Win­dows ga­mes on­der Li­nux met Steam-bè­ta

C’t Magazine - - Nieuws | Mobiel -

Val­ve soft­wa­re heeft een nieu­we bè­ta­ver­sie van zijn Steam-client ge­pu­bli­ceerd waar­mee veel Win­dows-ga­mes nu ook on­der Li­nux wer­ken. Dit werkt via Pro­ton, een op Wi­ne ge­ba­seer­de com­pa­ti­bi­li­teitslaag. Val­ve heeft een lijst met ge­tes­te ti­tels ge­pu­bli­ceerd, waar­on­der Doom, Fi­nal Fan­ta­sy VI, Qu­a­ke en Tro­pi­co 4. Op ter­mijn zul­len er meer ga­mes wor­den ge­test en aan de lijst wor­den toe­ge­voegd.

Maar ook ga­mes die niet op de lijst staan, kun­nen wer­ken. Wij heb­ben een test ge­daan met de schip­breuk-sur­vi­val­ga­me Raft, die pri­ma draai­de on­der Li­nux.

Naast de dui­zen­den ti­tels die stan­daard al in Steam on­der Li­nux wer­ken, is het de be­doe­ling dat steeds meer ga­mes plat­for­mon­af­han­ke­lijk wer­ken. Met dat doel on­der­steunt Val­ve sinds twee jaar het Wi­ne-pro­ject, dat een Win­dows APIre­pro­duc­tie ont­wik­kelt. Pro­ton is in fei­te een aan­ge­pas­te ver­sie van Wi­ne. Di­rec­tX 11- en 12-im­ple­men­ta­ties zijn ge­ba­seerd op Vul­kan, voor min­der pres­ta­ties­ver­lies. Als je de nieu­we fea­tu­re wilt uit­pro­be­ren, moet je eerst om­scha­ke­len naar de bè­ta­ver­sie van de Steam-client. Na een her­start kun je dan on­der Steam Play de op­tie Pro­ton ac­ti­ve­ren. Ve­reis­te voor Pro­ton is een re­cen­te gra sche dri­ver, die reeds in SteamOS ge­ïn­stal­leerd is. Als je on­der Ubuntu 18.04 Win­dows-ga­mes wilt spe­len, moet je op de Pro­ton-pa­gi­na op GitHub de laat­ste dri­vers uit een PPA in­stal­le­ren. Ver­sie 396.51 van de Nvi­dia-dri­ver is daar al be­schik­baar. (ddu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.