Geef je Mac een dis­playup­gra­de

Een MacBook is flexi­bel, maar als je uren aan een stuk werkt, is een desktopop­stel­ling pret­ti­ger en ge­zon­der. Waar moet je op let­ten als je een mo­ni­tor voor bij je Mac wilt ko­pen?

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

Steeds meer men­sen kie­zen bij de aan­koop van een nieu­we Mac voor een hy­bri­de op­los­sing. De mo­bi­li­teit en flexi­bi­li­teit van een MacBook (Pro) wordt ge­com­bi­neerd met een ex­tern dis­play, om op lan­ge werk­da­gen toch er­go­no­misch te wer­ken en van veel scherm­ruim­te te ge­nie­ten. Voor de­ze desktop-op­los­sing heb je be­hal­ve een ex­tra toet­sen­bord en muis of track­pad een beeld­scherm no­dig. Ap­ple maakt zelf geen mo­ni­to­ren meer en ver­koopt de Ul­traFi­ne 4K- en 5K-dis­plays van LG. Maar er is veel meer te ver­krij­gen. Waar moet je op let­ten als je een ex­tern dis­play wilt ko­pen? En hoe maak je je keu­ze? We hel­pen je op weg.

Si­ze mat­ters

De eer­ste vraag die je moet be­ant­woor­den in je zoek­tocht naar een dis­play, is welk scherm­for­maat je no­dig hebt. De iMac heeft een dia­go­naal van 21,5 of 27 inch, of­wel 55 of 69 cen­ti­me­ter. Er zijn ook tus­sen­ma­ten ver­krijg­baar, zo­als 23 en 24 inch, en als je de mo­ni­tor als uit­brei­ding bij je MacBook (Pro) wilt, is zo’n groot scherm geen over­bo­di­ge luxe. Een 27-inch of een zelfs nog iets gro­ter 32inch scherm biedt lek­ker veel scherm­ruim­te – je zult er snel aan ge­wend zijn. Wil je nog gro­ter, dan wordt ook de beeld­ver­hou­ding een is­sue. Veel fa­bri­kan­ten kie­zen er bij gro­te dis­plays voor om af te wij­ken van de ver­hou­ding 16:9 en bie­den de op­tie voor su­per­breed­beeld in 21:9 of 19:10. Dit be­te­kent dat je niet zo’n hoog ge­vaar­te op je bu­reau hebt staan, maar toch veel scherm­ruim­te hebt.

Het for­maat zegt ech­ter niet al­les; de re­so­lu­tie is nog be­lang­rij­ker. Een voor­beeld: de ou­de 27inch iMac had 2560 x 1440 pixels, de ‘nieu­we’ 21,5inch 4K iMac heeft 4096 x 2304 pixels. Het klei­ne­re scherm heeft dus meer pixels en dat be­te­kent dat

Het for­maat zegt niet al­les; de re­so­lu­tie is nog be­lang­rij­ker.

je meer ven­sters naast el­kaar kunt to­nen. 27-inch scher­men met 1920 x 1080 (Full HD) zijn nog steeds ver­krijg­baar, maar als je in­ves­teert in een goe­de mo­ni­tor, kies dan voor­al Ul­tra HD: 3840 x 2160. Daar­mee kun je nog ja­ren voor­uit.

Scherm­ty­pe

De vol­gen­de vraag is wat voor ty­pe scherm je wilt heb­ben. Uit de tv-markt ken je wel­licht het on­der­scheid tus­sen LCD en OLED: LCD is de oud­ste tech­niek, OLED wordt ge­zien als de op­vol­ger met gro­ter con­trast en die­pe­re zwar­te kleu­ren. In mo­ni­tor­land speelt OLED ech­ter nog niet zo’n gro­te rol. Hier is het on­der­scheid voor­al tus­sen LCD en IPS: voor de 4K- en 5K-iMacs stap­te Ap­ple ook over op IPS. Dit is ei­gen­lijk niet meer dan een va­ri­ant op LCD met spe­ci­a­le fo­cus op kleur­weer­ga­ve. Zwart wordt zwar­ter, kleu­ren wor­den nauw­keu­ri­ger weer­ge­ge­ven en het kleur­be­reik is gro­ter. De nog spe­ci­a­le­re ver­sie van IPS is IPS Wi­de Ga­mut, wat nog bre­de­re kleu­ren toont. De iMac heeft zo’n dis­play, maar er zijn ook an­de­re fa­bri­kan­ten die hier­mee scher­men. Werk je bij­voor­beeld met RAW-fo­to’s, dan re­pro­du­ceert zo’n Wi­de Ga­mut­mo­ni­tor de Ado­beRGB-kleur­ruim­te voor 99 pro­cent – al­ter­na­tief sRGB steekt er flets te­gen af. Of­wel: na­tuur­ge­trou­we blau­we lucht, groen gras en ro­de lie­ve­heers­beest­jes.

Al­ter­na­tie­ven zijn TN-en VA-scher­men. TN-scher­men zijn goed­ko­per dan IPS en blin­ken uit in re­ac­tie­tijd. Dat is voor­al voor ga­mers in­te­res­sant. De be­perk­te kleur­weer­ga­ve en kijk­hoek ma­ken het voor de mees­te Mac- ge­brui­kers ech­ter on­ge­schikt. VA-pa­ne­len zit­ten tus­sen de twee in, maar leg­gen het op kleur­ge­bied nog al­tijd af te­gen IPS.

Aan­slui­tin­gen

Ook niet on­be­lang­rijk: het dis­play moet aan­ge­slo­ten wor­den op je MacBook (of Mac mi­ni). Nou heb­ben de MacBook en MacBook Pro al­leen nog maar een usbc-poort, dus die keu­ze is be­perkt. Mo­ni­to­ren met usb- c zijn nog spaar­zaam, maar LG, Acer en Ei­zo heb­ben ze wel al. Dit biedt niet al­leen het voor­deel dat je met één ka­bel­tje klaar bent: de ka­bel laadt ook met­een je MacBook op. Bij mo­ni­to­ren zon­der usb- c ben je ver­oor­deeld tot een adap­ter­tje dat van usb- c over­gaat in hd­mi; daar­mee kun je prak­tisch al­le he­den­daag­se mo­ni­to­ren aan­slui­ten.

Wat ech­ter ook han­dig is aan een ex­ter­ne mo­ni­tor, is als die ook nog aan­sluit­mo­ge­lijk­he­den heeft. De MacBook mag dan wel geen ge­wo­ne usb-aan­slui­ting meer heb­ben, maar als je nog wel eens usb-sticks of -ap­pa­ra­tuur ge­bruikt, kun je die dan ook ge­woon in je mo­ni­tor ste­ken. In dat ge­val is het ook han­dig als de aan­slui­tin­gen een beet­je bin­nen hand­be­reik zit­ten.

Mooi en han­dig

Een as­pect dat we als Ap­ple-lief­heb­bers toch ook wel be­lang­rijk vin­den, zijn de looks. De kleur en de voet be­pa­len veel van het aan­zien van de mo­ni­tor, maar het is voor­al de rand rond­om het scherm die kwa­li­teit uit­straalt. De FlexS­can van Ei­zo bij­voor­beeld, die we in iCre­a­te 86 be­spra­ken, heeft een bij­zon­der smal rand­je rond­om het scherm. Dat maakt dat het beeld nog meer van de mo­ni­tor af­spat.

Zo­als ge­zegd, kie­zen veel MacBook- ge­brui­kers voor een mo­ni­tor van­we­ge er­go­no­mi­sche re­de­nen. Dan is het ook han­dig als je mo­ni­tor in­stel­baar is in hoog­te en hoek. Zo kun je hem pre­cies in­stel­len zo­dat jij lek­ker kunt zit­ten wer­ken.

Doel

Je staat dus voor ve­le keu­zes als je een mo­ni­tor wilt aan­schaf­fen. De be­lang­rijk­ste lei­draad zal dan ook je doel, bud­get en da­ge­lijk­se be­zig­he­den zijn. Typ je voor­al veel tek­sten en vind je het fijn om dan een desktopop­stel­ling te heb­ben, dan kun je voor min­der dan 200 eu­ro al een 27-inch scherm­pje heb­ben. Voor het dub­be­le heb je een 4K IPS-pa­neel.

Maar ga je se­ri­eus aan de slag met fo­to- en vi­deo­be­wer­king, dan loont het ze­ker de moei­te om de in­stap- con­su­men­ten-scher­men te ne­ge­ren en eens naar de pro­fes­si­o­ne­le­re kant van de markt te kij­ken. Voor­al op kleur­ge­bied is er na­me­lijk nog veel te win­nen – en te ver­lie­zen. Let er bij­voor­beeld op dat de fa­bri­kant een hard­wa­re­ka­li­bra­tie ga­ran­deert of dat er een zelf­ka­li­bra­tie in zit. Want als je op pro­fes­si­o­neel ni­veau kleu­ren wilt be­wer­ken, moet je ze op zijn minst goed kun­nen zien. (Daan Jeu­ken)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.