Leno­vo IdeaPad 720S (13ARR)

C’t Magazine - - Praktijk | Tekstconversie -

Leno­vo heeft bij de IdeaPad 720S er­voor ge­ko­zen om hem in een ele­gan­te, ge­heel me­ta­len be­hui­zing te stop­pen. Bij de ove­ri­ge ap­pa­ra­ten in de­ze test moet je het veel­al stel­len met plas­tic, al heb­ben som­mi­ge mo­del­len dan nog wel en­ke­le me­ta­len ac­cen­ten. Hoe­wel op de web­si­te van Leno­vo het mo­del al­leen met In­tel-cpu's wordt aan­ge­bo­den, is dit ap­pa­raat ook ver­krijg­baar met een AMD Ry­zen-pro­ces­sor. Dat dit een van de wei­ni­ge no­te­books met zo'n cpu is, was voor ons een re­den dit mo­del eens in huis te ha­len.

De IdeaPad 720S is de licht­ste van al­le ge­tes­te no­te­books, maar heeft ook de kort­ste ac­cu­duur – waar­bij je die kor­te ac­cu­duur wat ons be­treft kunt weg­stre­pen te­gen het ge­mak van het la­ge ge­wicht. Ook neemt de Leno­vo de min­ste ruim­te in be­slag, om­dat hij maar een he­le smal­le rand om het beeld­scherm heeft. Een sd­kaart­le­zer zit er he­laas niet op. Voor doc­king­doel­ein­den is al­leen de voor­ste van de bei­de USB-C-poor­ten ge­schikt om­dat de­ze USB 3.1 Gen 2 (Su­perSpeedPlus, 10 GB/s) on­der­steunt.

De wi­fi­mo­du­le on­der­steunt maar één da­ta­stroom. Tij­dens de test wil­de de adap­ter na een her­start of na het wak­ker wor­den uit een slaap­mo­dus nog wel eens ver­ge­ten zich op­nieuw aan te mel­den bij het draad­lo­ze net­werk. Wel­licht dat dit met een toe­kom­sti­ge dri­verup­da­te ver­hol­pen zal wor­den. À pro­pos dri­vers: meer­de­re maan­den na de in­tro­duc­tie van zijn mo­bie­le Ry­zen-cpu's heeft AMD nog steeds geen nieu­we gra­fi­sche dri­vers uit­ge­bracht. Op het mo­ment van schrij­ven wer­den de pro­ces­so­ren nog niets eens ge­noemd in het keu­ze­me­nu van hun sup­port­web­si­te.

De no­te­book die we ge­test heb­ben, was het mo­del met de zwaar­de­re Ry­zen 7 2700U-cpu. Hij is ook ver­krijg­baar met een Ry­zen 5 2500U-pro­ces­sor en kost dan ook iets min­der. stil­le koe­ling licht pro­ble­men met wifi

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.