Veeam Agent voor Win­dows (Free)

C’t Magazine - - Test | Back-upprogramma’s -

een­vou­di­ge be­die­ning gratis slechts één back-up­op­dracht geen in­te­gri­teits­con­tro­le De gratis ver­sie van Veeam Agent heeft in ver­ge­lij­king met de work­sta­ti­o­nen ser­ver­va­ri­an­ten min­der func­ties en je krijgt er geen on­der­steu­ning bij. Bo­ven­dien ac­cep­teert het slechts één back-up­op­dracht, maar het is bij com­mer­ci­eel ge­bruik ook gratis.

Het En­gels­ta­li­ge pro­gram­ma is zeer ge­mak­ke­lijk te be­die­nen: de ont­wik­ke­laars heb­ben de op­ties te­rug­ge­bracht tot het ab­so­luut nood­za­ke­lij­ke.

In veel ge­val­len werd de eerste con­fi­gu­ra­tie van een back-up af­ge­bro­ken met een fout­mel­ding om­dat de mee-ge­ïn­stal­leer­de Mi­cro­soft SQL-Ser­ver-com­po­nent niet aan­ge­spro­ken kon wor­den toen Agent de back-up­op­dracht wil­de op­slaan. In de test was de­ze hic­cup na een her­start van het sys­teem ver­dwe­nen.

In­plan­nen is al­leen da­ge­lijks of op be­paal­de week­da­gen mo­ge­lijk, en bij ge­beur­te­nis­sen zo­als af­mel­den en ver­gren­de­len. Des­ge­wenst be­gint Veeam Agent de back-up ook au­to­ma­tisch bij het aan­slui­ten van het usb-doel­m­e­di­um en un­mount het daar­na zelf ook weer au­to­ma­tisch.

Een op­tie om de in­te­gri­teit van back-ups te con­tro­le­ren ont­breekt. Tij­dens het her­stel­len van een pc op een klei­ne­re schijf valt ook op dat er bij met de hand klei­ner ge­maak­te par­ti­ties niet wordt ge­waar­schuwd als de doel­par­ti­tie niet groot ge­noeg is. Het ko­pi­eer­pro­ces be­gint ge­woon en wordt dan af­ge­bro­ken met de fout­mel­ding dat het doel­vo­lu­me te klein is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.