Fresh'n Re­bel Caps

C’t Magazine - - Test | Goedkope Bluetooth-hoofdtelefoons -

Het is dui­de­lijk dat de Caps­hoofd­te­le­foon zijn oor­sprong niet in de elek­tro­ni­ca­bran­che heeft, maar in de mo­de­bran­che. Dat is mis­schien niet ver­keerd als je eens goed kijkt naar die ou­der­wet­se ont­wer­pen van tra­di­ti­o­ne­le elek­tro­ni­ca­fa­bri­kan­ten. Een beet­je een fris­se wind kan dan waar­schijn­lijk ook geen kwaad. En ook al zul­len lief­heb­bers van tra­di­tie niet zo weg zijn van de kleu­ren (zo­als Pep­per­mint, Cup­ca­ke en Ar­my) en het don­zi­ge ui­ter­lijk, het draag­com­fort is ob­jec­tief ge­zien echt uit­ste­kend. Zo­als een kri­ti­sche col­le­ga aan­gaf: 'Dat zit echt wel lek­ker, een beet­je zo­als oor­war­mers in de win­ter'. De hoofd­te­le­foon nes­telt zich in­der­daad com­for­ta­bel over je oren en hij zit pret­tig op klei­ne en gro­te hoof­den. De dui­de­lijk voel­ba­re be­die­nings­knop­pen zijn blind te be­die­nen. De dem­ping is wel be­hoor­lijk groot, maar niet zo sterk als bij de JBL T450BT.

De ge­luids­kwa­li­teit krijgt ech­ter niet meer dan een vol­doen­de. De bas dreunt wel lek­ker door, maar is daar­bij ook een tik­je ver­vormd. Maar voor­al het mid­den en het hoog klin­ken een beet­je dof. Bo­ven­dien ge­ven de Caps de de­tails niet zo goed weer als de be­te­re hoofd­te­le­foons in de­ze test. Mu­ziek klinkt al­les bij el­kaar ge­no­men wat mod­de­rig. Een an­der min­punt zijn de te­rug­ke­ren­de blue­tooth­ha­pe­rin­gen, bij­voor­beeld als je op de fiets je smartpho­ne in je broek­zak stopt. Ook voor bel­len is de­ze hoofd­te­le­foon niet ide­aal: je ei­gen stem is voor de an­der vaak on­ver­staan­baar.  draagt erg lek­ker  goed de­sign en er­go­no­mie  iet­wat mod­de­rig ge­luid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.