Slim va­kan­ties en ho­tels boe­ken

Zo boek je slim on­li­ne je va­kan­tie

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 - To­bi­as Eng­ler, Mar­co den Teu­ling

Klik je ei­gen va­kan­tie bij el­kaar: op in­ter­net kun je zelf voor reis­bu­reau spe­len en de bes­te vlucht, het fijnste ho­tel en een ge­schik­te huur­au­to uit­zoe­ken. Daar­mee kom je bo­ven­dien van te­vo­ren al in een va­kan­tie­stem­ming. Ge­bruik de­ze tips om de ech­te koop­jes te vin­den.

In 2017 boek­te ruim 47 pro­cent van de Ne­der­lan­ders hun rei­zen of ac­com­mo­da­ties on­li­ne, ter­wijl dat in 2012 nog maar 34 pro­cent was. In de leef­tijds­groep tot 45 jaar was dat vo­rig jaar zelfs twee der­de, maar ook ou­de­ren zijn met een in­haal­slag be­zig. Geen won­der dat het aan­tal reispor­tals sterk ge­groeid ia. De mees­te daar­van ge­brui­ken de­zelf­de back-ends die de prij­zen van ho­tels, lucht­vaart­maat­schap­pij­en en au­to­ver­huur­ders be­schik­baar stel­len en de uit­ein­de­lij­ke boe­kin­gen af­han­de­len. Die por­tals heb­ben dan ook wei­nig speel­ruim­te om la­ge­re prij­zen te bie­den dan de con­cur­ren­tie, maar ma­ken daar goed ge­bruik van.

We be­lich­ten in dit ar­ti­kel een paar ba­sis­be­gin­se­len, zo­dat je wat valkui­len kunt ver­mij­den en de goe­de aan­bie­din­gen kunt her­ken­nen. We gaan niet in op all-in-va­kan­ties om­dat die slecht ver­ge­lijk­baar zijn. Zelf sa­men­ge­stel­de va­kan­ties zijn bo­ven­dien vaak goed­ko­per en bie­den an­de­re voor­de­len, zo­als fre­quent­fly­er-pro­gram­ma's of het kie­zen van een ei­gen ver­trek­punt. Via de link on­der­aan dit ar­ti­kel kom je snel bij de in dit ar­ti­kel ge­noem­de dien­sten.

Di­rec­te vlucht

Er zijn mee­stal wei­nig re­de­nen om niet recht­streeks bij een lucht­vaart­maat­schap­pij te boe­ken. Zoek­ma­chi­nes voor vluch­ten zijn daar­bij wel han­dig om te ont­dek­ken wel­ke maat­schap­pij­en van A naar B vlie­gen. Laat je al­leen niet van de wijs bren­gen door de li­te-ta­rie­ven en der­ge­lij­ke die zoek­ma­chi­nes als re­sul­ta­ten ver­mel­den. Daar­bij mag je bij­voor­beeld geen ruim­ba­ga­ge mee­ne­men of zijn er an­de­re be­per­kin­gen. Soms be­taal je bij de vlucht­zoek­ma­chi­nes nog extra kos­ten, bij­voor­beeld om­dat ze geen iDEAL bie­den en je een toe­slag be­taalt voor cre­dit­card of Pay­Pal.

Wil je met een be­paal­de lucht­vaart­maat­schap­pij vlie­gen, dan moet je op de web­si­te daar­van zoe­ken naar aan­bie­din­gen. Dan kun je spe­ci­a­le ta­rie­ven vin­den, die niet door­sij­pe­len naar de reispor­tals. Dat geldt bij­voor­beeld voor goed­ko­pe za­ken­vluch­ten die lucht­vaart­maat­schap­pij­en aan­bie­den uit een pool van de con­cur­ren­ten, bij­voor­beeld via Am­ster­dam (KLM) of Frank­furt (Lufthan­sa). Voor de 'prijs' van een extra over­stap vlieg je dan bu­si­nessclass naar bij­voor­beeld Azië of Zuid-Ame­ri­ka te­gen eco­no­my-ta­rief. Op Tic­ketS­py staan der­ge­lij­ke aan­bie­din­gen bij­voor­beeld ver­za­meld. Als je een su­per­goed­ko­pe vlucht zon­der ba­ga­ge hebt ge­von­den en toch ruim­ba­ga­ge wilt mee­ne­men, is het bij veel maat­schap­pij­en zo­als Air Fran­ce goed­ko­per om dat voor­af on­li­ne bij te boe­ken.

Vlieg je met ge­zin of part­ner en hoeft niet ie­der­een een ei­gen kof­fer mee te ne­men, dan kun je je boe­king op­split­sen. Een deel van het ge­zel­schap boekt dan te­gen goed­ko­per ta­rief, het an­de­re deel mét ruim­ba­ga­ge. In het hoog­sei­zoen be­taal je al snel 35 eu­ro per stuk ruim­ba­ga­ge, zo­als bij Ry­a­nAir en Wiz­zair. Als op­split­sen via de web­si­te niet lukt om­dat bij­voor­beeld een los­se boe­king voor min­der­ja­ri­ge kin­de­ren niet mo­ge­lijk is, kun je een te­le­fo­ni­sche boe­king bij de lucht­vaart­maat­schap­pij pro­be­ren.

Ta­rie­ven voor het hoog­sei­zoen zijn vaak ge­kop­peld aan (na­ti­o­na­le) school­va­kan­ties, dus kan het lo­nen om over de lands­gren­zen heen te kij­ken. Dan kun je wel­licht veel geld be­spa­ren door een vlucht te boe­ken van­af Wee­ze (Duits­land) of Za­ven­tem (Bel­gië). Ook bin­nen Ne­der­land kan er veel prijs­ver­schil zit­ten tus­sen een vlucht van­af Schip­hol of van­af Eind­ho­ven, Maas­tricht of Gro­nin­gen. Op zoek­ma­chi­nes staan soms aan­zien­lijk goed­ko­pe­re vluch­ten door een an­der 'land van her­komst' te ge­brui­ken, bij­voor­beeld ex­pe­dia.be in plaats van ex­pe­dia.nl.

Gun­sti­ge ta­rie­ven en in­spi­ra­tie

Als je niet ge­bon­den bent aan een be­paal­de pe­ri­o­de of met een spe­ci­fie­ke lucht­vaart­maat­schap­pij wilt vlie­gen, kan het zin­vol zijn met Goog­le Vluch­ten te zoe­ken. Een an­de­re op­tie is de meer voor be­roeps­ma­ti­ge zoe­kers ont­wik­kel­de ITA­ma­trix (ma­trix.ita­soft­wa­re.com), ook van Goog­le. Bei­de tools bie­den een over­zicht van vluch­ten en ta­rie­ven van bij­na al­le gro­te lucht­vaart­maat­schap­pij­en. Goog­le Vluch­ten is mak­ke­lij­ker te be­die­nen, houdt het prijs­ver­loop in de ga­ten en in­for­meert je per e-mail bij wij­zi­gin­gen. De dienst geeft ook tips op ba­sis van his­to­ri­sche ge­ge­vens zo­als "de ko­men­de zes da­gen zul­len de prij­zen waar­schijn­lijk stij­gen". Daar­naast krijg je in­for­ma­tie over goed­ko­pe­re vluch­ten van­af an­de­re vlieg­vel­den die niet te ver weg zijn.

Geef je al­leen een ver­trek­lucht­ha­ven aan, dan is de dienst een in­spi­ra­tie­bron voor in­te­res­san­te en voor­de­li­ge reis­be­stem­min­gen. Die kun je dan op ba­sis van het zoek­cri­te­ri­um 'In­te­res­ses' toe­spit­sen op bij­voor­beeld 'Ar­chi­tec­tuur' of 'Strand'. Of je scrolt en zoomt op de kaart om een be­stem­ming te vin­den. Goog­le Vluch­ten toont niet al­leen de gun­stig­ste prij­zen, maar ook het aan­tal tus­sen­stops. Net als Goog­le Vluch­ten toont ook kayak.

nl/ex­plo­re mo­ge­lij­ke reis­be­stem­min­gen en prij­zen om in­spi­ra­tie voor je va­kan­tie op te doen. Zon­der vas­te be­stem­ming iets boe­ken via 'ver­ras­sings­si­tes' zo­als spr­se. me kan be­hal­ve ver­ras­send ho­ge prij­zen an­de­re (on­aan­ge­na­me) ver­ras­sin­gen op­le­ve­ren.

Nacht­dienst

Waar ga je over­nach­ten? Boe­kings­si­tes zo­als boo­king.com, ex­pe­dia.nl en tri­va­go.nl bie­den een eerste over­zicht. Na­dat je de re­sul­ta­ten hebt ge­fil­terd op ba­sis van cri­te­ria als 'zwem­bad' en 'gratis par­ke­ren' moet je even kij­ken naar de re­views van an­de­re gas­ten. Raad­pleeg ze­ker ook be­oor­de­lings­si­tes zo­als Ho­li­dayCheck, TripAd­vi­sor, zoover.nl en Goog­le Maps voor een twee­de opi­nie.

Bij het le­zen van be­oor­de­lin­gen moet je wel kri­tisch zijn en je ge­zond ver­stand ge­brui­ken. Veel aan­bie­ders hel­pen mee bij de be­oor­de­lin­gen of la­ten zich hel­pen. Het in­voe­ren van nepre­views is soms erg mak­ke­lijk. Bij po­pu­lai­re be­stem­min­gen staan na­tuur­lijk vaak meer po­si­tie­ve re­views. In te­gen­stel­ling tot TripAd­vi­sor wil Ho­li­daycheck boe­kings­be­wij­zen heb­ben. En Boo­king.com laat al­leen re­views toe van be­zoe­kers die via de si­te ge­boekt heb­ben. Dat soort maat­re­ge­len moet val­se re­views te­gen­gaan, maar ga er toch maar niet van­uit dat el­ke waar­de­ring die je leest echt en be­trouw­baar is.

Wil je over­nach­ten bij een ho­tel van een gro­te ke­ten, dan geldt in prin­ci­pe het­zelf­de als bij de lucht­vaart­maat­schap­pij­en: al­leen als je di­rect via de web­si­te van een ke­ten boekt, pro­fi­teer je van de bij­be­ho­ren­de va­s­te­klan­ten­voor­de­len. Be­hal­ve kor­tin­gen zijn dat bij­voor­beeld gratis

up­gra­des naar een be­te­re ka­mer of gratis ont­bijt. Si­tes als Ex­pe­dia en Ho­tels.com zet­ten daar hun ei­gen spaar­pro­gram­ma's en der­ge­lij­ke te­gen­over.

Als een reispor­tal de­zelf­de ka­mer goed­ko­per aan­biedt dan een ho­tel­ke­ten zelf, kun je daar­mee naar de be­tref­fen­de ke­ten gaan. Veel ke­tens zo­als Ac­cor, Best Wes­tern, Hil­ton, IHG en Mar­ri­ot & Co. bie­den laag­ste­prijs­ga­ran­ties. Als je dan ook een be­paal­de ho­tel(ka­mer) op het oog hebt, kun je via een reispor­tal een gun­sti­ge­re prijs zoe­ken en daar­om vra­gen bij het ge­wens­te ho­tel. Ho­tel­ke­tens heb­ben daar for­mu­lie­ren op hun ei­gen web­si­tes voor. We heb­ben via kayak.com en en­glish.ctrip.com op die ma­nier soms gun­sti­ge­re prij­zen voor el­kaar ge­kre­gen.

Wat niet ie­der­een weet, is dat veel ho­tels la­ge­re ta­rie­ven bie­den voor het ge­bruik van een ka­mer over­dag, zon­der over­nach­ting. Dat kan in­te­res­sant zijn bij bij­voor­beeld een lan­ge over­stap­tijd op een vlieg­veld of an­de­re tus­sen­stop. Op si­tes zo­als bet­ween9and5.com en dayu­se.nl kun je der­ge­lij­ke aan­bie­din­gen vin­den.

Al­ter­na­tie­ve ka­na­len

Be­spa­ren kan ook via spe­ci­a­le boe­kings­ka­na­len als Pri­ce­li­ne en Hot­wi­re. Daar krijg je over­nach­tin­gen te­gen sterk ge­re­du­ceer­de prij­zen, maar je weet niet pre­cies bij welk ho­tel. De naam daar­van blijft ge­heim. Die (Ame­ri­kaan­se) si­tes bie­den met hun Ex­press Deals en Hot Ra­te be­spa­rin­gen tot 60 pro­cent. Zo von­den we in Brussel bij­voor­beeld 5-ster­ren ho­tel­ka­mers van­af 82 eu­ro per nacht per ka­mer.

Bij 'Na­me Your Own Pri­ce' van Pri­ce­li­ne kun je bie­den op een ho­tel­ka­mer in een be­paald stads­deel. Je kunt je bod da­ge­lijks ver­ho­gen tot­dat een ho­tel 'toe­hapt'. Dat werkt vrij goed in gro­te ste­den – en als je op tijd be­gint. Bij een lan­ger ver­blijf en in duur­de­re ho­tels in bij­voor­beeld Londen kan het goed­ko­per zijn om via een por­tal als Ex­pe­dia een goed­ko­pe vlucht-ho­tel­com­bi­na­tie te te boe­ken, waar­bij je dan geen ge­bruik maakt van de vlucht.

De nieuws­brie­ven van boe­kings­por­tals heb­ben vaak kor­tings­ac­ties. Ho­tels.com biedt bij­na we­ke­lijks last-mi­nu­te-aan­bie­din­gen tot wel 50 pro­cent en kor­tings­cou­pons. Gro­te ho­tel­ke­tens zijn daar­bij vaak uit­ge­slo­ten. Tra­vel­zoo, Luxu­ryLink en Se­cretEs­ca­pes zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in aan­bie­din­gen voor duur­de­re ac­com­mo­da­ties, ter­wijl Boo­king.com veel goed­ko­pe ka­mers aan­biedt. Ho­tel­ke­tens heb­ben zelf ook ge­re­geld flash-sa­les en spe­ci­a­le aan­bie­din­gen, die op bij­voor­beeld Loy­al­ty­Lob­by.com

wor­den ver­za­meld. Con­tro­leer ook al­tijd of je mis­schien vroeg­boek­kor­ting kunt krij­gen. Bij zo­mer­va­kan­tie­be­stem­min­gen in Eu­ro­pa is dat vaak tot eind fe­bru­a­ri nog het ge­val.

Ma­ri­ott han­teert een ter­mijn van 7 da­gen voor vroeg­boek­prij­zen en Best Wes­tern 21 da­gen.

Je kunt ook goed en goed­koop over­nach­ten in par­ti­cu­lie­re ac­com­mo­da­ties. Die zijn er vaak in de­zelf­de plaat­sen als de ho­tels. We von­den we in Ro­me rond de Font­a­na di Tre­vi bij­voor­beeld ac­com­mo­da­ties van­af 50 eu­ro. Naast gro­te spe­ler AirBnB strij­den dien­sten als 9flats, Cou­ch­sur­fing en WWoof met een le­ven­di­ge com­mu­ni­ty en be­le­ve­nis­sen als 'sla­pen in een iglo' om de gun­sten van de rei­zi­gers.

Ze­gel­tjes spa­ren

Zo­wel lucht­vaart­maat­schap­pij­en als ho­tel­ke­tens heb­ben klant­pro­gram­ma's met voor­de­len voor klan­ten. Heb je trou­wens al eens ge­hoord van zo­ge­he­ten 'mat­ching'-aan­bie­din­gen van ho­tel­ke­tens? Als je een be­paal­de sta­tus bij el­kaar 'ge­sla­pen' hebt bij een ho­tel­ke­ten, kun je daar bij een an­de­re ke­ten van pro­fi­te­ren. Het is de moei­te daar­naar te in­for­me­ren. Best Wes­tern neemt zo de eli­te­sta­tus over uit klant­pro­gram­ma's van an­de­re ho­tel­ke­tens. Ook lucht­vaart­maat­schap­pij­en ne­men graag el­kaars trou­we klan­ten over en som­mi­ge reispor­tals zo­als Ho­tels.com heb­ben hun ei­gen 'loy­a­li­teits­pro­gram­ma' ge­start.

Je hoeft geen dui­zen­den eu­ro's aan over­nach­tin­gen of vluch­ten uit te ge­ven om te kun­nen pro­fi­te­ren van loy­a­li­teits­pro­gram­ma's. De Gold-sta­tus bij Ac­cor kun je bij­voor­beeld ko­pen met de Ibis Bu­si­ness Card (kos­ten cir­ca 90 eu­ro voor 2 jaar) en bij Hil­ton met de Hil­ton Ho­nors Cre­dit Card (via Ame­ri­can Ex­press cir­ca 95 dol­lar per jaar). Over voor- en na­de­len van loy­a­li­teits­pro­gram­ma's van ho­tels en lucht­vaart­maat­schap­pij­en is veel te vin­den op si­tes als fly­er­talk.com en in­si­de­fly­er.nl. Waar je je pun­ten ook spaart, pro­beer niet om je sta­tus kunst­ma­tig te ver­ho­gen met via eBay of el­ders ge­koch­te ac­counts of an­de­re trucs. De be­heer­ders van der­ge­lij­ke pro­gram­ma's tre­den daar hard te­gen op, met het ri­si­co dat je al je pun­ten kwijt­raakt.

Goed­ko­pe huur­au­to

Wil je niet je he­le vlieg­va­kan­tie in de buurt van je ac­com­mo­da­tie door­bren­gen, dan is een huur­au­to een lo­gi­sche aan­vul­ling. Een huur­au­to kan ook lo­nen als het vlieg­veld ver van de ac­com­mo­da­tie ligt. Wil je bij een be­paal­de aan­bie­der hu­ren, dan loont het de moei­te voor­af te zoe­ken naar kor­tings­co­des. Veel ver­huur­ders bie­den die bij­voor­beeld aan klan­ten van be­paal­de lucht­vaart­maat­schap­pij­en of ho­tels. Hertz noemt dat CDP (Cor­po­ra­te Dis­count Pro­gram), bij Avis heet het AWD (Avis World­wi­de Dis­count). Je moet mee­stal aan­to­nen dat je er recht op hebt. Als een lo­ka­le agent de ver­huur re­gelt voor een gro­te aan­bie­der, kan het de moei­te waard zijn die te mai­len of bel­len. De on­li­ne prij­zen van gro­te­re ver­huur­ders zijn ze­ker in po­pu­lai­re va­kan­tie­lan­den niet gun­stig, maar lo­ka­le ver­te­gen­woor­di­gers heb­ben vaak wel speel­ruim­te qua ta­rief.

Als je niet vast zit aan een be­paal­de ver­huur­der, kun je te­recht op si­tes als EasyTer­ra.nl en CarDelMar.nl. Die ver­ge­lij­ken het aan­bod van gro­te ver­huur­ders als Avis, Hertz en Sixt en lo­ka­le aan­bie­ders. Houd de prijs­ont­wik­ke­lin­gen on­li­ne in de ga­ten, want die kun­nen flink schom­me­len.

In som­mi­ge lan­den kan het de­len van een au­to (cars­ha­ring) een al­ter­na­tief zijn. BMW's Dri­veNow is bij­voor­beeld ac­tief in Duits­land, De­n­e­mar­ken, Zwe­den, Oos­ten­rijk en Groot-Brit­tan­nië. Dri­veMyCar kun je ge­brui­ken als je naar Au­stra­lië gaat en

Snap­pCar is han­dig bij een au­to­va­kan­tie van­uit Ne­der­land. Als je een cam­per huurt via GoBoony (pro­fiel ver­plicht) heb je ac­com­mo­da­tie en huur­au­to in­een. Via Car2Go zijn Smarts en Mer­ce­des­sen bin­nen Eu­ro­pa be­schik­baar in ste­den als Flo­ren­ce, Ro­me en We­nen. Daar­naast is Car2Go ook aan­we­zig in de VS, Ca­na­da en Chi­na. In de VS en Ca­na­da be­heert Tu­ro au­to's van par­ti­cu­lie­re ver­huur­ders.

Start­klaar

Eén be­proef­de tip die bij veel aan­bie­ders werkt wil­len we je ze­ker nog mee­ge­ven: maak ge­bruik van cash­back-por­tals als shop­kor­ting.nl. Via Ac­cor krijg je in het ka­der van kor­tings­we­ken bij­voor­beeld vaak tot 15 pro­cent van de over­nach­tings­kos­ten te­rug. Ook voor au­to­ver­huur­ders en reispor­tals krijg je extra kor­ting via cash­back­por­tals. Als je de cash­back com­bi­neert met twee of drie an­de­re tips uit dit ar­ti­kel, kun je al met al een leuk be­drag be­spa­ren. Daar­mee kun je bij­voor­beeld een be­ter ho­tel boe­ken of je reis ver­len­gen – of spa­ren voor de vol­gen­de va­kan­tie. (mdt)

Hil­ton biedt voor veel ho­tels ta­rie­ven voor een ka­mer over­dag, han­dig als je een lan­ge over­stap­tijd hebt. Je moet op het on­li­ne boe­kings­for­mu­lier dan al­leen de­zelf­de da­tum voor ver­trek en aan­komst aan­ge­ven.

In gro­te ste­den zo­als New York kun je veel geld be­spa­ren met 'Na­me Your Own Pri­ce'.

Goog­le Vluch­ten kan niet al­leen mo­ge­lij­ke vluch­ten to­nen, maar geeft ook tips voor goed­ko­pe­re vluch­ten op an­de­re da­tums.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.