Aan­sluit­pro­ble­men bij 4K op­los­sen

Aan­sluit­pro­ble­men bij UHD her­ken­nen en ver­hel­pen

C’t Magazine - - Inhoud 11/2018 - Ni­co Jur­ran

Veel ge­brui­kers zit­ten on­danks be­schik­ba­re UHD-bron­nen op hun nieu­we 4K-tv naar Full-HD-beel­den te kij­ken. In som­mi­ge ge­val­len komt er wel UHD-beeld door, maar zijn er pro­ble­men met de kleur en het con­trast. We hel­pen bij het vin­den van op­los­sin­gen.

We krij­gen wel eens va­ker vra­gen van le­zers die een 4K-tv heb­ben ge­kocht, maar het idee heb­ben dat er he­le­maal geen Ul­tra-HD-beeld te zien is. In veel ge­val­len klopt dat ver­moe­den: het komt na­me­lijk re­gel­ma­tig voor dat een 4K-tv in plaats van UHD-beel­den al­leen ge­üps­ca­le­de HD-vi­deo toont. Nog va­ker vol­doen de kle­ür­r­üim­te het con­trast­be­reik niet aan de UHD-stan­daard. Jüist de­ze spe­len naast de re­sol­ü­tie een be­lang­rij­ke rol, zo­als in het voor­gaan­de ar­ti­kel te le­zen is.

De UHD Al­li­an­ce heeft een stü­die ge­daan naar de in­ter­o­pe­ra­bi­li­teit van 4K-tv's en UHD-blü-ray-spe­lers van ver­schil­len­de mer­ken. Daar­üit bleek dat cons­ü­men­ten vaak te­gen pro­ble­men aan­lo­pen bij het aan­slüi­ten en in­stel­len van de ver­schil­len­de com­po­nen­ten, waar­door ze niet de op­ti­maal haal­ba­re 4K-er­va­ring krij­gen. De UHD Al­li­an­ce heeft daar­om een aan­tal ad­vie­zen op­ge­steld, die we hier noe­men en die we nog met en­ke­le tips en in­for­ma­tie aan­vül­len.

Ge­schik­te hard­wa­re

Het ad­vies om in ie­der ge­val ge­schik­te hard­wa­re aan te schaf­fen, komt wel­licht wat sim­pel en klei­ne­rend over, maar üit ge­sprek­ken met le­zers blijkt vaak ge­noeg weer, dat de aan­ge­schaf­te ap­pa­ra­ten tech­nisch he­le­maal niet in staat zijn om de ve­reis­te of ver­wach­te pres­ta­ties te le­ve­ren.

Veel cons­ü­men­ten wor­den bij­voor­beeld mis­leid door de om­schrij­ving '4K' op een spe­ler voor ge­wo­ne blü-rays. Want de­ze speelt dan in fei­te al­leen ge­wo­ne, Füll-HD-blü-rays af en re­kent ver­vol­gens de beel­den om naar een ho­ge­re re­sol­ü­tie. Het is een mis­vat­ting dat die ap­pa­ra­ten de­zelf­de kwa­li­teit le­ve­ren als een UHD­blü-ray­spe­ler waar­mee je een UHD-blü-ray af­speelt.

Je moet voor­al goed op­let­ten als je veel waar­de hecht aan een weer­ga­ve met een gro­ter con­trast­be­reik (High Dy­na­mic Ran­ge). Al­le 4K-tv's en UHD-blü-ray­spe­lers on­der­ste­ü­nen de HDR-tech­niek HDR10 met sta­ti­sche met­a­da­ta, maar wat de dy­na­mi­sche ver­sies be­treft is dat een an­der ver­haal. De fa­bri­kan­ten LG, Loe­we en So­ny zet­ten in op Dol­by Vi­si­on, ter­wijl Pa­naso­nic, Phi­lips en Sams­üng daar­en­te­gen het con­c­ür­re­ren­de HDR10+ on­der­ste­ü­nen. Al­leen Pa­naso­nic heeft een spe­ler in het as­sor­ti­ment die bei­de va­ri­an­ten on­der­ste­ünt, maar maakt grap­pig ge­noeg zelf dan weer geen tv's met Dol­by Vi­si­on. Als je dan een tv van het ene kamp com­bi­neert met een spe­ler an een an­der merk, zül je bij­na al­tijd al­leen HDR10-beel­den zien en geen beel­den met dy­na­mi­sche met­a­da­ta.

Als je een aü­dio/vi­deo-re­cei­ver als tüs­sen­sta­ti­on wilt ge­brüi­ken, moet je er op let­ten dat de­ze ook de ge­wens­te vi­deo­sig­na­len door­geeft (de zo­ge­naam­de passthro­ügh). Bij oü­de­re ap­pa­ra­ten is de kans klein dat ze Dol­by Vi­si­on on­der­ste­ü­nen en dat naar de tv door­slüi­zen. In som­mi­ge ge­val­len kan een firm­wa­re-üp­gra­de het pro­bleem ver­hel­pen (zie ook het vol­gen­de pünt). Het con­c­ür­re­ren­de for­maat HDR10+ staat nog in de start­blok­ken, en het is moei­lijk te zeg­gen hoe de sit­üa­tie daar­mee is en of oü­de­re re­cei­vers de met­a­da­ta zül­len door­ge­ven.

Op de mees­te UHD-blü-ray-spe­lers zit wel een twee­de hdmi-aan­slüi­ting voor het ge­val dat een AV-re­cei­ver de sig­na­len niet kan door­ge­ven. Op die twee­de aan­slüi­ting wor­den al­leen aü­dio­sig­na­len door­ge­ge­ven, en die ver­bind je dan met de AVre­cei­ver. Op de an­de­re hdmi-poort slüit je dan een ka­bel aan die je di­rect met de tv ver­bindt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.