Zon­der ri­si­co je C-schijf nog ver­der schoon­ve­gen

Zon­der ri­si­co plek vrij­ma­ken op C:\

C’t Magazine - - Inbound 6/2018 - Axel Vahl­diek

Je sys­teem­schijf loopt vol en Schijf­op­rui­ming krijgt niet ge­noeg plek vrij­ge­maakt. Dan wordt het tijd voor hand­ma­tig speur­werk. Dat is niet zon­der ri­si­co: als je een ver­keerd be­stand weg­gooit loop je het ri­si­co dat Win­dows of pro­gram­ma's be­scha­digd ra­ken, of er­ger nog: dat je be­lang­rij­ke brok­ken da­ta kwijt­raakt. Maar er zijn ook ri­si­co­lo­ze mo­ge­lijk­he­den.

Je C­schijf zit he­le­maal tot de nok toe vol? En zelfs het op­rui­men van je down­lo­ad­map en Schijf­op­rui­ming la­ten draai­en (zie het vo­ri­ge ar­ti­kel) hel­pen niet ge­noeg? Dan wordt het tijd voor an­de­re maat­re­ge­len. Maar let wel op, want als je klak­ke­loos be­stan­den gaat wis­sen, loop je het ri­si­co de boel goed door te war te schop­pen of zelfs be­lang­rij­ke be­stan­den kwijt te ra­ken. Ga dus niet zo­maar be­stan­den ver­wij­de­ren zon­der dat je ze­ker weet wat ze zijn en of het vei­lig is om ze weg te gooi­en. Kijk als eerste al­leen naar be­stan­den die je zelf hebt aan­ge­maakt, ge­down­load of ge­ïn­stal­leerd. Hier­bij is het mak­ke­lijk om te be­pa­len of ze zon­der zor­gen de deur uit kun­nen.

Con­cen­treer je ook al­leen op de gro­te be­stan­den, bij­voor­beeld zelf aan­ge­maak­te images voor vir­tu­e­le ma­chi­nes, in­stal­la­tie­pak­ket­ten van ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re die je een­vou­dig op­nieuw kunt down­lo­a­den, iso's, films die je al hebt ge­ke­ken, en­zo­voorts. Zo re­gel je met wei­nig werk weer veel op­slag­ruim­te. Laat klei­ne be­stan­den voor wat ze zijn: als je bij klei­ne jpg­be­stan­den of mp3'tjes eerst moet kij­ken of luis­te­ren om ze­ker te we­ten dat ze weg kun­nen, heb je al veel tijd ver­spild. Het le­vert wel hier en daar een mooi op­ge­ruim­de map op, maar veel extra plek op C:\ le­vert het niet op. Dat geldt ook voor het weg­gooi­en van re­ad­me­be­stan­den, book­marks en re­gis­ter­sleu­tels. Dat gaat om een paar kB hier en een paar kB daar: dat schiet echt niet op. Op­rui­men hoeft ook niet lang te du­ren. Zo­dra je weer ge­noeg plek hebt, kun je stop­pen.

Als je daar een beet­je op let, is het eni­ge wat las­tig is het ach­ter­ha­len waar de gro­te be­stan­den ver­stopt zit­ten. We ge­ven je tips hoe je met wei­nig moei­te gro­te be­stan­den en map­pen met flink veel inhoud bo­ven wa­ter krijgt.

Speur­tocht

Als eerste gaan we op zoek naar gro­te be­stan­den. Je hoeft daar geen tool voor te down­lo­a­den: de Ver­ken­ner is al­les wat je no­dig hebt. Se­lec­teer je C­schijf en typ rechts in het zoek­veld:

Grootte:>100m

Ver­ken­ner zoekt nu naar al­le be­stan­den op de C­schijf die gro­ter zijn dan 100 MB. Zie je daar wat be­kends tus­sen staan wat weg kan: mooi, dat is dan al­vast op­ge­ruimd. Als de be­stands­naam je niks zegt: niet zo­maar weg­gooi­en. Zo­dra je in het zoek­veld 'grootte:' in­typt, geeft Ver­ken­ner je al sug­ges­ties voor zoek­groot­tes, van heel klein (0­10 kB) tot wat Win­dows 'gi­gan­tisch groot' vindt (gro­ter dan 128 MB).

De naam van de map waar zo'n be­stand in staat is een han­dig hulp­mid­del om te be­pa­len of het be­stand over­bo­dig is of niet. Zorg dat je naast de be­stands­naam ook met­een de pad/fol­der­naam te zien krijgt door de beeldop­ties op 'de­tails' te zet­ten. In Win­dows 10 stel je dat snel in door te klik­ken op het meest lin­ker pic­to­gram rechts­on­der in het ven­ster van Ver­ken­ner. Stan­daard wordt het pad op een wat apar­te ma­nier weer­ge­ven ('sub­map' 'C:\map'), maar dat is aan te pas­sen. Via een rech­ter­muis­klik op een van de ko­lom­men zet je een vin­kje bij 'pad naar map' en zet je het vin­kje bij 'map' uit. Dan ver­schijnt de lo­gi­sche weer­ga­ve in de vorm van 'C:\ map\sub­map' in beeld, ook bij ar­chie­ven.

Gro­te map­pen

Een ver­ge­ten ko­pie van je fo­to's of mu­ziek­be­stan­den of een spel dat je al­lang hebt uit­ge­speeld ne­men veel plek in, ook al zijn de los­se be­stan­den waar ze uit op­ge­bouwd zijn min­der dan 100 MB groot. Om die te tra­ce­ren, heb je een hulp­mid­del no­dig. De klas­sie­ke tools voor dit soort speur­werk zijn Treesi­ze en Se­quoi­aView. Die pro­gram­ma's ge­ven de map­pen weer als een boom­struc­tuur of gra­fi­sche re­pre­sen­ta­tie van de in be­slag ge­no­men schijf­ruim­te. We ra­den ech­ter het gratis Win­dir­stat aan, aan­ge­zien die bei­de weer­ga­ves kan to­nen. Het pro­gram­ma is be­schik­baar als in­stal­ler of als por­ta­ble ver­sie (zie de link rechts­on­der).

Als je kiest voor de por­ta­ble ver­sie, be­landt er een uit­voer­baar be­stand op je schijf. Die imi­teert het ge­drag van een in­stal­ler, of­te­wel hij vraagt na het star­ten om de taal en waar je het pro­gram­ma wilt in­stal­le­ren. Het eni­ge wat er ge­beurt is dat het ar­chief in de ge­ko­zen map wordt uit­ge­pakt.

Na het op­star­ten kun je een en­ke­le of al­le schij­ven in je pc la­ten door­lo­pen. Hoe lang dat duurt, hangt af van hoe vol je schij­ven zijn. Mee­stal ver­schijnt na en­ke­le se­con­den al in­for­ma­tie in beeld. Bo­ven in beeld staat de boom­struc­tuur van map­pen ge­sor­teerd van groot naar klein. On­der in beeld staat een gra­fi­sche weer­ga­ve van de vul­ling van je schijf. Hoe gro­ter het blok, des te gro­ter het be­stand. Maar let wel op: het pro­gram­ma toont ook sys­teem­be­stan­den en sys­teem­map­pen. Ook hier geldt dat als het be­stand je niet be­kend voor­komt, je er niet aan moet ko­men.

Mocht je met Win­dir­stat pro­gram­ma­map­pen te­gen­ko­men van pro­gram­ma's die je niet meer ge­bruikt, dan kun je dat be­tref­fen­de pro­gram­ma ver­wij­de­ren. Ga niet los de pro­gram­ma­map­pen ver­wij­de­ren, maar ge­bruik de un­in­stal­ler of de­ïn­stal­leer het pro­gram­ma. Door in de zoek­func­tie van Win­dows 'pro­gram­ma' in te ty­pen, zie je na het in­voe­ren van een paar let­ters al 'Pro­gram­ma's in­stal­le­ren of ver­wij­de­ren' als op­tie ver­schij­nen. Via 'In­stel­lin­gen / Apps' kom je daar ook uit. Mocht je daar nog an­de­re pro­gram­ma's zien die je niet meer ge­bruikt, dan kun je die ook met­een weg­ha­len. Te­gen­woor­dig ver­loopt het ver­wij­de­ren van pro­gram­ma's soe­pel.

Ver­plaat­sen

Be­stan­den die flink wat ruim­te in­ne­men en je wilt be­wa­ren, maar die niet per se op je sys­teem­schijf hoe­ven te staan, kun je be­ter er­gens an­ders par­ke­ren. Zet iso's, films en an­de­re gro­te be­stan­den op een twee­de schijf, NAS of ex­ter­ne schijf. Daar­na kun je ze met een ge­rust hart van je sys­teem­schijf ver­wij­de­ren.

Als je toch een twee­de schijf in je pc hebt zit­ten, is het een idee om daar wat map­pen naar 'om te bui­gen'. Dat is in te stel­len voor el­ke map on­der je ge­bruiks­pro­fiel (C:\ge­brui­kers\<ge­brui­kers­naam>) die door Win­dows wordt aan­ge­maakt en wordt ge­bruikt als stan­daard­map voor je muziek, vi­deo's, do­cu­men­ten, down­lo­ads en der­ge­lij­ke. Dat is heel een­vou­dig te doen. Klik met de rech­ter muis­knop op een map, ga naar 'Ei­gen­schap­pen' en kies op het tab­blad 'Lo­ca­tie' voor 'Ver­plaat­sen'. Er ver­schijnt een ven­ster waar je de nieu­we map kunt aan­ma­ken en se­lec­te­ren. Na een klik op de map 'Toe­pas­sen' wordt het ver­plaat­sen ge­re­geld.

Al­le map­pen in één keer ver­plaat­sen kan he­laas niet. De com­ple­te map C:\ge­brui­kers\ge­brui­ker ver­plaat­sen is ook geen aan­ra­der. We heb­ben daar in een ver ver­le­den wel eens iets over ge­zegd, maar dat is dus niet wen­se­lijk. Als je dat doet, mis­lukt el­ke up­gra­de­in­stal­la­tie van Win­dows, zo­wel van bij­voor­beeld Win­dows 7 naar 10 als van Win­dows 10 1709 naar 1803.

De map­pen in het ge­brui­kers­pro­fiel 'Open­baar' zijn met een truc te ver­plaat­sen, mocht je dat wil­len. Om­dat Ver­ken­ner stan­daard met be­perk­te rech­ten draait in plaats van ad­mi­ni­stra­tor­rech­ten en je die uit­ge­brei­de­re rech­ten wel no­dig hebt, moet je een cre­a­tie­ve rou­te ne­men. Druk op de Win­dows­toets en typ 'klad­blok' in tot je de ge­lijk­na­mi­ge zoek­term in beeld krijgt. Klik rechts op de tref­fer en kies in het snel­me­nu voor 'Als ad­mi­ni­stra­tor uit­voe­ren'. Na­dat het pro­gram­ma is ge­start (no­te­pad.exe) druk op je Con­trol+O om het 'ope­nen'­me­nu te ope­nen. Na­vi­geer op die ma­nier naar de map­pen on­der 'Open­baar' die je wilt ver­schui­ven en ver­ plaatst ze dan ver­vol­gens zo­als eer­der be­schre­ven via het snel­me­nu 'Ei­gen­schap­pen / Lo­ca­tie'.

Het zoek­veld van Ver­ken­ner kun je ge­brui­ken om gro­te be­stan­den op te spo­ren die zich er­gens op je schijf ver­ber­gen.

Met de free­wa­re Win­dir­stat kun je map­pen ach­ter­ha­len met veel gro­te be­stan­den. Hoe gro­ter het blok in de gra­fi­sche weer­ga­ve, des te gro­ter het be­stand.

Als je een twee­de schijf in je pc hebt zit­ten, is het een op­tie om de map­pen met je per­soon­lij­ke be­stan­den daar­op te par­ke­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.