Com­pac­te no­te­books ge­test

Com­pac­te no­te­books met acht­ste ge­ne­ra­tie Co­re i-cpu's

C’t Magazine - - Inhoud - Flo­ri­an Müs­sig

In­tels meest re­cen­te mo­bie­le quad­co­res zijn net als de ou­de­re du­al­co­res ge­schikt voor dun­ne en lich­te no­te­books, maar dan met veel ho­ge­re pres­ta­ties. We tes­ten een aan­tal top­mo­del­len van be­ken­de fa­bri­kan­ten.

Eer­de­re over­gan­gen naar een nieu­we Co­re i-se­rie be­te­ken­den steeds een klei­ne stap voor­uit qua pro­ces­sor­per­for­man­ce. In­tels acht­ste Co­re i-ge­ne­ra­tie is ech­ter een reu­zen­sprong voor­uit. In plaats van twee krijg je nu vier co­res, die ge­noeg heb­ben aan slechts 15 watt TDP (Ther­mal De­sign Po­wer). We heb­ben voor de­ze test en­ke­le top­mo­del­len van be­ken­de fa­bri­kan­ten ver­za­meld: de Asus ZenBook 13, Dell XPS 13, HP Spectre 13 en Mi­cro­soft Surfa­ce Book 2. De prij­zen lo­pen uit­een van 1250 tot 2850 eu­ro. De Leno­vo Yo­ga 920 en Acer Swift 5 wa­ren nog niet ver­krijg­baar. Ap­ple heeft nog geen Mac­Book uit­ge­bracht met de acht­ste ge­ne­ra­tie Co­re i.

Al­le ge­tes­te ap­pa­ra­ten val­len in de 13"-ca­te­go­rie, maar heb­ben net iets an­de­re bui­ten­ma­ten. Dat komt voor­al door de ont­wik­ke­lin­gen bij de con­struc­tie van het scherm: bij mo­der­ne no­te­books zijn de ran­den veel smal­ler dan voor­heen. Het ver­schilt per fa­bri­kant hoe ver men daar­in gaat.

Dell en HP ge­brui­ken een 13,3-inch pa­nel met dun­ne ran­den, waar­door de bui­ten­af­me­tin­gen van het no­te­book af­ne­men. Die ko­men meer over­een met die van ou­de­re 12,5"-no­te­books. Dell gaat daar­in nog een stap­je ver­der dan HP. Bij de Surfa­ce Book 2 van 13,5 inch valt de on­ge­brui­ke­lij­ke 3:2 beeld­ver­hou­ding van het dis­play op.

Al­le no­te­books heb­ben een hel­de­re scherm met krach­ti­ge kleu­ren, die ook van op­zij be­ke­ken wei­nig af­wij­kin­gen ver­to­nen. De ge­tes­te XPS 13 en ZenBook 13 heb­ben een mat beeld­scherm. Bij de tou­chs­creens van de an­de­re mo­del­len zit een spie­ge­len­de glas­laag voor het ei­gen-

lij­ke pa­nel. Mi­cro­soft biedt bo­ven­dien druk­ge­voe­li­ge pen­in­voer, maar de pen wordt niet mee­ge­le­verd.

Pres­ta­ties en koe­ling

Al­le no­te­books bie­den dank­zij hun quad­co­re­pro­ces­sor dui­de­lijk meer re­ken­kracht dan hun voor­gan­gers met een du­al­co­re. Maar er zijn ook meet­ba­re, maar niet merk­ba­re ver­schil­len. De Co­re i7-8550U in de XPS 13 pres­teert net iets min­der dan die in de Asus en HP. Hij valt vrij snel te­rug van zijn tur­bos­tand naar de nor­ma­le klok­fre­quen­tie, maar het koel­sys­teem slaagt er­in om kor­te pie­ken in de be­las­ting op te van­gen zon­der dat de ven­ti­la­tor be­gint te jan­ken. Bij de HP is het na­deel van een erg dun­ne be­hui­zing hoor­baar: de ven­ti­la­tor springt bij be­las­ting al snel aan. Bij lang­du­ri­ge zwa­re re­ken­ta­ken wor­den de Asus en Dell luid­ruch­ti­ger dan de rest.

Als je ook bij veel­ei­sen­de ta­ken stil­te wilt, moet je kie­zen voor de Surfa­ce Book 2. Mi­cro­soft koelt de quad­co­re ge­luid­loos zon­der ven­ti­la­tor. Om­dat de pro­ces­sor in het be­gin zelfs meer ver­bruikt dan de no­mi­na­le 15 watt, biedt hij on­danks de pas­sie­ve koe­ling bij een be­las­ting van en­ke­le mi­nu­ten zelfs meer re­ken­kracht dan de con­cur­re­ren­de no­te­books.

Net als bij an­de­re pas­sief ge­koel­de no­te­books en ta­blets zak­ken de pres­ta­ties ech­ter in zo­dra in de be­hui­zing een be­paal­de tem­pe­ra­tuur be­reikt wordt. De pres­ta­ties zijn bo­ven­dien meer dan bij de con­cur­ren­ten af­han­ke­lijk van de om­ge­vings­tem­pe­ra­tuur.

Hy­bri­de mo­del­len (zo­als de Surfa­ce) heb­ben een voor­deel qua koe­ling: om­dat het scherm zelf­stan­dig bruik­baar moet zijn, be­vindt de cpu zich in dat ge­deel­te. An­ders dan bij ge­wo­ne no­te­books, kan tij­dens het ge­bruik de warm­te vrij naar ach­te­ren weg­stro­men in plaats van naar on­de­ren. De be­hui­zing en cpu koe­len snel­ler af na be­las­ting en je kunt het no­te­book op schoot ne­men zon­der je bo­ven­be­nen te gril­len.

Met en zon­der gpu

Net als zijn voor­gan­ger heeft ook de Surfa­ce Book 2 een apar­te gra­fi­sche kaart in­ge­bouwd in het ge­deel­te met het toet­sen­bord. De­ze Nvi­dia Gefor­ce GTX 1050 biedt vol­doen­de 3D-pres­ta­ties om re­cen­te ga­mes met de no­di­ge de­tails vloei­end weer te ge­ven. De an­de­re no­te­books lukt dat niet. De GeFor­ce MX150 in het Asus-no­te­book is lang­za­mer en bij Dell en HP moet de ge­ïn­te­greer­de In­tel UHD 620 in de pro­ces­sor de beel­den ver­zor­gen. Be­hal­ve bij ga­mes (en som­mi­ge fil­ters in Pho­to­shop en Pre­mie­re) heb je geen voor­deel van de Nvi­dia-gpu's. Voor kan­toor­werk, in­ter­net­ten en vi­deo's is de ge­ïn­te­greer­de In­tel-gpu meer dan vol­doen­de. In te­gen­stel­ling tot de cpu wordt de gpu in de Surfa­ce Book 2 ac­tief ge­koeld, maar de ven­ti­la­tor draait al­leen bij 3D-be­las­ting.

Al­le ge­tes­te no­te­books heb­ben een goe­de ac­cu­duur, zelfs de ‘maar' 12 uur van HP is ge­noeg voor een werk­dag zon­der net­voe­ding. Dat het no­te­book van Dell meer dan 26 uur door­gaat, ligt niet al­leen aan de ener­gie­zui­ni­ge pro­ces­sor en de gro­te ac­cu­ca­pa­ci­teit: het Full HD-scherm ver­bruikt

min­der stroom dan de ho­ge­re re­so­lu­tie bij Mi­cro­softs no­te­book. Ook Asus en HP ha­len hier­door een lan­ge ac­cu­duur, on­danks een re­la­tief la­ge ac­cu­ca­pa­ci­teit.

Aan­slui­tin­gen en ex­tra's

Al­le ge­tes­te exem­pla­ren heb­ben op zijn minst een mo­der­ne USB-C-aan­slui­ting. Bij de Surfa­ce Book 2 biedt die USB 3.0- en Dis­playPort-sig­na­len en wordt hij voor het op­la­den van de ac­cu ge­bruikt. Bij Dell en HP zijn zelfs USB 3.1-snel­he­den en Thun­der­bolt 3 mo­ge­lijk. HP le­vert een ty­peC-net­voe­ding mee, de an­de­re ge­brui­ken spe­ci­a­le aan­slui­tin­gen voor hun ei­gen voe­ding. Mi­cro­soft biedt een doc­kingsta- ti­on via de Surfa­ce Con­nec­tor als op­tie, maar net als bij Dell en HP kun je ook een ge­ne­riek USB-C-dock aan­slui­ten. De USB-C-aan­slui­ting bij het Asus-no­te­book geeft al­leen USB 3.0-sig­na­len door. Een sd-ge­heu­gen­kaart­le­zer is aan­we­zig bij Asus, Dell en Mi­cro­soft.

De Surfa­ce Book 2 heeft een in­fra­rood­ca­me­ra, die het mak­ke­lijk bi­o­me­trisch in­log­gen mo­ge­lijk maakt. Asus heeft daar een vin­ger­af­druks­can­ner voor in­ge­bouwd. Van het met ben­ch­marks ge­me­ten ver­schil tus­sen de SATA-sdd in het Asus-no­te­book en de NVMe-ssd's van de an­de­re ap­pa­ra­ten is in de da­ge­lijk­se prak­tijk niets merk­baar.

Con­clu­sie

Al­le ge­tes­te no­te­books bie­den krach­ti­ge pres­ta­ties, die in com­pac­te 13"-no­te­books nog niet eer­der be­schik­baar wa­ren. De al­ge­he­le in­druk is pri­ma, maar elk ap­pa­raat heeft zijn ei­gen klei­ne­re of gro­te­re min­pun­ten. Bij de Asus ZenBook 13 wordt USB-C niet op­ti­maal be­nut, maar bij de HP Spectre 13 moet je voor al­le rand­ap­pa­ra­tuur juist over­stap­pen op USB-C. Bij de Dell XPS 13 stoort de niet uit­scha­kel­ba­re au­to­ma­tisch hel­der­heids­aan­pas­sing. Bij de Mi­cro­soft Surfa­ce Book 2 is voor­al de prijs een na­deel: voor de 2850 eu­ro van de ge­tes­te con­fi­gu­ra­tie koop je twee van de an­de­re, toch ook niet be­paald goed­ko­pe no­te­books. (mdt)

De no­te­books van HP en Mi­cro­soft heb­ben on­ge­brui­ke­lij­ke schar­nie­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.