Win­dows Fi­le Ma­na­ger be­stands­ma­na­ger

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

We­der­op­stan­ding Meer dan 20 jaar na­dat Mi­cro­soft zijn Fi­lema­na­ger in Win­dows 95 en NT4 ver­van­gen heeft, is hij er nu als opens­our­ce­pro­ject.

Oud­ge­dien­de Win­dows-ge­brui­kers we­ten het vast nog wel: met het Pro­gram­ma­be­heer kon je pro­gram­ma's star­ten en met het Be­stands­be­heer be­heer­de je de be­stan­den. Ver­ken­ner heeft die twee tools af­ge­lost. Dat heeft Mi­cro­soft­me­de­wer­ker Craig Wit­ten­berg er ech­ter niet van weer­hou­den om de bron­tek­sten van de fi­lema­na­ger van Win­dows NT4 op te pak­ken en bij te wer­ken, zo­dat die met de hui­di­ge ver­sie van Vi­su­al Stu­dio ge­com­pi­leerd kun­nen wor­den.

Wit­ten­berg stelt een ei­gen uit­voer­ba­re va­ri­ant van de fi­lema­na­ger be­schik­baar als zip-be­stand. In zijn ver­sie zit­ten snel­me­nu's en een zoek­func­tie. Hij no­digt an­de­re ont­wik­ke­laars uit om het pro­gram­ma uit te brei­den met hun ei­gen idee­ën. Naast de ori­gi­ne­le ver­sie heeft hij er dan ook een ge­maakt met zijn ei­gen voor­keu­ren. Als je ge­ïn­te­res­seerd bent, kun je op GitHub ook neu­zen in de bij­ge­werk­te bron­be­stan­den van de ori­gi­ne­le ver­sie. Daar staat de C-co­de met de bij­be­ho­ren­de be­stan­den.

Voor de mees­te men­sen zal de fi­lema­na­ger niet veel meer zijn dan een her­in­ne­rings­tocht­je door het ver­le­den. De tool is voor­zien van een Mul­ti­ple Do­cu­ment In­ter­fa­ce (MDI), waar­bij meer­de­re deel­ven­sters bin­nen het hoofd­ven­ster wor­den weer­ge­ge­ven. Veel func­ties lei­den tot de stan­daard dia­loog­ven­sters van de hui­di­ge Ver­ken­ner, zo­als het ven­ster met Ei­gen­schap­pen of het ma­ken van een net­werk­ver­bin­ding. (ddu)

Fraaie sli­des Met de on­li­ne pre­sen­ta­tie­tool Sli­des zet je in een hand­om­draai mooie pre­sen­ta­ties in el­kaar met zelfs co­de en wis­kun­di­ge for­mu­les.

An­ders dan bij Pre­zi werk je bij Sli­des niet op één groot vlak. Het uit­ein­de­lij­ke re­sul­taat is een tra­di­ti­o­ne­le se­rie van dia's met een vas­te volg­or­de. Maar tech­nisch ge­zien gaat het al­leen om HT­ML, CSS en Ja­vaScript. Bij het ge­ven van de pre­sen­ta­tie kan je smartpho­ne de rol van af­stands­be­die­ning spe­len.

Be­hal­ve de blok­ken met tekst, de ta­bel­len, fo­to's en vi­deo's kun je ook co­de­blok­ken ma­ken waar je als ge­brui­ker TeX-com­man­do's of pro­gram­ma­co­de kunt in­voe­gen. Sli­des her­kent ta­len van Ac­ti­onScript tot YAML (on­ge­veer 70 ta­len) en high­light de syn­taxis van de in­ge­voeg­de co­de­blok­ken au­to­ma­tisch.

Bij de gratis ver­sie van Sli­des moet je je pre­sen­ta­ties open­baar ma­ken, waar­door die op de ser­ver van de Ame­ri­kaan­se pro­du­cent ko­men te staan. Syn­chro­ni­sa­tie via Drop­box, het ex­por­te­ren naar pdf en het aan­pas­sen van CSS is al­leen mo­ge­lijk als je je por­te­mon­nee trekt. Als je met een team sa­men­werkt, moet je de team­ver­sie ne­men.

Voor veel doel­ein­den is het aan­tal func­ties pri­ma. Maar als het gaat om tek­sten en ta­bel­len, heb­ben Po­werPoint en der­ge­lij­ke meer te bie­den. De op­tie om co­de weer te ge­ven maakt Sli­des in­te­res­sant voor ont­wik­ke­laars. Voor al­le an­de­re ge­brui­kers is de ba­sis­ver­sie ook de moei­te van het pro­be­ren waard. De in­ter­fa­ce is na­me­lijk erg ge­bruiks­vrien­de­lijk. (avs)

Print­plaat­tes­ter Met Hy­perLynx DRC kun je je ei­gen print­plaat­ont­werp tes­ten, on­af­han­ke­lijk van het CAD-sys­teem dat ge­bruikt wordt.

Als je op de pc een print­plaat ont­wor­pen hebt, is het slim om de lay-out er­van eerst gron­dig te con­tro­le­ren. Met Hy­perLynx DRC test je het ont­werp van print­pla­ten die je in for­ma­ten als EloCAD, ODB++ of IPC2581 kunt im­por­te­ren. De tool on­der­steunt be­stands­for­ma­ten van Men­tor Grap­hics, Ca­den­ce, Zu­ken en Al­ti­um.

De in­ter­fa­ce be­staat uit vier fra­mes: pro­ject­ver­ken­ner, vie­wer, re­sul­taat­ven­ster en een de­tail­fra­me. In de pro­ject­ver­ken­ner wor­den de ont­werp­ge­ge­vens weer­ge­ge­ven, in de vie­wer staat de ge­la­den lay-out en wor­den na de test mo­ge­lij­ke pro­ble­men ge­toond. Pro­ble­men wor­den bij een mou­se-over in het de­tail­fra­me toe­ge­licht. In het re­sul­taat­ven­ster wor­den ge­ge­vens over het pro­ject ver­za­meld.

Af­han­ke­lijk van de ver­sie heeft het pak­ket tot veer­tig ru­le-sets, die al­le elek­tri­sche ope­ra­ties op een print­plaat af­dek­ken. Zo zijn er EMI- (Elec­tro­mag­ne­tic In­ter­fe­ren­ce), SI- (Sig­nal In­te­gri­ty) en PIru­les (Po­wer In­te­gri­ty). Bij de De­vel­o­per­edi­ti­on kun je ei­gen test-ru­les de­fi­ni­ë­ren.

Hy­perLynx DRC test de lay-out van je print­pla­ten veel gron­di­ger dan de con­tro­le­mid­de­len van de mees­te EloCAD­sys­te­men. Het kost wel wat tijd om het pro­gram­ma te con­fi­gu­re­ren. De li­cen­ties zijn niet echt goed­koop. Daar­om is het aan te ra­den een pro­ject bin­nen de 30 da­gen test­pe­ri­o­de met­een te tes­ten. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.