Frost­punk

C’t Magazine - - Games | Adventure, Survival-strategy -

(11 bit stu­dios, € 30)

In Frost­punk is er een al­ter­na­tie­ve 19e eeuw waar­in het zo hef­tig vriest en sneeuw­stormt dat een groep over­le­ven­den uit de stad Londen trekt om op zoek te gaan naar een nieuw thuis. Door mid­del van een gro­te ge­ne­ra­tor voor warm­te en ener­gie plus het ver­ga­ren van grond­stof­fen bouw je die plek uit tot een stad. Er zijn meer­de­re sce­na­rio's be­schik­baar, die je bij­voor­beeld vrij­speelt door het warm ge- noeg hou­den van op­slagsilo's met za­den van plan­ten en voed­sel.

De vries­kou is een be­lang­rijk ele­ment in de ga­me. Om de zo­veel tijd zakt het kwik nog een stuk la­ger, dus voor­uit­plan­nen is nood­za­ke­lijk. Je moet zor­gen dat de ge­ne­ra­tor ko­len blijft sto­ken en de in­wo­ners warm ge­noeg blij­ven. Elk ge­bouw heeft zijn ei­gen warm­te­ni­veau, wat be­paalt hoe ver van de ge­ne­ra­tor of warm­te­bron je het kunt plaat­sen. Als je in­wo­ners te veel in de kou zit­ten, wor­den ze ziek en moe­ten ze ver­zorgd wor­den. Je kunt de om­ge­ving ver­ken­nen met scouts om meer grond­stof­fen of over­le­ven­den te vin­den. Op die ma­nier krik je het mo­reel weer wat op en krijg je er nieu­we in­wo­ners (lees: werk­lui) bij. Na het on­der­zoe­ken van nieu­we tech­no­lo­gie­ën kun je bij­voor­beeld het ver­ga­ren van grond­stof­fen ver­der over­la­ten aan ro­bot­ach­ti­gen.

In je nieu­we stad zijn wet­ten no­dig, maar het is kie­zen tus­sen twee kwa­den: laat je kin­de­ren ook een­vou­di­ge ta­ken uit­voe­ren met het ri­si­co op ver­won­din­gen, of laat je ze kind zijn in apar­te op­vang­hui­zen als hun ou­ders wer­ken? Kies ver­stan­dig, want je keu­zes heb­ben in­vloed op de hoop en on­te­vre­den­heid in je stad. Als de on­te­vre­den­heid piekt of de hoop rich­ting nul gaat, word je uit de stad ver­ban­nen. De in­wo­ners heb­ben al­le­maal een naam, taak en sta­tus. Er is vrij ver in te zoo­men op je stad, je ziet de spo­ren die je in­wo­ners ma­ken in de ho­pen sneeuw en hoe de wind sneeuw ver­stuift. De ga­me ziet er prach­tig uit en is uit­da­gend, maar ook zwaar­moe­dig, net als This War of Mi­ne van de­zelf­de ma­kers. sfeer­vol qua beeld en ge­luid veel te be­he­ren, maar het blijft over­zich­te­lijk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.