Ga­mes 39 days to Mars Frost­punk

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

(It's An­ec­do­tal, € 12.50)

Zo'n vier jaar ge­le­den start­te de Kick­star­ter­cam­pag­ne voor 39 days to Mars: een co-op ad­ven­tu­re met een Vic­to­ri­aan­se steam­punk-sfeer. Ve­le uren co­den door de (en­ke­le) ont­wik­ke­laar la­ter is de puz­zel­ad­ven­tu­re ein­de­lijk af en kan de reis be­gin­nen. De ga­me speel je met twee per­so­nen, maar in je een­tje spe­len kan ook. In dat laat­ste ge­val krijg je een kat als ge­zel­schap op je avon­tuur. Twee 'wij­ze' he­ren die graag de ont­dek­kings­rei­zi­ger uit­han­gen be­slui­ten op een dag een ruim­te­schip te bou­wen om naar Mars te gaan.

Het schip de HMS Fe­ar­ful is een won­der der niet wer­ken­de tech­niek, met als op­val­lend­ste ken­merk 'hout­je touw­tje'. Je reis be­staat dus gro­ten­deels uit het bij el­kaar hou­den van het schip door cru­ci­a­le on­der­de­len vrij­wel con­ti­nu te re­pa­re­ren of items aan te vul­len. Een kracht­bron op stoom moet z'n ko­len aan­ge­vuld wel krij- gen na­tuur­lijk. Via ver­schil­len­de klei­ne puz­zels in het spel zorg je dat het schip min of meer blijft func­ti­o­ne­ren om je reis voort te kun­nen zet­ten. Af en toe is het tijd voor wat ac­tie, zo­als het van­gen van ra­re oc­to­pus­ach­ti­ge we­zens en die in een con­tain­ment-unit stop­pen.

On­der­tus­sen moet er ui­ter­aard vol­doen­de thee wor­den ge­dron­ken, wat weer een mi­ni­ga­me op zich is met de ene keer het ver­zoek voor een kop­je lauw­war­me thee met een vleug­je melk en de an­de­re keer gloei­end heet met een half pak sui­ker er­in. De stijl van de ga­me is uniek met zijn be­perk­te kleu­ren en steam­punk-stijl met ra­der­tjes en ka­trol­len. De mooie vorm­ge­ving wordt on­der­steund door sfeer­vol­le pi­a­no­mu­ziek. Een aan­tal puz­zels zorgt voor een flin­ke uit­da­ging, maar ze zijn niet al te lang en de ga­me is pri­ma in kor­te ses­sies te spe­len.

Tus­sen het puz­ze­len door krijg je dro­ge Brit­se hu­mor naar je hoofd ge­slin­gerd met een veel­voud aan cre­a­tie­ve steam­punk­tech­no­bab­ble. Het sa­men­wer­ken werkt na even wen­nen erg soe­pel en is ook echt sa­men­wer­ken. Een erg leu­ke ga­me, die best wel wat lan­ger had mo­gen du­ren. (avs) leu­ke ei­gen stijl be­die­ning / sa­men­wer­king

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.