Uni­ver­se­le gps-trac­kers voor van al­les

Uni­ver­se­le gps-trac­kers voor fiet­sen, kin­de­ren, sleu­tels – of wat dan ook

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 -

Een gps-trac­ker kun je ge­brui­ken voor al­ler­lei doe­len. Je kunt hem in je au­to ver­ber­gen of in je fiets in­bou­wen, maar ook in de rug­zak stop­pen van je kin­de­ren of de hand­tas van oma. We heb­ben zes mo­del­len ge­test.

De term uni­ver­se­le trac­kers doet ver­moe­den dat je daar­mee bij­na al­les kunt lo­ka­li­se­ren en in de ga­ten kunt hou­den. Zelfs boom­kwe­kers ge­brui­ken die klei­ne ap­pa­raat­jes ter grootte van een lu­ci­fer­doos­je om bij­voor­beeld kerst­boom­die­ven op te spo­ren. We heb­ben een aan­tal uni­ver­se­le trac­kers in de prak­tijk ge­test. Een test van spe­ci­a­le trac­kers voor kin­de­ren en huis­die­ren staat op pa­gi­na 72.

Waar ben ik?

Al­le trac­kers kun je met de stan­daard­in­stel­lin­gen hun lo­ca­tie la­ten door­ge­ven via de in­ge­bouw­de mo­bie­le zen­der/ont­van­ger. Bij de Trax Play en Trac­ki­mo gaat dat via een app of brow­ser. Het op­vra­gen van de lo­ca­tie ver­loopt daar­bij via de bij­be­ho­ren­de por­tals, die ant­woor­den met een push­be­richt.

Bij de an­de­re mo­del­len moet je ze op­bel­len, waar­na je een sms met de po­si­tie van de trac­ker en een link naar Goog­le Maps krijgt.

Als je een trac­ker meer­de­re ke­ren per dag wilt lo­ka­li­se­ren, kun je in plaats van de sms-me­tho­de een trac­ker ge­brui­ken met een gprs-ver­bin­ding en een pre­paids­im­kaart met een be­perk­te hoe­veel­heid da­ta. Sms'en is bij som­mi­ge aan­bie­ders gratis tus­sen klan­ten, dus dat kan toch een in­te­res­san­te op­tie zijn. Het uit­zet­ten van de voi­ce­mail voor het trac­ker-te­le­foon­num­mer kan daar­naast ook on­ge­wens­te voi­ce­mail-sms'jes voor­ko­men.

Func­ties en ver­schil­len

Als je op zoek gaat naar een trac­ker, valt op dat ap­pa­ra­ten die er ei­gen­lijk vrij­wel iden­tiek uit­zien on­der ver­schil­len­de na­men blij­ken te wor­den aan­ge­bo­den. Zo is de TK104 bij­voor­beeld ook te koop als de PAJ Fin­der Ea­sy (cir­ca 50 eu­ro) en als PAJ Fin­der Gold (60 eu­ro duur­der). De Fin­der Ea­sy zou vol­gens de be­schrij­ving niet meer kun­nen dan de lo­ca­tie na een aan­roep per sms door­ge­ven. Func­ties zo­als toe­gang tot een mi­croSD-kaart zijn voor­be­hou­den aan ko­pers van het Gold­mo­del. Dat werd ook be­ves­tigd tij­dens een van on­ze kant ano­niem te­le­foon­tje. Des­on­danks stel­den we met ver­ba­zing

Mi­chael Link en An­drij­an Möc­ker

vast dat al­le func­ties bij het Ea­sy-mo­del wel aan­we­zig wa­ren, maar ze een­vou­dig­weg niet be­schre­ven wa­ren in de hand­lei­ding.

Als het gaat om de nauw­keu­rig­heid van de plaats­be­pa­ling zie je ver­ge­lijk­ba­re re­sul­ta­ten als bij smartpho­nes. Maar die ge­brui­ken in te­gen­stel­ling tot gps-trac­kers drie me­tho­den voor plaats­be­pa­ling. Ze ge­brui­ken ten eerste mo­bie­le zend­mas­ten, waar­bij ze SSID's van draad­lo­ze net­wer­ken kun­nen op­zoe­ken in een da­ta­ba­se voor een snel­le lo­ka­li­sa­tie. Dat laat­ste werkt ook goed bin­nen ge­bou­wen. Daar­naast ont­van­gen ze sig­na­len van sa­tel­liet­net­wer­ken zo­als GPS en Glo­nass, en soms ook Bei­dou en Ga­li­leo. Gps-trac­kers ma­ken daar­en­te­gen al­leen ge­bruik van mast­lo­ca­ties en GPS – be­hal­ve de Trax Play, die ook Glo­nass ont­vangt. Wifi ont­breekt, mis­schien om­dat het te prij­zig is en na­de­lig voor de ac­cu­duur.

Uni­ver­se­le trac­kers zijn er vaak trots op dat ze een ac­cu­duur kun­nen ha­len van wel vier we­ken lang. Hoe va­ker een trac­ker zijn po­si­tie be­paalt en door­geeft, des te snel­ler de ac­cu ech­ter leeg zal zijn. Al­le trac­kers kun­nen een slaap­stand ac­ti­ve­ren. De In­cu­tex gaat daar het verst in met drie ener­gie­spaar­stan­den, waar­bij één zo­wel gps als de ra­dio­cel uit­scha­kelt tot­dat de be­we­gings­sen­sor wordt ge­ac­ti­veerd. Bij de test haal­den we een ac­cu­duur tot elf da­gen, bij de LK109 in die­pe slaap was dat zelfs vier we­ken. Je kunt bij al­le trac­kers in­stel­len hoe vaak ze hun lo­ca­tie moe­ten up­da­ten, maar niet zo ge­de­tail­leerd als bij sport­trac­kers.

De ge­tes­te trac­kers ge­brui­ken GPRS (2G) of sms voor de ge­ge­vens­over­dracht. Dat werkt ook in ge­bie­den waar 3G of 4G niet be­schik­baar is. Dat be­te­kent te­vens dat ze ook bij het uit­fa­se­ren van 3G zul­len blij­ven wer­ken. De hoe­veel­heid da­ta is zo klein dat een ho­ge door­voer­snel­heid niet no­dig is. Van een ver­tra­ging merk je pas wat bij li­ve-trac­king met up­da­te-in­ter­val­len van min­der dan een se­con­de. Geen van de ap­pa­ra­ten up­da­tet va­ker dan el­ke vijf se­con­den. UMTS of LTE zou dan ook over­kill zijn.

Voor huis­die­ren zijn er spe­ci­a­le trac­kers (zie pa­gi­na 72). Het ge­wicht van de uni­ver­se­le trac­kers is daar­voor te hoog. Ze zijn wat ons be­treft wel ge­schikt om gro­te­re die­ren zo­als paar­den te vol­gen. Spe­ci­aal be­ves­ti­gings­ma­te­ri­aal is dan wel een ver­eis­te.

Ei­gen­lijk heeft al­leen de Trax Play een ro­buus­te be­hui­zing. De an­de­re ap­pa­ra­ten

kun­nen hoog­uit een paar re­gen­drup­pels weer­staan. Bij de Trac­ki­mo is zelfs dat te­veel als je de mee­ge­le­ver­de rub­ber hoes niet ge­bruikt.

In drie van de gps-trac­kers zit een mee­luis­ter­func­tie in­ge­bouwd, na­me­lijk bij de TK104, TK5000 en PAJ Trac­ker. Maar ie­mand af­luis­te­ren is niet le­gaal.

$WP+CITRACK=0000,1, +49179...WTF

De Trax Play en Trac­ki­mo kun je een­vou­dig per app of via de brow­ser in­stel­len. De ove­ri­ge trac­kers ove­ri­gens niet, daar­bij ben je weer te­rug in de tijd dat je moest kun­nen pro­gram­me­ren om een com­pu­ter te be­die­nen. Zelfs ba­sis­func­ties als het in­stel­len van een alarm zijn al­leen mo­ge­lijk via cryp­ti­sche sms-com­man­do's. Die kun je mis­schien het bes­te be­wa­ren als sms­con­cept. Typ­fou­ten kos­ten geld, want el­ke op­dracht ver­eist twee sms'jes: één be­richt voor het ver­zen­den (op las­ten van je smartpho­ne-abon­ne­ment) en een sms-re­ac­tie van de trac­ker.

Als je de moei­te neemt om de hand­lei­ding van een trac­ker door te le­zen, lees je daar­in dat in­stel­len ook via usb op de com­pu­ter kan. De bij­be­ho­ren­de soft­wa­re komt ech­ter ook uit de oer­tijd. Soft­wa­re van der­den is dan soms wel­licht een be­te­re op­los­sing, zo­als het opens­our­ce Trac­car (zie pa­gi­na 76). Op de web­si­te van Trac­car staan ook tips om klo­nen van trac­kers te iden­ti­fi­ce­ren en de be­no­dig­de poort en het pro­to­col en der­ge­lij­ke te vin­den. Je kunt het in­ty­pen van de be­no­dig­de com­man­do's in ie­der ge­val ver­mij­den met de smartpho­ne-apps 'GPS Trac­ker' (iOS, € 8,99) en 'GPS Con­fi­gu­ra­tor' (An­droid, gratis). Je smartpho­ne zal het com­man­do wel als­nog via sms moe­ten ver­stu­ren naar de trac­ker.

Con­clu­sie

Je kunt kie­zen uit veel­zij­di­ge mo­del­len die een­vou­dig te be­die­nen zijn, maar die com­mu­ni­ce­ren via een ex­ter­ne ser­ver, en een an­tie­ke aan­stu­ring met ech­ter wel meer pri­va­cy.

Trac­kers waar­bij uit­gaand ver­keer in de prijs in­be­gre­pen is, zijn ze­ker een op­tie

voor ge­bruik in het bui­ten­land. Trac­kers die via sms com­mu­ni­ce­ren, zijn bin­nen het Eu­ro­pe­se ro­a­ming­ge­bied in­te­res­sant. Als je door­gaans ten­min­ste min­der dan drie­maal daags de lo­ca­tie op­vraagt. Wil je va­ker com­mu­ni­ce­ren, dan lijkt gprs-over­dracht via een ser­ver vaak een gun­sti­ge­re op­los­sing te zijn. (mdt) Li­te­ra­tur [1]ˇS­te­fan Por­teck, Jan­Ke­no Jans­sen, Mi­chael Link, Ver­lies­me­niet: Ne­gen blue­tooth­tags op de testbank, c’t 5/2017, p.64

De eerste op­roep van de TK104 laat zien dat de trac­ker niet met het ver­stu­ren van een sms wacht tot­dat hij re­cen­te ge­ge­vens heeft.

Bij de Trac­ki­mo kan de ge­schie­de­nis wor­den ge­ëx­por­teerd in het CSV­for­maat of als KML. Dat laat­ste is een­vou­dig in Goog­le Earth te la­den.

Of­fi­ci­eel is de mi­croSD­le­zer in de PAJ Ea­sy Fin­der in­ac­tief, maar met de com­man­do's van de PAJ Gold Fin­der werk­te hij wel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.