Boek: De Fran­se we­reld­keu­ken

Start­punt: De Fran­se Proven­ce. Eind­punt: het Zuid-In­di­a­se Pon­di­cher­ry. Cu­li­nair we­reld­rei­zi­ger Tes­sa Ki­ros maak­te een rond­je om de we­reld en ver­diep­te zich in de bon­te keu­kens van voor­ma­lig Fran­se ko­lo­ni­ën.

Foodies - - FOODIES -

In haar nieuw­ste boek brengt Tes­sa Ki­ros de ver­schil­len, maar voor­al ook de bij­zon­de­re over­een­kom­sten tus­sen de Fran­se we­reld­keu­kens in beeld

“Mijn reis be­gon in de Proven­ce. Ik droom­de van de zon van de Proven­ce en de mist van Nor­man­dië, ter­wijl ik aan de kust van de Mid­del­land­se Zee en de At­lan­ti­sche Oce­aan ver­toef­de. De­ze twee ge­bie­den ver­bon­den het Fran­se vas­te­land met de rest van de we­reld. Ik had vaak ge­noeg ver­ha­len ge­hoord over fas­ci­ne­ren­de plek­ken ver weg, waar Fran­se gou­ver­neurs naar­toe wa­ren ge­stuurd en waar aro­ma­ti­sche vruch­ten en prach­ti­ge men­sen zich ver­meng­den met de geu­ren van ka­neel en gem­ber.” Tes­sa Ki­ros hield het niet al­leen bij dro­men. Ze reis­de af naar en­ke­le voor­ma­li­ge ko­lo­ni­ën van Frankrijk om er het eten en de sma­ken te proe­ven. Om te ont­dek­ken hoe tra­di­ties en nieu­we cu­li­nai­re in­vloe­den er sa­men­ge­smol­ten zijn. Ze deed in­spi­ra­tie op in de Proven­ce, Nor­man­dië, Gu­a­de­lou­pe, Viet­nam, Pon­di­cher­ry en Réu­nion – waar de klas­siek Fran­se keu­ken zijn spo­ren heeft na­ge­la­ten. Zo koop je op el­ke Viet­na­me­se straat­hoek een brood­je bahn mi, ge­maakt van het na­tio- na­le brood van Frankrijk: de ba­guet­te. An­ders­om vind je geu­ren­de spe­ce­rij­en, ci­trus­vruch­ten en aman­de­len te­rug in de keu­ken van de Proven­ce, met de ha­ven van Mar­seil­le als toe­gangs­poort naar Afri­ka en de Ori­ënt.

In DeFran­seWe­reld­keu­ken zie je de be­ïn­vloe­ding van de ene cul­tuur op de an­de­re weer­spie­geld in de re­cep­ten; op het eer­ste ge­zicht lij­ken ze tra­di­ti­o­neel voor het land waar ze van­daan ko­men, maar bla­der ver­der door het boek en je ont­dekt tus­sen de ver­schil­len in­eens ook de over­een­kom­sten. Bo­ven­al is het, me­de door de ro­man­ti­sche fo­to­gra­fie die we van Tes­sa Ki­ros ge­wend zijn, een boek om bij weg te dro­men. De exo­ti­sche ta­ma­rin­desor­bet wil je met je voe­ten in het war­me strand­zand proe­ven, de pit­ti­ge au­ber­gi­ne­cur­ry voert je mee naar bont­ge­kleur­de In­di­a­se spe­ce­rij­en­mark­ten en in de zee­vruch­ten­stoof ruik je de zil­te zee­lucht van Nor­man­dië.

Ti­tel: De Fran­se We­reld­keu­ken. Van de Proven­ce tot Pon­di­cher­ry Au­teur: Tes­sa Ki­ros Uit­ge­ve­rij: Ter­ra Aan­tal pa­gi­na’s: 288 Prijs: 29,99 eu­ro Ver­schijnt half april

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.