Kaar­ten

Reis je vaak met bus, trein en me­tro? Dan moet je de­ze nieu­we func­tie van Ap­ple Kaar­ten ze­ker uit­pro­be­ren.

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

Plan je reis met het open­baar ver­voer

Sinds eind mei is in Ap­ple Kaar­ten ovin­for­ma­tie op­vraag­baar. Nederland is hier­mee het twee­de land in Eu­ro­pa waar je je rou­te met het open­baar ver­voer in de­ze app kunt plan­nen – Groot­Brittannië ging ons voor. Reis je fre­quent met het ov, dan is de app 9292 je waar­schijn­lijk niet on­be­kend, maar die heeft er nu dus een con­cur­rent bij­ge­kre­gen. Want ga je op pad met bus, trein en me­tro, dan staat die in­for­ma­tie dus al op je iPho­ne. De app brengt je van deur tot deur, in­clu­sief de stuk­jes die je even­tu­eel moet lo­pen als je over­stapt van het ene naar het an­de­re ver­voers­mid­del.

Wat zou het toch fan­tas­tisch zijn als je iPho­ne je niet al­leen helpt met je rou­te te plan­nen, maar ook toe­pas­baar is als ov­chip­kaart. Met som­mi­ge smartpho­nes is dat nu al mo­ge­lijk, maar Ap­ple houdt de be­no­dig­de nfc­chip (die dus wel aan­we­zig is in de iPho­ne) voor­lo­pig ex­clu­sief voor ei­gen ge­bruik. Het lijkt er ge­luk­kig op dat iOS 11 hier ver­an­de­ring in brengt. Maar first things first: hoe kom je van A naar B met Ap­ple Kaar­ten en het Ne­der­land­se ov?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.