NZXT N7 Z370 LGA1151-moe­der­bord

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

De­sign-bord­je met veel koe­ling Het moe­der­bord N7 Z370 van NZXT biedt een bij­zon­der de­sign en veel ven­ti­la­to­raan­slui­tin­gen. De aan­stu­ring daar­van loopt via Win­dows.

De N7 Z370 van fa­bri­kant NZXT is een LGA1151-moe­der­bord met Z370-chips­et en on­der­steunt de acht­ste ge­ne­ra­tie Co­re i-pro­ces­sors. Er zit­ten maar liefst acht fan­he­a­ders van 4 pin­nen op, wat het moe­der­bord ge­schikt maakt voor zwa­re sys­te­men met meer­de­re be­hui­zings­ven­ti­la­to­ren en wa­ter­koe­ling.

Op­val­lend is de af­dek­king van het moe­der­bord die aan­sluit op het de­sign van de be­hui­zin­gen van NZXT. Al­leen de DIMM-slots, PCIe-slots, cpu-so­c­ket en aan­slui­tin­gen voor SATA, USB en voe­ding zijn niet af­ge­dekt. Om bij de twee M.2-slots en de ATX12V-stek­ker te ko­men, moet je de af­dek­plaat dan eerst ook los­ma­ken. En dat is een klus­je dat toch wel het no­di­ge ge­duld ver­eist om­dat de af­dek­king met clip­be­ves­ti­gin­gen vast­zit die las­tig los ge­frie­meld moe­ten wor­den.

Het PWM-sig­naal voor de cpu-koe­ler ge­bruikt een on­ge­brui­ke­lijk fre­quen­tie: NZXT heeft er­voor ge­ko­zen om de fre­quen­tie in te stel­len op 11,7 kHz, ter­wijl 25 kHz daar­en­te­gen stan­daard is. In de prak­tijk heb­ben de mees­te koe­lers hier ech­ter geen pro­ble­men mee en wer­ken ze ook op dit moe­der­bord ook wel naar be­ho­ren. De ove­ri­ge aan­slui­tin­gen wer­ken el­le­maal wel con­form de stan­daard met 25 kHz. In het BIOS kun je al­leen het toe­ren­tal van de cpu-koe­ler con­fi­gu­re­ren en twee pompaan­slui­tin­gen. De ove­ri­ge vierpins ven­ti­la­tor­he­a­ders moe­ten via de Win­dows-tool CAM wor­den ge­re­geld. Met de­ze tool kun je de cur­ves van de ver­schil­len­de fans apart in­stel­len met 10 pun­ten in stap­pen van 5 pro­cent. De re­ge­ling kun je naar keu­ze in­stel­len op de tem­pe­ra­tuur van de cpu of van de gpu. CAM geeft daar­naast in­for­ma­tie over het toe­ren­tal en ener­gie­ver­bruik van de ven­ti­la­to­ren en je kunt er de pro­ces­sor mee over­klok­ken. Bo­ven­dien kun je er ook RGB-led­strips mee aan­stu­ren.

Als je het sys­teem in­scha­kelt, ver­schijnt al na 12 se­con­den het Win­dows­bu­reau­blad. Met 17 watt id­le is het een van de zui­nig­ste moe­der­bor­den met een Z370-chips­et. Bij maxi­ma­le be­las­ting ver­bruik­te het he­le sys­teem 167 watt. De Co­re i5-8600K waar­mee we ge­test heb­ben ge­bruik­te ech­ter 10 watt meer dan de 95 watt die vol­gens de Ther­mal De­sign Po­wer (TDP) zijn toe­ge­staan om­dat NZXT de po­wer­li­mit met 250 watt veel te hoog had in­ge­steld.

De au­dio­chip le­vert via de ana­lo­ge uit­gan­gen een uit­ste­ken­de kwa­li­teit met een sig­naal-ruis­ver­hou­ding van 110 dB. Met be­hulp van Dis­playPort 1.2 en HDMI 1.4 kun­nen twee 4K-scher­men door het moe­der­bord wor­den aan­ge­stuurd, maar via de HDMI-aan­slui­ting wor­den beel­den in de Ul­tra HD re­so­lu­tie (3840 × 2160) slechts met een re­freshra­te van 30 hertz weer­ge­ge­ven.

On­danks de ho­ge prijs van 280 eu­ro heeft de NZXT N7 Z370 geen Su­perSpeedPlus-aan­slui­tin­gen (USB 3.1 Gen. 2) noch USB Ty­pe-C. Als het je niet om het de­sign gaat, vind je bij an­de­re fa­bri­kan­ten ver­ge­lijk­ba­re moe­der­bor­den al van­af cir­ca 160 eu­ro. (mdt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.