Sit back and re­lax!

Foodies - - VOORWOORD - Joa­chim Hil­horst

Vroe­ger was al­les be­ter. Of toch niet he­le­maal mis­schien. Als ik denk aan de kof­fie­pot die de he­le dag bij ons thuis op de waak­vlam van het for­nuis stond, of de bit­te­re thee die we ‘s mid­dags dron­ken als we uit school kwa­men, dan is er toch iets ten goe­de ver­an­derd. De aan­dacht die er de laat­ste ja­ren is ge­ko­men voor de kwa­li­teit van kof­fie, thee maar ook cho­co­la­de is enorm. Lang le­ve het in­ter­net: klei­ne on­der­ne­mers heb­ben nu de mo­ge­lijk­heid om zich te on­der­schei­den met bij­zon­de­re sma­ken. De her­komst van de thee­bla­de­ren, de ca­cao­bo­nen en de kof­fie­bo­nen is steeds be­lang­rij­ker ge­wor­den, even­als de ma­nier waar­op ze ver­werkt wor­den. Klei­ne kof­fie­bran­de­rij­en, ge­spe­ci­a­li­seer­de thee­win­kels, bij­zon­de­re cho­co­la­de­soor­ten, je ziet ze steeds meer te­rug. Zelfs in de schap­pen van de su­per­mark­ten zie je aan­dacht voor de her­komst van ca­cao, thee en kof­fie. Duur­zaam on­der­ne­men is een be­lang­rijk the­ma ge­wor­den, ook voor de gro­te mer­ken. Kwa­li­teit en duur­zaam­heid gaan ge­luk­kig vaak hand in hand. Boe­ren wor­den ge­sti­mu­leerd met aan­dacht voor na­tuur en mi­li­eu te wer­ken en zich te rich­ten op kwa­li­teit in plaats van kwan­ti­teit. Daar staat te­gen­over dat ze een veel ho­ge­re prijs krij­gen voor hun pro­duc­ten. Een mooie win-winsi­tu­a­tie, toch? We heb­ben dit num­mer ge­wijd aan de drie-een­heid kof­fie, thee en cho­co­la­de. Voor de hand lig­gen na­tuur­lijk zoe­te klas­sie­kers als de fan­tas­ti­sche kof­fie­tul­band op de co­ver, maar er zijn veel meer mo­ge­lijk­he­den. Bij­voor­beeld een var­kens­rib­stuk met een kof­fie­rub (p. 83), een to­ma­ten­soep met cho­co­la­de (echt een aan­ra­der, p. 71) of spa­re­ribs met oo­l­ong­thee (p. 23). Is het dan al­leen maar kof­fie, thee en ca­cao in dit num­mer? Nee, ze­ker niet, we heb­ben nog veel meer te bie­den, maar de eer­lijk­heid ge­biedt te zeg­gen dat dit num­mer het bes­te kan wor­den ge­con­su­meerd met een kop­je kof­fie of thee, en een blok­je cho­co­la­de. Voor wie hulp no­dig heeft bij het kie­zen, op pa­gi­na 11, 47 en 49 lees je meer over on­ze re­dac­tie­fa­vo­rie­ten.

PS Hou je net als wij nog­al van kof­fie? Wij heb­ben spe­ci­aal voor foodies een kof­fie­blend la­ten ont­wik­ke­len. Soe­pel, vol ka­rak­ter en erg lek­ker na­tuur­lijk - een per­fec­te in­tro­duc­tie in de we­reld van de spe­ci­al­ty-kof­fie. Meer we­ten? Kijk snel op pa­gi­na 50!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.