Boek: Ti­me

Foodies - - CONTENTS - Tekst: Yvon­ne Door­ten Fo­to’s: And­rew Mont­go­mery

Het na­jaar op z’n best: re­cep­ten zon­der poes­pas van chef-kok Gill Mel­ler. Van spelt­wa­fels met fruit tot zelf­ge­maakt ge­zou­ten spek

Geen tijd is geen ex­cuus. Als je het nieu­we kook­boek Ti­me van Gill Mel­ler voor je neus hebt, máák je tijd om te ko­ken. Zo­als hij zelf ook al­tijd doet. “Tijd ma­ken om te ko­ken vind ik een van de be­lang­rijk­ste din­gen in het le­ven. Het is een ma­nier om het ver­strij­ken van de tijd te mar­ke­ren, een ma­nier om de tijd te vie­ren én om hem te her­in­ne­ren.”

Een groot deel van on­ze her­in­ne­rin­gen gaat over eten. En een groot deel van wat we eten, eten we in on­ze ei­gen keu­ken. Dit maakt on­ze keu­ken niet al­leen het hart van ons huis, maar ook het hart van on­ze her­in­ne­rin­gen. Het be­gint al op jon­ge leef­tijd wan­neer we van­uit on­ze keu­ken­stoel bij ma­ma in de keu­ken ge­fas­ci­neerd zit­ten te luis­te­ren naar het ge­klin­gel van de pan­nen en het sui­zen van het vuur. On­be­wust ne­men we al­le ge­lui­den, geu­ren en kleu­ren en han­de­lin­gen in ons op om ze ver­vol­gens nooit meer te ver­ge­ten. Zo kan ja­ren la­ter de geur van vers­ge­bak­ken ap­pel­taart of het ge­luid van een gar­de in een me­ta­len kom je nog steeds te­rug­voe­ren naar de keu­ken van je moe­der. De tijd ver­strijkt, de her­in­ne­ring blijft.

Chef-kok Gill Mel­ler heeft ook goe­de her­in­ne­rin­gen aan de keu­ken waar hij is op­ge­groeid. In zijn boek ver­telt hij over de eet­ta­fel die daar stond: “We leer­den eten aan die ta­fel, huil­den aan die ta­fel, maak­ten er ru­zie, slie­pen er, wer­den er wak­ker en leer­den sa­men la­chen aan die ta­fel. Hier wer­den rei­zen voor­be­reid en koer­sen uit­ge­stip­peld. Hier wer­den ge­dich­ten en to­neel­stuk­ken ge­schre­ven. Het was aan die ta­fel dat men­sen in al­le rust la­zen, praat­ten of luis­ter­den. Het is waar ze al­le­maal wijn schon­ken, rook­ten en hon­der­den lied­jes zon­gen. Het is waar we schil­der­den, on­ze gla­zen om­gooi­den en ma­ma’s spa­ghet­ti aten.” In­mid­dels is Mel­ler heel wat ja­ren, hui­zen en keu­kens ver­der, maar van elk huis her­in­nert hij zich de keu­ken met de­zelf­de af­fec­tie als de eer­ste. De­ze keu­kens – en an­de­re keu­kens waar hij spe­ci­a­le her­in­ne­rin­gen aan heeft zo­als die van vrien­den en fa­mi­lie – vor­men een ro­de draad door zijn nieu­we boek. De keu­ken­fo­to’s en de daar­op vol­gen­de re­cep­ten ne­men je mee op een per­soon­lij­ke reis door Mel­ler’s le­ven. Mel­ler: “Er staan re­cep­ten in dit boek die ik al ve­le ja­ren maak. Als ik de­ze ge­rech­ten eet, bren­gen ze me te­rug naar een be­paald mo­ment in mijn le­ven. Er zit­ten re­cep­ten tus­sen die voor mij een per­soon­lij­ke be­te­ke­nis heb­ben zo­als iets wat mijn moe­der maak­te of het ge­recht dat ik in mijn eer­ste huis be­reid­de voor mijn jon­ge ge­zin. Er zijn re­cep­ten die ik wil be­wa­ren en wil de­len. En niet al­leen aan mijn keu­ken­ta­fel met mijn dier­ba­ren, maar ook met jou aan jouw ta­fel.” Het boek is een op­roep tot ko­ken. Een op­roep om door te ko­ken mooie her­in­ne­rin­gen te ma­ken met de men­sen van wie je houdt. Het eni­ge wat no­dig is, is een beet­je tijd. De heer­lij­ke, een­vou­di­ge en sei­zoens­ge­bon­den ge­rech­ten van Mel­ler doen de rest.

Ti­tel: Ti­me – Een jaar & een dag in de keu­ken Au­teur: Gill Mel­ler Prijs: 29,95 eu­ro Uit­ge­ve­rij: Good Cook Aan­tal pa­gi­na’s: 320

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.