Boek: East by West

Wat je eet, be­paalt hoe je je voelt; dat is ayur­ve­da in de no­ten­dop. In East by West ver­taalt Hemsley-zus­je Jas­mi­ne de­ze eeu­wen­ou­de In­di­a­se ge­nees­wij­ze naar een he­den­daag­se leef­stijl, met als doel on­ze in­ner­lij­ke we­reld in even­wicht te bren­gen met de huid

Foodies - - SU­MA­RIO -

Niet Hip­po­cra­tes maar de In­di­ërs ont­dek­ten dat voe­ding het bes­te me­di­cijn is. In dit kook­boek ver­telt Jas­mi­ne Hemsley over de­ze ayur­ve­di­sche ma­nier van le­ven

De kur­ku­ma lat­tes en raw ener­gy balls die mo­dern Ne­der­land van­daag de dag mas­saal ver­slindt, vin­den hun oor­sprong in de au­then­tie­ke In­di­a­se ge­nees­krach­ti­ge keu­ken. Gol­den milk (war­me melk met kur­ku­ma, pe­per, ka­neel en kar­de­mom, p. 67) drinkt men daar sinds jaar en dag van­we­ge zijn heil­za­me wer­king – de kur­ku­ma zou de bloeds­om­loop en de spijs­ver­te­ring ver­be­te­ren. Snacks van no­ten en ge­droogd fruit ken­nen de In­di­ërs als la­d­oos en wer­den van ouds­her aan pel­grims uit­ge­deeld bij hun aan­komst op hei­li­ge plaat­sen, om ener­gie te ge­ven en hun geest te ver­ster­ken. Van de tra­di­ti­o­ne­le Oos­ter­se denk­wij­zen die ach­ter de­ze ge­rech­ten schuil­gaan, we­ten wij door­gaans maar wei­nig. De smaak vin­den we vaak af­doen­de ge­noeg om iets wel of niet te eten. Een ge­mis­te kans, weet Jas­mi­ne Hemsley na ja­ren­lan­ge ver­die­ping in de ayur­ve­di­sche keu­ken: “Het le­zen van mijn eer­ste boek over ayur­ve­da was als het le­zen over ruim­te­vaart­tech­no­lo­gie in het Rus­sisch; een com­pleet nieu­we taal en een nieuw con­cept.” Toch wor­stel­de ze zich door de stof heen, met re­sul­taat. “Dank­zij ayur­ve­da heb ik mijn geest en li­chaam op­nieuw le­ren be­grij­pen. Het heeft me een ka­der ge­ge­ven waar­bin­nen ik vrij­uit kan ge­nie­ten en ex­pe­ri­men­te­ren in het le­ven, maar ook de tools heb om in ba­lans te ko­men als het even niet zo lek­ker gaat.”

Eten vol­gens dosha’s

Want dat is waar ayur­ve­da, de in­mid­dels 5000 jaar ou­de ge­nees­wij­ze, om draait: in con­tact ko­men met je li­chaam en het ge­ven wat het no­dig heeft. Om dat goed te kun­nen doen, werkt ayur­ve­da met drie dosha’s; li­chaams- en geest­ty­pes die

je ver­tel­len wat voor per­soon je bent (zie ka­der). Aan de hand van die ty­pes be­paal je da­ge­lijks wat je doet en eet. Jas­mi­ne: “Ie­der­een heeft van­af zijn of haar ge­boor­te een unie­ke mix van de­ze ty­pes, het is aan jou de taak om ze in ba­lans te hou­den. Ik ben zelf voor­na­me­lijk va­ta; haas­tig en vol ener­gie. Daar­om doe ik veel aan yo­ga en me­di­ta­tie om het stuk­je

kap­ha in mij te sti­mu­le­ren en in even­wicht te ko­men.” De juis­te voe­ding maakt het af, zo legt Jas­mi­ne uit. “De ba­sis van ayur­ve­da is bi­o­lo­gisch vers eten uit het sei­zoen, dat je nut­tigt met aan­dacht en rust. Lunch is de be­lang­rijk­ste maal­tijd van de dag, om­dat je spijs­ver­te­ring rond die tijd het bes­te werkt. Ver­der be­kijk je per maal­tijd wat je no­dig hebt. De mees­te ge­rech­ten in mijn boek zijn tri­do­sisch; ge­schikt voor al­le dosha’s. Met klei­ne aan­pas­sin­gen maak je ze ge­schikt voor hoe je je op dat mo­ment voelt. Voel je je pit­ta? Voeg dan wat munt of ko­ri­an­der aan je ge­recht toe. Voel je je kap­ha en heb je juist wat pit no­dig? Ge­bruik wat chi­li.” De ba­sis van ie­de­re maal­tijd is dus vrij­wel ge­lijk en met smaak­ma­kers of klei­ne aan­pas­sin­gen stem je af. Juist door­dat je met een sim­pe­le twist een com­pleet an­der ge­recht kunt ma­ken, is ayur­ve­da vol­gens Jas­mi­ne ook goed toe te pas­sen bij groe­pen of in een ge­zin.

Nieu­we sma­ken in­te­gre­ren

Door het va­ri­ë­ren met ver­se krui­den en spe­ce­rij­en is ayur­ve­da één gro­te ont­dek­kings­tocht. Des te meer om­dat veel smaak- ma­kers zo­als knof­look, ui, azijn en ci­troen- of li­moen­sap vol­gens ayur­ve­da sti­mu­le­ren­de mid­de­len zijn die be­perkt ge­bruikt moe­ten wor­den, om­dat ze je af­lei­den en je ge­voel be­ïn­vloe­den. Jas­mi­ne: “Voor mij was dit een re­den om te ex­pe­ri­men­te­ren met nieu­we sma­ken. In plaats van ui ge­bruik ik nu vaak prei, dat is min­der over­heer­send. Knof­look ver­vang ik vaak door asafoe­t­ida, een hars die qua smaak lijkt op bouil­lon. Ver­se of ge­droog­de chi­li eet ik nau­we­lijks meer; daar word ik nog ge­haas­ter van dan ik al ben. Zwar­te pe­per is een goed al­ter­na­tief; dan heb ik toch pit in mijn ge­recht en mijn dosha’s blij­ven in ba­lans.” Maar niks wordt ver­bo­den zo­lang het goed voelt. Om die re­den is er ook plaats voor vlees en sui­ker in de ayur­ve­di­sche keu­ken – al­leen met ma­te. “Zo­lang het on­be­werkt is, kun je best een stuk­je vlees eten, wel het liefst bij de lunch”, ver­telt Jas­mi­ne. Ook sui­ker hoef je niet in de ban te doen: “Zelf ge­bruik ik jag­gery, ge­maakt van sui­ker­riet of het sap van de da­del­palm. Om­dat de­ze sui­ker on­ge­raf­fi­neerd is, kan je li­chaam er be­ter mee om­gaan dan met bij­voor­beeld kris­tal­sui­ker.” Uit al­les in Jas­mi­nes ver­haal blijkt dat ayur­ve­disch eten draait om de bes­te keu­zes ma­ken voor je­zelf, met als doel de bes­te ver­sie van je­zelf te wor­den. Dank­zij East­by­West ligt dat bin­nen hand­be­reik. Start en vol­tooi jouw ei­gen zoek­tocht naar ba­lans en leef net als Jas­mi­ne met die ene ge­rust­stel­len­de ge­dach­te: ayur­ve­da'sgo­ty­our­back.

Ti­tel: East by West Au­teur: Jas­mi­ne Hemsley ISBN: 9789021568454 Prijs: 25 eu­ro Uit­ge­ve­rij: Kos­mos Uit­ge­vers Aan­tal pa­gi­na’s: 320

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.