Snel­le­re re­ac­tie op haat­zaai­en­de be­rich­ten

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

Iets meer dan een jaar ge­le­den zijn er Eu­ro­pe­se ge­drags­re­gels op­ge­steld over het ver­wij­de­ren van haat­zaai­en­de in­houd op het in­ter­net. Na een eva­lu­a­tie door de EU blijkt dat de so­ci­a­le me­dia zich over het al­ge­meen beter aan de re­gels hou­den. In de­cem­ber vo­rig jaar was Eu­ro­com­mis­sa­ris Jour­o­vá niet te­vre­den over hoe be­drij­ven om­gin­gen met de aan­pak van haat­be­rich­ten. Toen werd op min­der dan 30 pro­cent van al­le mel­din­gen om con­tent te ver­wij­de­ren ge­re­a­geerd, nu ligt dat per­cen­ta­ge ge­mid­deld te­gen de 60 pro­cent. Niet elk be­drijf liet een even goed re­sul­taat zien. Fa­cebook had zich bij­voor­beeld 8 pro­cent ver­be­terd ver­ge­le­ken met de­cem­ber vo­rig jaar, en Twit­ter ging van 23,5 pro­cent naar 39 pro­cent.

You­Tu­be had last van een dip en zak­te van 60,8 pro­cent naar 42,6 pro­cent. Naar aan­lei­ding van de on­te­vre­den­heid van de EU in de­cem­ber zijn er in­mid­dels stap­pen ge­zet voor re­gel­ge­ving op dit ge­bied. De EU-re­gels zijn goed­ge­keurd en hoe­ven al­leen nog maar langs het Eu­ro­pees Par­le­ment. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.