Wie zoet wil krijgt har­tig

Foodies - - VOORWOORD - Veel ple­zier! Joa­chim Hil­horst

In een over­zich­te­lij­ke we­reld heb je twee soor­ten men­sen: zoe­te­kau­wen en niet-zoe­te­kau­wen. Ik wan­trouw ie­der­een die zegt tot de twee­de ca­te­go­rie te be­ho­ren. Vol­gens mij zijn wij men­sen ge­ne­tisch ge­pro­gram­meerd om sui­ker te cra­ven. Dat ge­zegd heb­ben­de, ik denk niet dat ik mijn ei­gen va­der ooit met smaak een stuk taart of een koek­je heb zien eten. Maar de we­reld is niet over­zich­te­lijk. Har­tig en zoet zijn niet zo streng te schei­den. Het is een heel wes­ters on­der­scheid, en zelfs bij ons is het iets van de laat­ste eeu­wen. In de oudst be­ken­de kook­boe­ken wer­den zoet en har­tig de he­le maal­tijd door ge­com­bi­neerd en in het Ver­re Oos­ten eten ze geen zoe­te toe­tjes na de har­ti­ge maal­tijd. Ook bij ons is de com­bi­na­tie van zoet en har­tig al­om ge­liefd. Een bo­ter­ham met kaas en ap­pel­stroop. Een sa­la­de met peer en blauw­schim­mel­kaas, pan­nen­koek met spek en ro­zij­nen, ro­de­kool met ap­pel. Of mo­der­ner: ka­ra­mel met zee­zout. Soms ont­trekt een pro­duct zich aan de­ze ca­te­go­rie­ën. Een be­kend dis­cus­sie­punt is pin­da­kaas (ik ver­wijs naar Goog­le voor een hel­der over­zicht van al­le stand­pun­ten in de­ze dis­cus­sie). In veel ge­zin­nen – zo ook bij ons – was het usan­ce eerst een bo­ter­ham ‘met har­tig’ en daar­na pas ‘met zoet’. Maar hoe­wel pin­da­kaas ver­re van zoet is, hoort het toch ook niet bij har­tig. Ik be­grijp het nog steeds niet. Niet al­le zoet en har­tig is on­om­stre­den; de klas­sie­ke pump­kin pie, een zoe­te taart met pom­poen vind ik echt niet lek­ker. Ik heb het va­ker ge­pro­beerd, maar daar werkt sweet and sa­vou­ry niet voor mij. Waar het wel werkt: de met ho­ning ge­gla­ceer­de rib­kar­bo­na­de (p. 14 , ook op de co­ver) en de pret­zels met zee­zout en cho­co­la­de (p. 20) uit on­ze zoe­te en har­ti­ge re­cep­ten. Daar­naast in dit num­mer: heer­lij­ke stoof­ge­rech­ten, klas­siek (p. 82) of uit de ta­ji­ne (p. 26). Foodies-kok Wil­lem deed in Frank­rijk een cur­sus fer­men­te­ren bij Chris­ti­aan Weij (p. 38). En tot slot het ide­a­le re­cept voor el­ke win­ter­dip: de fon­due (p. 48).

Dit is de 99e foodies. Vol­gen­de maand ver­schijnt ons 100e num­mer – een feest­num­mer. Be­nieuwd? Hou foodies­ma­ga­zi­ne.nl en fa­ce­book.com/ foodies­ma­ga­zi­ne in de ga­ten!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.