The Gar­dens Bet­ween

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 -

(The Voxel Agents, van­af € 17)

De twee hoofd­per­so­nen in het mooi vorm­ge­ge­ven spel zijn el­kaars bes­te vrien­den en spen­de­ren veel tijd in een wat krak­ke- mik­ki­ge boom­hut. Tij­dens on­weer be­lan­den ze dank­zij een vreem­de ener­gie­bol in een puz­zel-avon­tuur. De le­vels zijn klei­ne ei­lan­den, ge­vuld met en voor­al ook op­ge­bouwd uit al­ler­lei ob­jec­ten. Om naar het vol­gen­de le­vel te kun­nen moet je han­dig ge­bruik­ma­ken van het te­rug­spoe­len en voor­uit­gaan in de tijd. Daar­mee kun je ac­ties zo ti­men of her­ha­len dat je de ma­gi­sche 'bol' om het vol­gen­de le­vel vrij te spe­len in de hou­der kunt plaat­sen aan het eind van het le­vel. De puz­zels be­vat­ten naast de ener­gie­bol­len ro­bot­ach­ti­ge we­zens die ener­gie­bol­len kun­nen op­pak­ken en op be­paal­de plek­ken kun­nen a eve­ren. Plan­ten spu­gen ener­gie­bol­len uit, maar kun­nen die ook weer af­ne­men. Je moet steeds een paar stap­pen voor­uit den­ken om de rou­tes naar de nish op het ei­land vrij te spe­len. Het prin­ci­pe is heel sim­pel. Je bent let­ter­lijk aan het heen- en weer ren­nen om het mis­sen­de ac­tie­punt te vin­den. Het spel wordt nooit frus­tre­rend of ver­ve­lend, je gaat heel re­laxed al­le mo­ge­lij­ke op­ties af om je doel te ha­len. Je avon­tuur wordt ver­ge­zeld van een zen mu­ziek­je.

Na het be­ha­len van elk le­vel krijg je een kor­te scè­ne te zien (her­in­ne­rin­gen) met in­ter­ac­ties tus­sen de twee vrien­den. Dan blijkt dat het ei­land dat je net hebt ge­had al­le ele­men­ten van die scè­ne be­vat. Er wordt in de ga­me niet ge­spro­ken, wat ruim­te vrij­laat voor je ei­gen in­ter­pre­ta­tie en fan­ta­sie. Een her­sen­kra­ker is de ga­me niet, maar het is wel een spel waar je een jne glim­lach van op je ge­zicht krijgt. Het is daar­om ex­tra jam­mer dat de ga­me erg kort is. uniek vorm­ge­ge­ven erg kort

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.