Asus ZenBook Flip S

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

Spie­gel­tje … De ZenBook Flip S is een mooie 2-in-1 lap­top die op­valt qua de­sign. Het scherm is min­der ge­schikt voor bui­ten.

De ZenBook Flip valt op met zijn fraaie don­ker­blau­we me­ta­len be­hui­zing en gou­den rand. Het goud komt te­rug in het Asus-lo­go en de toet­sen­bord­be­let­te­ring. Die schijnt door als je de toet­sen­bord­ver­lich­ting ac­ti­veert. De lap­top is erg dun en licht maar maakt een so­li­de in­druk, ook de schar­nie­ren waar­mee je het toet­sen­bord weg­klapt naar ta­blet­mo­dus.

Het 13,3-inch full-hd-scherm laat ruim­te voor ver­be­te­ring. Kleu­ren en scherp­te zijn pri­ma, maar de hel­der­heid is vrij laag en het scherm spie­gelt erg. De ca­me­ra bo­ven het scherm gaat niet ho­ger dan VGA (640 × 480). Het tou­chs­creen werkt pri­ma en sa­men met het la­ge ge­wicht werkt de Win­dows 10-ta­blet­mo­dus goed. Han­dig is de ge­ïn­te­greer­de vin­ger­af­druks­can­ner in de rand. Die is dank­zij die po­si­tie in al­le denk­ba­re standen te ge­brui­ken.

Het toet­sen­bord typt re­de­lijk en het gro­te track­pad werkt fijn. De twee USB-Cpoor­ten aan weers­zij­den ma­ken la­den en iets aan­slui­ten te­ge­lijk mo­ge­lijk. De vier Har­man Kar­don-spea­kers on­der­op klin­ken be­ter dan ge­mid­deld, maar het blij­ven no­te­book­spea­kers na­tuur­lijk. Met een vlot­te du­al­co­re, ssd en 8 GB aan RAM zijn de pres­ta­ties goed. De Flip S blinkt uit qua de­sign – maar blinkt ei­gen lijk voor­al qua scherm. (mdt)

HDMI 2.0-in­stap­moe­der­bord Gi­ga­by­te heeft zijn J4005N D2P moe­der­bord voor­zien van een du­al­co­re Ce­leron J4005 pro­ces­sor, die ook ge­schikt is voor 4K-dis­plays.

De zui­ni­ge pro­cess­or­ker­nen van pro­ces­sors uit de zo­ge­naam­de Atom-Ce­lero­ne­rie le­ve­ren niet zo heel erg veel re­ken­kracht. De hui­di­ge ge­ne­ra­tie Ge­mi­ni La­ke, waar de Ce­leron J4005 on­der valt, is in ie­der ge­val wel wat snel­ler dan de vo­ri­ge Ce­leron-va­ri­an­ten. Hij biedt wat extra func­ti­o­na­li­teit, met na­me on­der­steu­ning voor HDMI 2.0, zo­dat je ook een UHD-dis­play kunt aan­slui­ten, en een hard­wa­re­ma­ti­ge vi­deo­de­co­der voor vi­deo's die met H.265 (HVEC) en VP9 ge­co­deerd zijn. Ook voor de 10-bit va­ri­an­ten daar­van. De chips uit de Ge­mi­ni La­ke-se­rie on­der­steu­nen geen ho­ger (HDR-)con­trast, wat in te­gen­stel­ling is tot wat het ge­ge­vens­blad ver­meldt. In­tel be­ves­tigt dat ook in een fo­rum be­ves­tigt.

Maar het moe­der­bord kan via HDMI 2.0 wel re­so­lu­ties aan tot 3840 × 2160 pixels met een re­freshra­te van 60 hertz. Daar­door lo­pen 4K-vi­deo's van You­Tu­be er heel soe­pel op.

De Ce­leron J4005 haalt 145 pun­ten bij Ci­ne­bench R15 en is daar­mee wel­is­waar snel­ler dan een tien jaar ou­de Co­re 2 Duo P8600, maar ook 35 pro­cent lang­za­mer dan een Ce­leron G3900 van 35 eu­ro. Het ener­gie­ver­bruik in­clu­sief de ATX-voe­ding is met 8,4 watt id­le ver­der dik in or­de. Als hij op vol­le kracht re­kent, komt hij uit op 24 watt uit, wat op zich stan­daard is voor een Atom-Ce­leron. Het pas­sie­ve koel­li­chaam wordt on­der con­ti­nue be­las­ting wel 55 gra­den Cel­si­us warm, maar dat zal in de prak­tijk ech­ter nau­we­lijks voor­ko­men.

Vol­gens de spe­ci­fi­ca­ties van In­tel kun je er maxi­maal 8 GB DDR4 ge­heu­gen in­prik­ken, maar het werkt ook met 16 GB (2 × 8 GB). Er zit­ten een VGA-poort, een pa­ral- lel­le poort en een RS232-poort op de Gi­ga­by­te J4005N D2P. Daar kun je in­dien no­dig ou­de­re rand­ap­pa­ra­tuur op aan­slui­ten, zo­als een bon­ne­tjesprin­ter of kas­sa­la­de. Een PS/2-aan­slui­ting zoek je ech­ter te­ver­geefs. Je kunt een Com­pa­n­ion RF-mo­du­le (CRF) aan­slui­ten op een zo­ge­naam­de CNVi-aan­slui­ting voor wifi. De daad­wer­ke­lij­ke con­trol­ler zit in de Ge­mi­ni La­ke SoC ver­werkt. Waar de af­kor­ting CNVi voor staat, wordt bij In­tel ech­ter niet dui­de­lijk, en een pas­sen­de mo­du­le heb­ben we ei­gen­lijk nog ner­gens kun­nen vin­den.

De pas­sief ge­koel­de Gi­ga­by­te J4005N D2P kan 4K-vi­deo's af­spe­len en ou­de­re hard­wa­re ver­van­gen waar­bij niet al te veel re­ken­kracht is ver­eist, zo­als com­pu­ter­ge­stuur­de kas­sa­sys­te­men of fa­brieks-pc's. Het moe­der­bord is niet he­le­maal ide­aal om te die­nen als ba­sis voor een me­dia­cen­terpc, om­dat het geen HDR on­der­steunt. Een mi­ni-pc met een los­se voe­ding is daar­bij wel zui­ni­ger, maar min­der flexi­bel uit te brei­den. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.