Lex­mark CX417­de

C’t Magazine - - Test | Multifunctionele Laserprinters -

De ge­prin­te pa­gi­na's ko­men er bij het zwa­re ap­pa­raat aan de ach­ter­kant uit. Af­ge­zien van de cas­set­te voor 250 vel is er al­leen een mo­ge­lijk­heid om één pa­gi­na te­ge­lij­ker­tijd in te voe­ren. En­ve­lop­pen print hij cor­rect en on­gek reukt.

Het schui­ne be­die­nings­pa­neel met het nu­me­rie­ke toet­sen­bord en het goed af­lees­ba­re tou­chs­creen kun je niet om­klap­pen.

In de stand-by­mo­dus ver­bruik­te de prin­ter 25 watt. Daar­om is het slim om snel naar de slaap­stand te la­ten gaan. Als hij lang niet wordt ge­bruikt, kun je hem met de net­scha­ke­laar uit­zet­ten. Er zijn goed­ko­pe­re re­tour­cart­rid­ges en de duur­de­re een­ma­li­ge cart­rid­ges. Het re­tour­sys­teem is be­doeld om het na­vul­len door der­den te­gen te gaan. Een rechts­zaak in 2017 daar­over is ech­ter op niets uit­ge­lo­pen.

Het uit­ge­brei­de web­front-end toont een in­dex waar­in je snel al­le ver­schil­len­de in­stel­lin­gen vindt. Het re­gi­stre­ren bij Goog­le Cloud Print le­ver­de al­leen maar fout­mel­din­gen op. Ook het her­ken­nen als AirPrint-ap­pa­raat luk­te niet. De Lex­mark ac­cep­teer­de wel print­op­drach­ten die van An­droid ap­pa­ra­ten kwa­men en print­te ze ook uit.

De CX417­de print nor­ma­le tekst en af­beel­din­gen snel, maar de pdf van 200 pa­gi­na's duur­de met 22 minuten rij­ke­lijk lang. In de to­nerspaar­mo­dus print hij tekst mooi en vol, maar gra­fi­sche ele­men­ten ko­men er wat bleek uit. De in­stel­ling '4800 CQ' zag er niet ge­wel­dig uit door de over­dre­ven hoe­veel­heid to­ner. Met de in­stel­ling '1200 dpi' za­gen tekst, af­beel­din­gen en grij­ze vlak­ken er veel be­ter uit. Het test­exem­plaar druk­te fo­to's af met on­re­gel­ma­ti­ge ran­den. Don­ke­re de­tails ver­dwe­nen in het zwart.

De ko­pi­eer­pres­ta­ties van de Lex­mark wa­ren pri­ma: snel en van goe­de kwa­li­teit. Tekst op ge­kleurd pa­pier werd pri­ma om­ge­zet naar zwar­te let­ters op wit pa­pier met de op­tie 'Ach­ter­grond ver­wij­de­ren: -4'. Op de ko­pie van on­ze gra­fi­sche pa­gi­na was don­ker­rood ver­dwe­nen en wer­den grij­ze vlak­ken vlek­ke­rig. Ge­ko­pi­eer­de fo­to's had­den een groe­ne zweem en wei­nig de­tails.

De twain­mo­du­le gaf geen voor­beeld­weer­ga­ve. In­ge­scan­de fo­to's had­den war­me kleu­ren, maar wa­ren niet erg scherp en toon­den wei­nig de­tails. De Lex­mark heeft geen teksther­ken­ning. De Lex­mark biedt veel goe­de mo­ge­lijk­he­den voor faxen: i-Fax, fax­ser­ver­func­ti­o­na­li­teit en spam-blac­k­list.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.