Disk Drill

C’t Magazine - - Test | Datarecovery -

Disk Drill van 508 Soft­wa­re be­groet je met een lijst van al­le fy­sie­ke op­slag­me­dia die het heeft ge­von­den. Om sta­ti­ons of vo­lu­mes te be­na­de­ren, moet je het be­tref­fen­de me­di­um wel even uit­vou­wen. Naast el­ke schijf en vo­lu­me zit een op­val­len­de knop met het op­schrift 'Re­co­ver'. Als je daar­op klikt, dan voert Disk Drill al­le her­stel­ac­ties uit die het zelf zin­vol acht.

Al naar­ge­lang de scha­de, vindt Disk Drill ver­dwe­nen be­stan­den mo­ge­lijk dub­bel. Daar­bij is dan niet met­een dui­de­lijk wel­ke af­kom­stig zijn uit de snel­le her­stel­ac­tie en wel­ke van de deep scan ko­men. Bij de eerste soort is de kans op vol­le­dig her­stel meest­al ech­ter gro­ter. Met een klik op de pijl naast 'Re­co­ver' kun je zelf be­pa­len wel­ke scan­me­tho­de je wilt ge­brui­ken.

Disk Drill biedt als ex­tra func­tie een 'Re­co­ve­ry Vault', die de kan­sen moet ver­gro­ten dat per on­ge­luk ge­wis­te be­stan­den her­steld kun­nen wor­den. Je kunt dat per sta­ti­on of per map in­scha­ke­len.

De fa­bri­kant licht niet toe hoe dat werkt. De tests lij­ken er­op te wij­zen dat die func­tie al­leen bij­houdt wel­ke sec­to­ren de be­tref­fen­de be­stan­den en map­pen op de schijf in­ne­men. Dat biedt al­leen ex­tra be­scher­ming als die sec­to­ren fy­siek nog niet zijn over­schre­ven, maar maakt her­stel­len min­der af­han­ke­lijk van een deep scan en van in­tac­te frag­men­ten van het be­stands­sys­teem.

 in­clu­sief ima­ger  uit­ge­brei­de be­scher­ming  ge­brek­ki­ge do­cu­men­ta­tie

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.