Sin­gle of blend?

Foodies - - FOODNOTES -

Cri­ol­lo: wit­te ca­cao­boon. Ont­staan in het noor­de­lijk Ama­zo­ne­ge­bied. De Span­jaar­den heb­ben de cri­ol­lo in­ge­voerd in de Ca­ra­ï­ben, In­do­ne­sië, Ja­va, de Fi­lip­pij­nen en Ma­lei­sië. Fo­ras­te­ro: paar­se ca­cao­boon die ont­stond in het zuidelijke deel van het Ama­zo­ne­ge­bied. De Por­tu­ge­zen heb­ben de­ze ca­cao­boon mee­ge­bracht naar Afri­ka. Trini­ta­rio: ca­cao­boon die is ont­staan uit krui­sin­gen tus­sen de fo­ras­te­ro en cri­ol­lo. Voor het ma­ken van cho­co­la­de wordt vaak ge­bruik ge­maakt van blends, dus van ca­cao­bo­nen uit ver­schil­len­de re­gio’s. De laat­ste ja­ren is sin­gle-ori­gin­cho­co­la­de in op­komst, cho­co­la­de van ca­cao­bo­nen uit één re­gio. Ver­schil­len­de ca­ca­oge­bie­den zor­gen voor unie­ke ras­sen en een ka­rak­te­ris­tie­ke smaak van de ca­cao­bo­nen. Ca­cao­bo­nen ne­men net als drui­ven tij­dens de groei de smaak­to­nen uit de om­ge­ving op. Hier­door smaakt el­ke sin­gle-ori­gin­cho­co­la­de­reep weer an­ders. Ca­cao uit Ma­dag­as­kar staat be­kend om zijn frui­ti­ge smaak met to­nen van hout en spe­ce­rij­en. De Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek pro­du­ceert juist weer ca­cao­bo­nen die ro­buust sma­ken met veel tan­ni­ne en to­nen van kruid­na­gel en ka­neel. Vaak is de he­le pro­duc­tie van een bean-to-bar­reep in han­den van één be­drijf, waar­door er meer zicht is op de duur­zaam­heid en de ar­beids­om­stan­dig­he­den van de boe­ren. Soms ook ko­men de ca­cao­bo­nen voor een reep van één en­ke­le plan­ta­ge, de­ze her­ken je aan de term ‘sin­gle plan­ta­ti­on ori­gin’. Maar blend of sin­gle ori­gin, het zegt niet iets over de kwa­li­teit. De bes­te cho­co­la­tiers ma­ken ge­bruik van blend-cho­co­la­de, met veel oog voor smaak sa­men­ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.