Par­ty­ti­me!

C't ma­ga­zi­ne be­staat 20 jaar en dat wil­len we graag met on­ze le­zers vie­ren

C’t Magazine - - 20 jaar c't -

Eind 1997 zag de eer­ste Ne­der­land­se c't het le­vens­licht. Voor ons ge­voel zijn de 20 jaar en de ve­le ont­wik­ke­lin­gen in no-ti­me voor­bij­ge­gaan: ko­mend van Win­dows 98, Fast Ether­net en lop­py's zijn we in­mid­dels bij Win­dows 10, 10Gbit-ether­net en de cloud. De­ze mooie mijl­paal voor ons blad la­ten we na­tuur­lijk niet on­ge­merkt voor­bij­gaan. Ja, het is een cli­ché, maar de ja­ren zijn echt bi­zar snel voor­bij ge­vlo­gen. Ja­ren waar­in op tech­no­lo­gie­ge­bied ont­zet­tend veel ver­an­derd is. Maar een van de din­gen die we graag on­ver­an­derd hou­den is het goed uit­pak­ken tij­dens een ju­bi­le­um­feest met een lin­ke la­ding mooie prij­zen! We ge­ven el­ke week tot het ein­de van dit jaar een mooie prijs of prij­zen weg. Wat je er voor moet doen? Zorg in ie­der ge­val dat je van­af vrij­dag 8 sep­tem­ber www.ct.nl/ct20­jaar con­ti­nu ver­verst, fa­ce­book.com/ct­ma­ga­zi­nenl een li­ke geeft en de tweets met hashtag #ct20­jaar via @ct_­ma­ga­zi­ne haar­scherp in de ga­ten houdt. We la­ten jul­lie las­ti­ge vra­gen be­ant­woor­den, ant­woor­den op gek­ke vra­gen ge­ven, de cre­a­tie­ve spie­ren rol­len en meer ...

Maar dat heb­ben jul­lie er vast voor over om een van de on­der­staan­de prij­zen in de wacht te sle­pen. We wil­len jul­lie via de­ze weg har­te­lijk dan­ken voor het trouw le­zen van ons blad en voor jul­lie leu­ke re­ac­ties over de af­ge­lo­pen 2 de­cen­nia. Ook be­dan­ken we graag de gul­le fa­bri­kan­ten die de­ze prach­ti­ge prij­zen mo­ge­lijk heb­ben ge­maakt. Aan al­le deel­ne­mers: heel veel suc­ces!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.