Bit­coin over­stijgt 4000 dol­lar

C’t Magazine - - Nieuws | Algemeen -

Be­gin dit jaar lag de prijs van een en­ke­le bit­coin nog op zo'n 1000 dol­lar, maar op het mo­ment van schrij­ven is die prijs al meer dan vier keer zo hoog met een rui­me 4100 dol­lar. De vir­tu­e­le munt wordt ge­boost door steun van in­ter­na­ti­o­na­le na­n­ci­ë­le in­stel­lin­gen en nieu­we wet­ge­vin­gen in bij­voor­beeld China en re­cent nog Ja­pan. In Ja­pan is de munt sinds april een wet­tig be­taal­mid­del.

Het ge­vaar van zo'n stij­ging is dat veel men­sen nu gaan in­stap­pen en den­ken snel winst te kun­nen ma­ken. De Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM) maakt zich daar lich­te­lijk zor­gen over. Vol­gens de AFM we­ten veel men­sen niet waar ze in in­ves­te­ren en be­sef­fen ze niet goed ge­noeg wat de ri­si­co's zijn. De gro­te po­pu­la­ri­teit van de munt heeft ook an­de­re na­de­len. De trans­ac­tie­kos­ten zijn de af­ge­lo­pen twee jaar bij­voor­beeld met 1200 pro­cent (!) toe­ge­no­men en de wacht­tij­den voor het af­han­de­len van een trans­ac­tie lie­pen steeds ho­ger op.

De blocks in de chain wa­ren maxi­maal 1 MB groot, maar door een up­gra­de is de li­miet op­ge­hoogd naar 2 MB. Dat werd niet door ie­der­een als dé op­los­sing ge­zien, dus werd er ook een zo­ge­naam­de hard-fork uit­ge­voerd en een nieu­we munt (Bit­coin Cash) ge­cre­ëerd. Daar­mee wor­den blocks van maxi­maal 8 MB mo­ge­lijk, waar­door er veel meer trans­ac­ties per se­con­de uit­ge­voerd kun­nen wor­den. De gro­te­re blocksi­ze be­te­kent ech­ter ook dat er meer op­slag­ruim­te en band­breed­te voor de block­chain no­dig is. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.