Ea­seUS To­do Bac­kup Ho­me

C’t Magazine - - Test | Back-upprogramma’s -

To­do Bac­kup ko­pi­eert ook naar de cloud-op­slag van Goog­le en an­de­re dien­sten. Het brow­sen door de be­stam­den en het te­rug­zet­ten ver­lo­pen ge­mak­ke­lijk. Met Ver­ken­ner van Win­dows kun je geen ou­de­re be­stands­ver­sies her­stel­len, ook niet als je spe­ci­aal een ou­de­re in­cre­men­te­le ko­pie opent. Bij het her­stel­len van­uit het pro­gram­ma kan het wel.

De func­tie 'SmartBac­kup' is geen ech­te re­al­ti­me-be­wa­king, maar een fijn­ma­zig plan van het ty­pe groot­ou­der-ou­der-kind: el­ke week een vol­le­di­ge back-up, el­ke dag een dif­fe­ren­ti­ë­le en elk half uur een in­cre­men­te­le. 'Sy­s­tem Trans­fer' is be­doeld om al­leen Win­dows en even­tu­e­le sys­teem­par­ti­ties te her­stel­len. Dat doet het ook, maar het se­lec­teert in het sta­ti­ons­over­zicht ook de ge­ge­vens­par­ti­tie: dat is ge­luk­kig al­leen een weer­ga­ve­fout, maar kan tijd en ener­gie kos­ten.

Van een ima­ge van een har­de schijf kun je al­le par­ti­ties of an­ders slechts één in­di­vi­du­e­le par­ti­tie te­rug zet­ten, wat las­tig wordt als het doel­m­e­di­um te klein is. De volg­or­de van de par­ti­ties is daar­bij niet dui­de­lijk, waar­door het her­stel­len van de sys­teem­par­ti­tie van Win­dows op een klei­ne­re har­de schijf mis­luk­te. Bij het her­stel­len van een zui­ver UEFI-sys­teem op een vol­le­dig leeg op­slag­me­di­um viel bo­ven­dien op, dat het pro­gram­ma dat niet her­kent als je het niet van te­vo­ren als GPT-sta­ti­on hebt ge­ï­ni­ti­a­li­seerd (bij­voor­beeld hand­ma­tig van­af de Op­dracht­prompt met dis­kpart). back-up op cloud-op­slag een­vou­dig her­stel

BMR met re­si­ze werkt niet al­tijd BMR op UEFI ver­eist in­grij­pen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.