Ep­son Work­For­ce Pro WF-4720DWF

C’t Magazine - - Test | All-in-one inkjetprinters -

De com­pac­te WF-4720 met zijn 250-vel cas­set­te heeft maar wei­nig grond­op­per­vlak no­dig. Je be­dient het ap­pa­raat met al­leen het klei­ne lich­te tou­chs­creen. Ep­son heeft het ou­de me­nu her­zien, maar de ver­war­ren­de op­ties he­laas niet. Het heeft nog steeds ir­ri­tant klei­ne but­tons en som­mi­ge ver­an­de­rin­gen wor­den niet op­ge­sla­gen. Ook de uit­ge­brei­de, maar on­o­ver­zich­te­lij­ke we­bin­ter­fa­ce ken­den we al van eer­de­re mo­del­len. De dienst 'Ep­son Con­nect' wijst een mail­adres toe aan het ap­pa­raat. Mails die op dat adres bin­nen­ko­men, wor­den in­clu­sief bij­la­ges in gang­ba­re for­ma­ten af­ge­drukt. Bo­ven­dien kun je cloud­dien­sten als scan­doel in­stel­len.

In de con­cept­mo­dus print­te de Work­For­ce flets, maar lees­baar. In de krach­ti­ge nor­ma­le mo­dus werk­te hij snel­ler dan bij con­cep­ten. De Ep­son print­te de 100-pa­gi­na pdf snel­ler dan de rest, maar de over­vol­le pa­pie­ruit­voer re­sul­teer­de wel in een pa­per­jam. Bij de veeg­test met de mar­keerstift werd de goe­de Du­raBri­te-inkt niet uit­ge­smeerd. Bij de WF-4720 kun je de stil­le mo­dus niet al­leen in de dri­ver ac­ti­ve­ren, maar ook op het ap­pa­raat. Dan werkt hij ook als je iets ko­pi­eert. Bij prin­ten van­af de pc moet je de op­tie dan als­nog in de dri­ver se­lec­te­ren, om­dat die voor­rang heeft bo­ven de ap­pa­raat­in­stel­lin­gen.

Op fo­to­pa­pier print het ap­pa­raat rand­loos. Maar voor­al bij 10 × 15-pa­pier werk­te dat niet he­le­maal lek­ker. Bij de laatst ge­prin­te re­gels ont­stond een ver­ve­len­de rand. Ver­der be­vie­len de ge­prin­te foto's goed.

Als ko­pi­eer­ap­pa­raat gaat de Work­For­ce vlot te werk. Tekst­ko­pie­ën had­den een heel goe­de kwa­li­teit. Bij pa­gi­na's met af­beel­din­gen ver­dwe­nen don­ke­re rood­tin­ten in het zwart. Ook bij zwart/wit-ko­pie­ën van tekst op kleur had het ap­pa­raat pro­ble­men met rood. Ver­der bleef de tekst goed lees­baar.

De twain­mo­du­le 'Ep­son Scan 2' heeft geen hand­ma­ti­ge wit­ba­lans. Toch ble­ken scans van foto's de­tail­rijk en kleur­neu­traal. De OCR is daar­en­te­gen rond­uit on­bruik­baar. Die ne­geer­de de au­teurs­naam en com­ple­te ta­bel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.