Be­vei­li­ging van de har­de schijf

Wat je kunt doen om ge­voe­li­ge be­stan­den te be­scher­men en vei­lig te hou­den

C’t Magazine - - Inhoud -

Wan­neer je de foto's van je kin­de­ren kwijt bent, kun niet even naar de win­kel gaan en ze op­nieuw ko­pen. En je be­las­ting­aan­gif­te is iets tus­sen jou en de be­las­ting­dienst, en gaat ver­der nie­mand wat aan. Het is dus zaak dat der­ge­lij­ke be­stan­den vei­lig blij­ven en je ze niet kwijt­raakt. Dat kan ge­beu­ren door een ge­brui­kers­fout­je, een hard­wa­re­de­fect of door dief­stal.

Ernst Ahlers, Axel Vahl­diek en Christof Win­deck

RAID

Een RAID (Re­dun­dant Ar­ray of In­de­pen­dent Disks) is een com­bi­na­tie van meer­de­re aan el­kaar ge­kop­pel­de har­de schij­ven en/of ssd's die tot één gro­te schijf wor­den sa­men­ge­voegd. Er be­staan ver­schil­len­de RAID-va­ri­an­ten die met een cij­fer wor­den ge­ken­merkt. Je kunt een RAID in­rich­ten via een hard­wa­re­con­trol­ler of met een pro­gram­ma als soft­wa­re­ma­ti­ge RAID. Sinds Win­dows 8 biedt Win­dows zelf de mo­ge­lijk­heid om dit soft­wa­re­ma­tig te doen met de tool Op­slag­ruim­ten.

Be­schermt te­gen

• ge­ge­vens­ver­lies in­dien een har­de schijf de geest geeft. Het maxi­ma­le aan­tal de­fec­te schij­ven hangt af van de soort RAID die je ge­bruikt en het aan­tal dri­ves dat er in zit. Bij de klein­ste op­zet mag er maar één schijf uit­val­len.

• tijd­ver­lies: ter­wijl je wacht op de le­ve­ring van een ver­van­gen­de schijf en tij­dens het her­stel­len van de ge­ge­vens, kun je ge­woon door­wer­ken.

Be­schermt niet te­gen

• ge­ge­vens­ver­lies als er veel schij­ven te­ge­lijk uit­val­len, bij­voor­beeld bij brand, wa­ter­scha­de, dief­stal, etc. Een RAID is dus geen back-up, maar kan wel on­der­deel zijn van een back-up­stra­te­gie.

• ge­ge­vens­ver­lies door fou­te han­de­lin­gen

of ransom­wa­re. • een ver­keer­de RAID-va­ri­ant. Bij een RAID 0 wor­den de schij­ven beur­te­lings be­schre­ven (of weer ge­le­zen) met het doel om een snel­ler sys­teem te cre­ë­ren. Dit ver­hoogt ech­ter de kans op ge­ge­vens­ver­lies, om­dat je al­le ge­ge­vens kwijt bent zo­dra er maar één van de schij­ven uit­valt. Ook een JBOD (Just a bunch of disks) biedt geen be­scher­ming te­gen ge­ge­vens­ver­lies, om­dat de schij­ven hier ach­ter el­kaar vol­ge­schre­ven wor­den.

Ri­si­co's en bij­wer­kin­gen

• De ex­tra vei­lig­heid komt wel met een ho­ger prijs­kaart­je per GB op­slag, een iets ho­ger stroom­ver­bruik, een com­plexer ver­haal bij een sys­teem­wis­sel en soms ook meer ge­luids­pro­duc­tie. • Als je op een nieu­we pc over­stapt, kun je al­leen het sys­teem over­zet­ten in­dien de ver­eis­te hard- en soft­wa­re daar ook op draait.

• Als je een hard­wa­re­ma­ti­ge RAID hebt, loop je het ge­vaar dat wan­neer de con­trol­ler uit­valt en je de­ze niet meer kunt ver­van­gen, je de ge­ge­vens niet meer kunt be­na­de­ren. • Een over­stap op een an­der sys­teem is even­tu­eel niet mo­ge­lijk om­dat daar geen dri­vers voor be­schik­baar zijn of, zo­als het ge­val is bij Stor­a­ge Spa­ces, de soft­wa­re al­leen on­der Win­dows draait.

• Als je per on­ge­luk de fou­te har­de schijf ver­vangt, kan de RAID-con­trol­ler c.q. RAID-soft­wa­re zo erg in de war ra­ken dat er pro­ble­men kun­nen op­tre­den met in het erg­ste ge­val ge­ge­vens­ver­lies.

Een RAID-in­stal­la­tie, on­ge­acht of dit hard- of soft­wa­re­ma­tig ge­daan wordt, ver­vangt geen back-up maar kan deel uit­ma­ken van een back-up­stra­te­gie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.