Acro­nis True Ima­ge 2018 Pre­mi­um

C’t Magazine - - Test | Back-upprogramma’s -

Acro­nis ver­koopt True Ima­ge ook in com­bi­na­tie met cloud-op­slag als abon­ne­ment. Prij­zen va­ri­ë­ren van 50 eu­ro per jaar voor de 'Ad­van­ced'ver­sie (met 250 GB cloud­op­slag) tot 100 eu­ro voor de 'Pre­mi­um'-ver­sie (met 1 TB). In de 'Ad­van­ced'-ver­sie be­spaart Acro­nis op be­paal­de gim­micks als door block­chain on­der­steun­de cer­ti­fi­ce­ring. De ver­sie 'Stan­daard' is een klas­sie­ke per­ma­nen­te li­cen­tie voor 50 eu­ro zon­der cloud-op­slag. De gratis Acro­nis True Ima­ge WD Edi­ti­on werkt al­leen als er een WD-schijf in je sys­teem zit.

Back-ups naar de cloud luk­ken in de test zon­der pro­ble­men. Via cloud.acro­nis.com kun je de back-ups be­he­ren, be­stan­den te­rug­zet­ten of vrij­ge­ven om te de­len. De be­die­ning is al­les bij el­kaar heel een­vou­dig en zin­vol ge­struc­tu­reerd. Bij de back-up van on­ze test­map was True Ima­ge de snel­ste van het test­veld.

Zon­der be­heer­ders­rech­ten werkt de hulp niet; de log­boe­ken (tab­blad 'Ac­ti­vi­teit') zijn ma­ger. Bij de BMR naar een klei­ne­re schijf moesten de par­ti­ties met de hand ver­kleind wor­den, wat een­vou­dig te doen was. Het nor­ma­le WinPE-op­start­me­di­um werkt voor­tref­fe­lijk, maar het spe­ci­aal voor over­zet­ten naar ge­wij­zig­de hard­wa­re be­doel­de 'Uni­ver­sal Resto­re' WinPE­me­di­um heb­ben we in de UEFIop­start­mo­dus niet aan de praat ge­kre­gen. Het kan tij­dens de uit­voe­ring stuur­pro­gram­ma’s er­bij ha­len, die tij­dens het her­stel­len in het te­rug­ge­zet­te Win­dows wor­den ge­zet. in­clu­sief cloud-op­slag om­gang met NTFS-func­ties be­die­nings­com­fort be­perk­te log­boe­ken

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.