"Zelf­ge­maakt: een vijf­ster­ren­ho­tel voor bij­en."

Foodies - - BOEK -

Bij­en­ho­tel van klei Een bij­en­ho­tel van klei imi­teert na­tuur­lij­ke ga­ten in de grond en is duur­zaam. Ge­bruik tra­di­ti­o­ne­le of zelf­har­den­de pot­ten­bak­kers­klei of zwa­re klei­grond uit de tuin. Ge­bruik geen po­ly­meer­klei want daar­in kun­nen scha­de­lij­ke sto en zit­ten. Je hebt no­dig meet­lint en pot­lood plan­ken van 2 cm en van 1 cm dik hand­zaag elek­tri­sche schroe­ven­draai­er 8 hout­schroe­ven van 3 cm en 2 van 2 cm plas­tic tas pot­ten­bak­kers­klei of klei­grond pen of pot­lood om ga­ten te ma­ken 2 oog­jes met schroef­draad van 3 cm ste­vig touw of plas­tic draad ste­vi­ge wand­be­ves­ti­ging of tak 1 Meet van de dik­ke­re plan­ken 4 stuk­ken af van 20 x10 cm en zaag ze af. Maak er een recht­hoe­ki­ge vorm van door ze op de hoe­ken met schroe­ven van 3 cm aan el­kaar te zet­ten. 2 Zaag van de dun­ne­re plank een stuk van 20 x13 cm. Ge­bruik de schroe­ven van 2 cm om dit stuk als dak op een van de kor­te zij­den van de recht­hoek te be­ves­ti­gen, zo­dat het aan een kant uit­steekt. 3 Leg de recht­hoek op de plas­tic tas en druk de klei in de vorm, tot de bo­ven­kant ge­lijk is aan de hou­ten rand. 4 Maak met een pen of pot­lood ga­ten van maxi­maal 1 cm Ø in de klei (zie ka­der). Maak zo­veel mo­ge­lijk ga­ten en druk het pot­lood niet he­le­maal door de klei heen. Trek het plas­tic er­af. 5 Draai de oog­jes in het dak op ge­lij­ke af­stand van de ach­ter­kant. Neem een stuk touw van on­ge­veer 30 cm. Maak een knoop in een uit­ein­de van het touw en rijg het an­de­re uit­ein­de door een van de oog­jes. 6 Trek het touw er­door en steek het uit­ein­de door het an­de­re oog­je. Maak een gro­te knoop in het uit­ein­de en vorm een lus waar­aan je het bij­en­ho­tel kunt op­han­gen. Hang het bij­en­ho­tel te­gen of vlak bij een zon­ni­ge muur op het zui­den of zuid­oos­ten, mi­ni­maal 1 me­ter van de grond en zon­der be­groei­ing voor de in­gang.

For­maat van de ga­ten Ver­schil­len­de ga­ten trek­ken so­li­tai­re bij­en aan, maar geen en­ke­le so­li­tai­re bij maakt een nest in ga­ten die gro­ter zijn dan 1 cm. Het is niet ver­stan­dig ver­schil­len­de for­ma­ten in een bij­en­ho­tel te com­bi­ne­ren om­dat ziek­ten dan ge­mak­ke­lijk kun­nen over­gaan op an­de­re soor­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.