Fi­nal Cut Pro

Al­vast het ge­luid van de vol­gen­de scè­ne in la­ten lo­pen voor­dat het beeld wis­selt, is een veel­ge­bruikt truc­je in de lm­in­du­strie. Een goe­de re­den om het zelf ook eens te pro­be­ren!

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

Laat het ge­luid eer­der over­gaan dan het beeld

Je ziet een mooi idyl­lisch uit­ge­stre­ken land­schap, maar van­uit de ach­ter­grond hoor je ru­moe­rig ge­schreeuw en dof­fe klap­pen op­doe­men. Dat be­te­kent niet veel goeds voor de vol­gen­de scè­ne … En in­der­daad, er wordt ge­scha­keld naar een wild straat­ge­vecht. Zo­maar een voor­beeld van ge­luids­mon­ta­ge die je vast wel her­kent uit gro­te Hol­ly­wood­films. Want al­vast het ge­luid van het vol­gen­de shot in­zet­ten voor­dat het beeld zicht­baar is, is doel­tref­fend en wordt vaak toe­ge­past. Met Fi­nal Cut Pro pas je dit ge­mak­ke­lijk toe in je ei­gen pro­ject. In de­ze work­shop la­ten we zien hoe.

Om de ba­sis dui­de­lijk te ma­ken gaan we aan de slag met een drie­tal shots die je van on­ze web­si­te down­lo­adt. We mon­te­ren de­ze zo dat de au­dio van het ene shot al te ho­ren is on­der het an­de­re. Los­ge­kop­pel­de au­dio wordt als­nog vast­ge­maakt aan het shot. Wij la­ten zien hoe je de­ze kop­pe­ling ver­plaatst, zo­dat het ge­luid al­tijd op de goe­de plek staat, zelfs als je het beeld van het shot waar de au­dio oor­spron­ke­lijk van­daan komt gaat be­wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.