An­ne’s vin­ta­ge keu­ken

Foodies - - LEZEN -

Ge­droog­de chry­san­ten, go­ji­bes­sen en his­to­ri­sche Chi­ne­se plan­ten­leer le­ve­ren sa­men een bij­zon­de­re herfst­thee op uit de ou­de (thee)doos

Twaalf glan­zen­de, ge­po­cheer­de oes­ters lig­gen in hun schelp te wach­ten tot ik ze be­leg met een com­po­te van ap­pel en pas­sie­vrucht. De com­bi­na­tie van zilt en fris, tro­pisch zuur be­valt mijn gas­ten; het is hun twee­de por­tie. Ik check op de bon naar wel­ke ta­fel ik moet en loop het res­tau­rant in. Wan­neer ik de bor­den met oes­ters in­zet, kij­ken een man en een vrouw me vol ver­wach­ting aan. Ik ver­tel mijn ver­haal bij de oes­ters en zie dat hun gla­zen na­ge­noeg leeg zijn. Mijn arm strekt zich naar een fles in de door ijs­wa­ter be­sla­gen wijn­koe­ler. Nog voor mijn vin­gers de fles­sen­hals be­rei­ken, grijpt een gro­te hand om de dop en tilt de fles uit het rin­ke­len­de ijs. Met een ern­stig ge­zicht be­kijkt de man het eti­ket en draait het naar mij toe. Zijn ogen zoe­ken de mij­ne en rol­len weer te­rug naar de fles. “Staal­ka­bel,” zegt hij, en maakt met zijn arm een ge­baar als­of hij een trein na­wijst. “Wat zegt u?” vraag ik. De man doet het ge­luid van een blad­bla­zer na en klakt daar­na met zijn tong. “Staal­ka­bel,” her­haalt hij knik­kend en hij tuit zijn lip­pen, als­of hij wil zeg­gen dat het al­le­maal wel goed­komt zo­dra ik in­stem met zijn staal­ka­bel. On­ze­ker over de ont­wik­ke­ling van mijn goed­be­doel­de po­ging tot gast­vrij­heid bij de­ze ei­gen­aar­di­ge con­nais­seur, aar­zel ik. Zijn vrouw ziet het en schiet me te hulp. “Dit is een strak­ke wijn. Een­di­men­si­o­naal mis­schien, maar ge­de­gen ge­maakt en op het eind van de af­dronk voel je hem on­der je tong droog op­trek­ken. Dat be­doelt hij.” “Pak een glas,” bromt de man. Hij pakt snel een glas van het na­bu­ri­ge, nog le­ge ta­fel­tje en schenkt er een bo­dem­pje wijn in. Met zijn lip­pen op­nieuw ge­tuit, knikt hij zijn hoofd en geeft het glas aan mij. Ik geef een draai aan het glas en houd mijn neus bo­ven de kol­ken­de wijn. “Proe­ven,” be­veelt hij aan. Ik neem een slok en laat de wijn rond mijn tong wal­sen. Slur­pend zuig ik wat zuur­stof aan op zoek naar aro­ma’s. Ik proef fris­se zu­ren, hints van tro­pi­sche vruch­ten, ge­noeg leng­te en in­der­daad, strak is het woord wat in me op­komt. “Staal­ka­bel,” zeg ik. De man knikt te­vre­den: “Per­fect be­gin met die oes­ters.” Jeroen Ves­ters is chef-kok van res­tau­rant Ves­ters in Nij­me­gen. De wijn­ken­ner is Maar­ten de Ja­ger van de Vi­no­theek uit Nij­me­gen. Sinds hun eer­ste en­coun­ter, twaalf jaar ge­le­den, zijn ze be­vriend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.