Kort nieuws

C’t Magazine - - Nieuws | Software -

TeamVie­wer heeft een host-ver­sie van de re­mo­te-be­heer­soft­wa­re voor Li­nux uit­ge­bracht. Daar heb je min­stens Qt 5.2, ker­nel 2.6.27 en glibc 2.17 voor no­dig. Voor de x86-ar­chi­tec­tuur zijn er 32- en 64-bit pak­ket­ten en er is ook een 32-bit pak­ket voor de armv7-ar­chi­tec­tuur (Rasp­ber­ry Pi). De pak­ket­ten wer­ken on­der De­bi­an 8 en Ubuntu 14.04. Er is ook een re­po­si­to­ry.

Bij Next­cloud 12 ligt het ac­cent meer op sa­men­wer­king. Via de ge­wij­zig­de in­ter­fa­ce heb je snel­ler toe­gang tot apps, waar­on­der de Next­cloud-in­ter­ne chat­dienst. Met Cir­cles is er nu ook een ele­men­tai­re im­ple­men­ta­tie van een so­ci­aal net­werk om be­rich­ten te ver­sprei­den en be­stan­den te de­len.

In ver­sie 10 van ownCloud is de schei­ding tus­sen ge­wo­ne ge­brui­kers en be­heer­ders min­der groot ge­wor­den. Ge­brui­kers kun­nen nu ook groe­pen aan­ma­ken, ook voor LDAP-ge­brui­kers. Ie­der­een kan gast­toe­gang ver­le­nen met be­perk­te rech­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.