"De ho­ge beeld­kwa­li­teit is maar bij­zaak"

De Zwit­ser Edou­ard Stöck­li is de eerste bios­coop­ex­ploi­tant in Eu­ro­pa die het Ci­ne­ma LED Screen heeft aan­ge­schaft. We vroe­gen hem naar zijn be­weeg­re­de­nen om af te stap­pen van de pro­jec­tor.

C’t Magazine - - Reportage | Cinema Led Screen -

Dol­by be­weert met Dol­by Vi­si­on het bes­te bios­coop­beeld te le­ve­ren. Waar­om heeft u in plaats daar­van voor Samsung ge­ko­zen?

Het gaat me he­le­maal niet om de bes­te beeld­kwa­li­teit. Dat is maar bij­zaak. Voor mij draait het om de bios­coop zon­der pro­jec­tor.

Waar­om is dat voor u zo be­lang­rijk?

Zul­len we naar de pro­jec­tie­ruim­te lo­pen? Dan kunt u zelf zien wel­ke pro­ble­men er zijn. Met de brand­weer, met bouw­ver­gun­nin­gen en met het brand­we­ren­de glas tus­sen de zaal en de ca­bi­ne. Het glas ver­stoort het 3Def­fect, waar­door de pro­jec­tie slecht is. En dat is niet het eni­ge ...

Pro­jec­to­ren gaan maxi­maal vijf tot tien jaar mee. Daar­bij moet om het half jaar voor 500 eu­ro de xe­n­on­lamp ver­van­gen wor­den. Er ont­ploft er ook nog wel eens een, en dan is al­les ka­pot (zucht hoor­baar).

Dat klinkt als­of u niets moet heb­ben van de pro­jec­tie­tech­niek.

Het is vol­gens mij een tech­niek uit de mid­del­eeu­wen. Ik be­grijp niet waar­om er met het in­tre­den van de di­gi­ta­li­se­ring niet met­een een ac­tief bios­coop­scherm is be­dacht. Bij een televisie wordt het beeld ook niet ge­pro­jec­teerd. Al­leen in de bios­coop zijn we daar­mee door blij­ven gaan. Ik ben Samsung dank­baar dat ze dit led­scherm heb­ben ont­wik­keld. Het feit dat de beeld­kwa­li­teit een stuk ho­ger ligt, is een leuk ex­traatje.

Is de ge­toon­de toe­pas­sing echt in­te­res­sant voor e-ga­ming?

Dat hangt er na­tuur­lijk van af hoe je daar als bios­coop­ei­ge­naar mee om­gaat. Als zo­iets je ding is, wordt het op de­ze ma­nier een stuk leu­ker. Als ik de zaal be­schik­baar stel aan ga­mers, hoef ik de boel niet te ver­duis­te­ren. Zelfs met het licht aan is het beeld per­fect, en dat is wel pret­tig want de men­sen lo­pen de he­le tijd in en uit.

On­ze bios­coop is voor de uni­ver­si­teit nu ide­aal als col­le­ge­zaal om­dat er al­tijd ba­sis­ver­lich­ting is.

De zaal is om­ge­bouwd en er zijn stoe­len bij ge­plaatst. Wordt de ver­bou­wing dan snel­ler te­rug­ver­diend?

Nee, dat is niet aan de or­de, en daar gaat het ook niet om. Het gaat mij om een nieu­we be­na­de­ring van het fe­no­meen bios­coop. Dat was mijn gro­te wens: ein­de­lijk die pro­jec­to­ren de deur uit. In de elf jaar dat ik de­ze bios­coop run, heb ik vier ge­ne­ra­ties pro­jec­to­ren la­ten in­bou­wen en er weer uit­ge­gooid. Eerst ana­lo­ge 35mm-ma­chi­nes en daar­na drie ge­ne­ra­ties di­gi­ta­le mo­del­len. Om­dat de ap­pa­ra­tuur steeds be­ter werd en ik al­tijd het nieuw­ste wil­de heb­ben. Ook als klei­ne on­der­ne­mer kun je qua tech­niek bo­ven ie­der­een uit­ste­ken (grin­nikt).

Dus u wilt ook de gro­te­re za­len la­ten om­bou­wen?

Samsung heeft nog geen DCI-cer­ti­fi­ce­ring voor het 24m-scherm, an­ders zou ik de gro­te zaal als eerste heb­ben aan­ge­past. Als het zo­ver is, laat ik met­een het dak er­uit slo­pen om het pla­fond te ver­ho­gen. Ga er maar van uit dat die zaal het neus­je van de zalm wordt!

Edou­ard Stöck­li open­de in 2007 in Zü­rich de mul­ti­plex-bios­coop Are­na, die met in to­taal 18 za­len en 2560 stoe­len de groot­ste in Zwit­ser­land is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.