Pro­gres­si­ve Web Apps

C’t Magazine - - Knowhow | Pushberichten In De Browser -

Push­be­rich­ten zijn een we­zen­lijk on­der­deel van de zo­ge­he­ten Pro­gres­si­ve Web Apps (PWA), die web­si­tes mo­ge­lijk­he­den bie­den die tot nu toe aan smartpho­ne-apps wa­ren voor­be­hou­den – met na­me de of­fli­ne-func­ti­o­na­li­teit, push­be­rich­ten en ho­me­screen-in­stal­la­tie. Hel­pen die Pro­gres­si­ve Web Apps om een brug te slaan tus­sen de web- en app-we­reld, of zijn ze slechts een ge­hy­pet ex­pe­ri­ment? Daar kwa­men de laat­ste maan­den te­gen­strij­di­ge ant­woor­den op.

De voort­du­ren­de stan­daar­di­se­ring van de tech­nie­ken bij W3C en IETF en de steeds be­te­re on­der­steu­ning door Ap­ple en Mi­cro­soft lij­ken er­op te wij­zen dat PWA's vol­le­dig ge­ac­cep­teerd en een blij­ver­tje zijn. Aan de an­de­re kant maak­te Goog­le, toch de gro­te drijf­veer ach­ter PWA's, de­ze in An­droid 8 'Oreo' min­der aan­trek­ke­lijk. Met na­me de an­de­re aan­pak van ho­me­screen­pic­to­gram­men is on­gun­stig voor we­bapps. PWA-pic­to­gram­men zijn nu ver­plicht rond en heb­ben rechts­on­der een klein Chro­me-pic­to­gram.

Goog­le heeft een door­ont­wik­ke­ling van PWA's in­ge­voerd die de brug naar na­ti­ve ap­pli­ca­ties he­le­maal moet com­ple­te­ren: We­bAPK's. Als een ge­brui­ker een PWA aan het ho­me­screen toe­voegt, down­lo­adt An­droid een na­ti­ve ap­pli­ca­tie-wrap­per en in­stal­leert die. Chro­me heeft die func­tie eind vo­rig jaar vrij­ge­ge­ven. Daar hoef je als ont­wik­ke­laar en­kel een wer­ken­de PWA voor aan te bie­den. Dat is bij­voor­beeld te tes­ten op het tab­blad 'Au­dits' bij de hulp­pro­gram­ma's voor ont­wik­ke­laars.

PWA's con­cur­re­ren met de app­sto­res, maar ook met plat­forms als AMP – geen won­der dat een con­cern als Goog­le daar dus niet een­dui­dig over is en dat Pro­gres­si­ve Web Apps zich vrij be­schei­den ver­sprei­den. Aan de an­de­re kant zie je aan een web­si­te niet met­een dat die een (down­wards com­pa­ti­be­le) PWA is.

Als je kijkt naar de lijst van Ser­vi­ceWor­kers in je brow­sers, krijg je een idee van hoe po­pu­lair de­ze tech­niek ei­gen­lijk is. Bij Chro­me staat die lijst on­der chro­me://ser­vi­cewor­ker-in­ter­nals/ (res­pec­tie­ve­lijk ope­ra:// of vi­val­di://) en bij Fire­fox on­der about:ser­vi­cewor­kers. Daar staan bij­voor­beeld ge­re­gi­streer­de Ser­vi­ceWor­kers van you­tu­be.com, web.whats­app.com, lin­kedin.com, markt­plaats.nl, twit­ter.com, airbnb.nl, plus.goog­le.com en waar­schijn­lijk nog een paar meer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.