Druk weg­ne­men

C’t Magazine - - Praktijk | Experimenteerplatforms: leren programme - Jan Mahn

Bij de dis­cus­sie over pro­gram­me­ren en in­for­ma­ti­ca in het on­der­wijs wor­den vaak al­ler­lei be­we­rin­gen als fei­ten voor­ge­steld: al­le kin­de­ren moe­ten le­ren pro­gram­me­ren, al­go­rit­misch den­ken is de be­te­re denk­wij­ze en edu­ca­tie­ve boards zijn on­mis­baar. Wie daar te­gen­in gaat, wordt als tech-ha­ter be­stem­peld.

Maar het gaat er na­tuur­lijk voor­al om kin­de­ren in­zicht te ge­ven in hoe een com­pu­ter werkt. El­ke leer­ling moet le­ren dat een com­pu­ter voor­al een snel­le re­ken­hulp is, die bij al­ler­lei ta­ken on­der­steu­ning kan bie­den. Wie dat weet, kan te­rug­ke­ren­de werk­zaam­he­den door de com­pu­ter la­ten doen om din­gen mak­ke­lij­ker te ma­ken.

Te­ge­lij­ker­tijd hoeft niet el­ke leer­ling pro­gram­meur te wor­den. Net zo­als lang niet ie­der­een ta­lent voor mu­ziek heeft, kan ook niet ie­der­een om­gaan met de ab­strac­te denk­wij­ze van com­pu­ters en pro­ble­men al­go­rit­misch op­los­sen. Dat maakt ie­mand niet dom of kans­loos op de ar­beids­markt. Het vaak be­wie­rook­te 'al­go­rit­misch den­ken' is niet per se be­ter. Scho­len zou­den ie­de­re scho­lier wel de ge­le­gen­heid moe­ten bie­den om een keer met co­de of com­po­nen­ten zelf een pro­gram­ma te ma­ken. Ze­ker scho­lie­ren die die kans thuis niet heb­ben, zou­den dat op school moe­ten kun­nen.

Een school moet kin­de­ren voor­al en­thou­si­ast ma­ken. En dat kan al­leen als de leer­kracht zelf en­thou­si­ast is. Daar­om heb­ben scho­len le­ra­ren no­dig die uit ei­gen be­we­ging met de ma­te­rie be­zig zijn en hun ken­nis door­ge­ven. Druk van­uit de po­li­tiek of het be­drijfs­le­ven zorgt niet voor be­ter on­der­wijs.

Wat voor scho­lie­ren op­gaat, geldt ook voor le­ra­ren: el­ke le­raar zou een kans moe­ten krij­gen zich in pro­gram­me­ren te ver­die­pen. Maar niet ie­der­een wordt daar­in een be­vlo­gen do­cent. Dat is pri­ma.

Edu­ca­tie­ve boards zijn al­leen een mid­del om en­thou­si­as­me voor het pro­gram­me­ren op te wek­ken. Je kunt niet per klas wat hard­wa­re er te­gen­aan gooi­en en den­ken dat je daar­mee goed on­der­wijs hebt in­ge­kocht. Het is leuk als be­drij­ven dit wil­len fi­nan­cie­ren. Maar scho­len moe­ten daar niet fi­nan­ci­eel van af­han­ke­lijk zijn en hun les­pro­gram­ma door be­drij­ven mee la­ten be­pa­len. Het fa­ci­li­te­ren van on­der­wijs is een over­heids­taak.

Wat be­treft het thuis knut­se­len: bied je kin­de­ren de mo­ge­lijk­heid maar zet je na­ge­slacht niet on­der druk als ze er geen en­thou­si­as­me voor heb­ben. Knut­se­len met ex­pe­ri­men­teer­boards moet voor­al leuk zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.