Mik­ro­tik wAP 60G 60 GHZ-wifi-brid­ge kit

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

Snel­le wifi-brid­ge

Met een wifi-brid­ge kun je ver­bin­ding ma­ken tus­sen plek­ken waar je geen ka­bel kunt trek­ken, bij­voor­beeld tus­sen ver­schil­len­de ge­bou­wen. De IEEE 802.11ad-stan­daard, waar­bij da­ta op de 60GHz-band wor­den ver­zon­den, be­staat al sinds 2012, maar heeft zich in de markt nog nau­we­lijks door­ge­zet. Al­leen TP-Link (zie c't 1-2/2017, pa­gi­na 28) en Net­gear (zie c't 6/2017, pa­gi­na 28) heb­ben rou­ters uit­ge­bracht met een der­de zend­mo­du­le die de extra ho­ge fre­quen­tie van 60 GHz on­der­steu­nen.

Usb-adap­ters of no­te­books met 11ad zijn er nau­we­lijks, al zijn er hier en daar wel doc­king­sta­ti­ons voor no­te­books die de stan­daard al wel on­der­steu­nen. Bin­nen de­zelf­de ruim­te kan op een paar me­ter af­stand met die fre­quen­tie een bru­to snel­heid van 6,9 Gbit/s wor­den ge­haald.

Het be­drijf Mik­ro­tik maakt die tech­niek nu be­schik­baar voor ge­bruik bin­nens­huis of tus­sen ge­bou­wen. Mik­ro­tik biedt een pak­ket met twee ap­pa­ra­ten voor on­ge­veer 200 eu­ro en noemt het zelf een 'Wi­re­less Wi­re'. Daar­mee moet dan de snel­heid van een ether­net­ka­bel ge­ë­ve­naard kun­nen wor­den.

De ap­pa­ra­ten heb­ben het for­maat van een poc­ket­boek en wor­den via de gi­ga­bi­tether­net­poort van stroom voor­zien, of via de mee­ge­le­ver­de prop­ri­ë­tai­re PoE-in­jec­tor (Po­wer over Ether­net), via een switch die de PoE IEEE 802.3af/at-stan­daard on­der­steunt of met de even­eens mee­ge­le­ver­de voe­ding. De ap­pa­ra­ten kun je als je wilt aan een muur of mast be­ves­ti­gen of via de mee­ge­le­ver­de stan­daar­den recht­op op de ven­ster­bank zet­ten. Een zo min mo­ge­lijk ver­stoor­de zicht­ver­bin­ding tus­sen de twee ap­pa­ra­ten is wel es­sen­ti­eel. Het rich­ten gaat re­de­lijk een­vou­dig: de in­ter­ne an­ten­ne-ar­ray (pha­sed ar­ray) van 36 ele­men­ten biedt door zijn zend­straal van 60° eni­ge spe­ling bij het po­si­ti­o­ne­ren. In het vak­je met aan­slui­tin­gen zit­ten vier licht­balk­jes die de kwa­li­teit van de ver­bin­ding aan­ge­ven.

De twee brid­ges zijn van­uit de fa­briek in­di­vi­du­eel ver­sleu­teld en aan el­kaar ge­kop­peld. Vol­gens on­ze me­tin­gen haal­den we tot een af­stand van 50 me­ter de vol­le­di­ge net­to gi­ga­bit-ether­net­snel­heid van 949 Mbit/s, ook wan­neer er zo nu en dan een col­le­ga on­be­doeld door de zen­d­rou­te heen wan­del­de. Op een af­stand van 60 me­ter be­gon de snel­heid iets in te zak­ken (932 Mbit/s). Mik­ro­tik be­looft een reik­wijd­te van ten­min­ste 100 me­ter. De extra la­ten­tie van 1,1 tot 1,3 mil­li­se­con­den per round-trip-ti­me (ping) is voor de mees­te toe­pas­sin­gen te ver­waar­lo­zen.

De gi­ga­bit­snel­heid bleef ook in stand op drie me­ter af­stand met een dun­ne tus­sen­wand er­tus­sen. Ook als er kast­deu­ren in de weg za­ten, werd er om de hoek nog 450 Mbit/s ge­haald. Maar ge­wa­pend be­ton en ge­coa­te ra­men en der­ge­lij­ke be­ïn­vloe­den het be­reik wel sterk, dus om bin­nens­huis op een an­de­re ver­die­ping een snel net­werk te heb­ben, kun je be­ter een an­de­re op­los­sing kie­zen.

IPv6 en mul­ti­cast-iptv was geen pro­bleem. Je kunt drie richt­zen­ders pa­ral­lel in­zet­ten om­dat je de kit hand­ma­tig op drie ver­schil­len­de fre­quen­ties bin­nen de 60GHz-band kunt in­stel­len.

De ap­pa­ra­ten on­der­steu­nen ook Point-to-Mul­ti­point, maar dan moet je ze los aan­schaf­fen. Als je ze als kit koopt, on­der­steu­nen ze al­leen een Point-to-Point­ver­bin­ding.

Ben je op zoek naar een be­taal­ba­re straal­ver­bin­ding om een gi­ga­bit-aan­slui­ting te re­a­li­se­ren, dan haal je met de kit van Mik­ro­tik een ether­net­ver­van­ger in huis die waar kan ma­ken wat hij be­looft, en daar­bij ook nog enigs­zins zui­nig is. (ddu)

Pixel­dui­ken 1.5

De HTC Vi­ve Pro biedt een ho­ge­re re­so­lu­tie en een com­for­ta­be­le­re fit dan zijn voor­gan­ger. Maar dat maakt hem wel fors duur­der. VR-head­sets ge­ven nog steeds een 'wow'ef­fect, maar de be­perk­te re­so­lu­tie en het vlie­gen­gaas-ef­fect plus niet lek­ker zit­ten blij­ven ver­ve­lend. HTC heeft de­ze pun­ten aan­ge­pakt met de HTC Vi­ve Pro. De­ze heeft oled-dis­plays die per oog 1440 × 1600 pixels weer kun­nen ge­ven in plaats van 1080 × 1200. Bij de eerste Vi­ve zag je nog de kleu­ri­ge sub­pixels, maar bij de­ze nieu­we ver­sie zijn ze vrij­wel com­pleet ver­dwe­nen.

Het vlie­gen­gaas-ef­fect zie je nog wel licht­jes, maar over het al­ge­meen is het beeld dui­de­lijk be­ter. De gro­te­re hoe­veel­heid pixels heeft ech­ter ook een na­deel: je hebt een krach­ti­ge­re gra­fi­sche kaart no­dig. Het zicht­veld is nog steeds 110 gra­den. Het vi­zier is wel een paar mil­li­me­ter ver­breed, en dat is goed nieuws voor bril­dra­gers. Het zit­com­fort ver­schilt ech­ter per per­soon. In de Pro zit de kop­te­le­foon met be­ves­ti­ging nu in­ge­bouwd. Hier­door zet je het ge­vaar­te mak­ke­lij­ker op en af. He­laas is het vi­zier niet om­hoog te klap­pen.

Draad­loos is de head­set niet, je moet er nog bij­na 5 me­ter aan ka­bel aan kno­pen. Wel is de ka­bel wat dun­ner. In de voor­kant zit­ten twee ca­me­ra's in plaats van één, maar tot nu toe wor­den ze nog niet door soft­wa­re on­der­steund. Al­hoe­wel de Pro be­ter beeld en meer comfort biedt, is de prijs be­hoor­lijk pit­tig. Voor­al als je be­denkt dat er geen ba­sis­sta­ti­ons of con­trol­lers bij zijn in­be­gre­pen. (avs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.