Pa­ra­gon Hard Disk Ma­na­ger 16 Ad­van­ced

C’t Magazine - - Test | Back-upprogramma’s -

Pa­ra­gon’s Hard Disk Ma­na­ger is een ver­za­me­ling pro­gram­ma’s voor har­de schij­ven. De gratis ba­sis­ver­sie heeft sterk be­perk­te func­ties en kan te­gen be­ta­ling uit­ge­breid wor­den met mo­du­les voor klo­nen, wis­sen, uit­ge­brei­de­re back-up­func­ties en­zo­voort. Je kunt ook met­een te­gen be­ta­ling van on­ge­veer 80 eu­ro met al­le func­ties van 'Hard Disk Ma­na­ger Ad­van­ced' aan de slag.

De func­tie-up­gra­des ma­ken een wat ka­ri­ge in­druk. De mo­du­le 'Bac­kup & Re­co­ve­ry Ad­van­ced' be­vat bij­voor­beeld niet de flexi­be­le­re kloon­func­tie 'Dri­ve Co­py Ad­van­ced'. An­de­re aan­bie­ders kle­den hun pro­duc­ten niet zo erg uit.

De wi­zards voor nieu­we back-up­op­drach­ten heb­ben han­di­ge voor­ge­de­fi­ni­eer­de op­ties. Back-ups kun­nen naar wens in het ori­gi­ne­le for­maat wor­den op­ge­sla­gen. De doe­len waar je naar­toe kunt back-up­pen zijn be­perkt. Cloud­dien­sten of FTP wor­den stan­daard niet on­der­steund en je kunt wel net­werk­pa­den op­ge­ven, maar geen net­werk­sta­ti­ons.

Bij het back-up­pen van de test­map is het pro­gram­ma het op één na snel­ste. Be­stands­back-ups wor­den zon­der NTFS-rech­ten te­rug­ge­zet, wat een gro­te mis­ser is. Het ma­ni­pu­le­ren van het back-up­be­stand werd ge­de­tec­teerd.

Het pro­gram­ma biedt he­laas geen e-mail­be­rich­ten voor de sta­tus van een back-up. BMR op een klei­ner doel ver­liep pro­bleem­loos, de par­ti­ties kon­den een­vou­dig aan­ge­past wor­den. back-up­snel­heid voor­ge­de ini­eer­de sche­ma’s geen e-mail­be­rich­ten om­gang met NTFS-rech­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.