Har­tig bak­ken

Voor­ma­lig Heel Hol­land Bakt-win­naar Rut­ger van den Broek bakt niet al­leen de zoe­te ster­ren van de he­mel, ook op har­tig bak­ge­bied kan hij er wat van. Van ba­sis­deeg­re­cep­ten tot spec­ta­cu­lai­re hoofd­ge­rech­ten: met Het Har­ti­ge Bak­boek zet Rut­ger de thuis­bak­ker

Foodies - - BOEK -

Na­dat zijn trou­we bak­fans zijn eer­ste drie zoe­te bak­boe­ken had­den ver­slon­den, trok­ken ze Rut­ger aan de mouw of hij nu een keer een har­tig boek wil­de ma­ken. Daar hoef­de de bak­ker niet lang over na te den­ken. Hij bond zijn schort voor, zet­te de oven aan en be­dacht in zijn keu­ken de lek­ker­ste har­ti­ge bak­sels. Soms ge­mak­ke­lijk, zo­als bli­ni’s met zalm, een an­de­re keer uit­da­gend zo­als mi­ni-pies met Bel­gisch stoof­vlees (p. 51). En ja, ook het deeg maak je zelf. Dat is vol­gens Rut­ger mak­ke­lij­ker dan je denkt: “Met een goed re­cept en een dui­de­lij­ke uit­leg weet ik ze­ker dat jij de lek­ker­ste cre­a­ties bakt!” Ga met dat ver­trou­wen de keu­ken in en kies een van de re­cep­ten uit de acht hoofd­stuk­ken van het boek. Ga voor iets snels uit Klein­maar­fijn of pak uit met een ge­recht uit Groots­ge­bak­ken. Or­ga­ni­seer een bor­rel en bak uit Brood­op­de­plank of Mand­volBrood­jes en di­neer met een ge­recht uit Van­plaat­tot­taart. Stil je trek met een snack uit Lek­ker­voor­tus­sen­door en oe­fen je baks­kills met Ba­sis­re­cep­ten. Ben je moe en uit­ge­oe­fend? Bak dan uit Bij­na he­le­maal­zelf­ge­bak­ken en laad je­zelf op voor nieu­we bak­ses­sies. “Ik daag je uit om naar har­ten­lust te ex­pe­ri­men­te­ren met ver­schil­len­de sma­ken en vul­lin­gen. Ge­bruik de re­cep­ten uit dit boek als ba­sis en com­bi­neer ze met jouw fa­vo­rie­te in­gre­di­ën­ten.” Na zo’n bood­schap rest ons nog één ding te zeg­gen: Bak­kers klaar? Bak­ken maar!

Ti­tel: Het Har­ti­ge Bak­boek Au­teur: Rut­ger van den Broek Uit­ge­ve­rij: Car­re­ra Cu­li­nair Aan­tal pa­gi­na’s: 224 Prijs: 29,99 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.