Spe­ziel­le Trac­ker

C’t Magazine - - Test | Gps-trackers -

Blue­toot­htrac­kers heb­ben zelf geen gps, maar ge­brui­ken de lo­ca­tie van een via blue­tooth ver­bon­den smartpho­ne. Dat be­te­kent dan dat ze al­leen ge­lo­ka­li­seerd en ge­von­den kun­nen wor­den als een smartpho­ne met een bij­be­ho­ren­de app zich in de buurt er­van be­vindt. Blue­toot­htrac­kers zijn ge­schikt om voor­wer­pen bin­nen blue­tooth­be­reik op te spo­ren [1]. De spe­ci­a­le trac­kers voor As­sisted Li­ving moe­ten hulp­be­hoe­ven­de per­so­nen kun­nen hel­pen om lan­ger zelf­stan­dig te blij­ven of zon­der con­ti­nu toe­zicht te la­ten kun­nen. Een gps-trac­ker in een schoen of sie­raad van een de­men­te­rend ie­mand kan bij­voor­beeld in­ac­tief blij­ven bin­nen de di­rec­te leef­om­ge­ving en pas alarm slaan als de dra­ger er­van din­gen doet die bin­nen een be­paald pa­troon on­ge­brui­ke­lij­ke zijn of van de ge­brui­ke­lij­ke pa­den af­wijkt.

Fiet­strac­kers kun­nen een fiets­dief­stal he­laas niet voor­ko­men, maar kun­nen mis­schien wel hel­pen om je fiets te­rug te vin­den. Er zijn slechts en­ke­le mo­del­len (zo­als Ve­lo­ca­te) die via de dy­na­mo au­to­ma­tisch wor­den op­ge­la­den of de mo­ge­lijk­heid bie­den je fiets niet al­leen via gps te lo­ka­li­se­ren, maar ook in de di­rec­te na­bij­heid via blue­tooth.

Gsm-af­luis­ter­ap­pa­ra­ten wor­den aan­ge­ra­den om (al dan niet met hun mi­cro­foon) op een vas­te lo­ca­tie ge­bruikt te wor­den, maar bie­den vaak ook plaats­be­pa­ling via mas­ten. Dat is in een stad ech­ter maar nauw­keu­rig tot op een paar hon­derd me­ter en daar­bui­ten zelfs maar tot op en­ke­le ki­lo­me­ters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.