Ad­vies: EU-stan­daar­den voor AI

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

Het Eu­ro­pe­se Eco­no­misch en So­ci­aal Co­mi­té (EESC), een be­lang­rijk ad­vies­or­gaan voor het be­leid bin­nen de Eu­ro­pe­se Unie, stelt voor dat er Eu­ro­pe­se stan­daar­den en re­gels moe­ten ko­men voor Ar­ti ci­al In­tel­li­gen­ce (AI). Vol­gens het EESC moe­ten wij als mens de con­tro­le blij­ven hou­den en moe­ten ma­chi­nes ma­chi­nes blij­ven. AI moet in het voor­deel en niet in het na­deel van de sa­men­le­ving blij­ven wer­ken en het al­ge­me­ne wel­zijn be­vor­de­ren.

Wij als men­sen moe­ten kun­nen be­slis­sen over hoe, wan­neer en of AI wordt in­ge­zet in het da­ge­lijk­se le­ven. We moe­ten zelf be­pa­len of we wil­len dat ta­ken als het ver­le­nen van zorg en het ma­ken van me­di­sche be­slis­sin­gen bij AI ko­men te lig­gen. De vraag is ook of we wil­len ac­cep­te­ren dat AI on­ze vei­lig­heid, pri­va­cy of mis­schien zelfs au­to­no­mie in ge­vaar brengt. De markt voor AI groeit bi­zar snel. De voor­spel­ling is dat er in 2025 38,8 mil­jard dol­lar mee ge­moeid zal zijn.

Het is wel dui­de­lijk dat AI gro­te voor­de­len kan bie­den, bij­voor­beeld op het ge­bied van duur­za­me­re land­bouw, pro­duc­ten mi­li­eu­vrien­de­lij­ker ma­ken en de ge­nees­kun­de. Het EESC heeft 11 ge­bie­den aan­ge­duid waar maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen lig­gen. Ze va­ri­ë­ren van ethiek, vei­lig­heid en pri­va­cy tot edu­ca­tie, wet­ge­ving en oor­logs­voe­ring.

De­ze uit­da­gin­gen moe­ten vol­gens het EESC niet bij be­drij­ven wor­den neer­ge­legd, maar door re­ge­rin­gen, we­ten­schap­pers, so­ci­a­le part­ners en be­drij­ven sa­men wor­den aan­ge­pakt. Het co­mi­té pleit ver­der voor be­leids­ka­ders en ziet graag dat de EU een voor­trek­kers­rol gaat spe­len op het we­reld­to­neel, of­te­wel Eu­ro­pe­se nor­men en stan­daar­den voor AI zo­als we de­ze nu heb­ben voor voe­ding en huis­hou­de­lij­ke ap­pa­ra­ten. Ook moet daar­bij een ethi­sche co­de wor­den ont­wik­keld, zo­dat de AI-sys­te­men com­pa­ti­bel blij­ven met on­der an­de­re de men­se­lij­ke waar­dig­heid, vrij­heid en men­sen­rech­ten.

Naast dit al­les be­vat het ad­vies van de EESC ook een Eu­ro­pe­se in­fra­struc­tuur voor AI met opens­our­ce leer­om­ge­vin­gen die de pri­va­cy res­pec­te­ren, re­al-li­fe testom­ge­vin­gen en een goe­de kwa­li­teit da­ta­sets voor het ont­wik­ke­len en trai­nen van AI­sys­te­men. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.