Eggggg – The Plat­form Pu­ker

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

N iets is zo’n fijn tijd­ver­drijf als een ou­der­wets ver­sla­vend plat­form­spel­le­tje op je te­le­foon. Maar let op, Eggggg heeft een beet­je een sme­ri­ge twist. Een­tje die we in ie­der ge­val nog niet eer­der te­gen­ge­ko­men zijn op welk plat­form dan ook. Je hoofd­per­so­na­ge Gil­bert heeft een be­hoor­lijk ster­ke al­ler­gie voor ei­e­ren. En dan heb­ben we het over (leg je bo­ter­ham even weg) ve­le li­ters sproei­en­de ne­on­groe­ne kots te­ge­lijk. Hij ont­snapt uit zijn huis van­we­ge zijn ver­ve­len­de tan­te Do­ris, die hem on­danks zijn al­ler­gie toch ge­woon ei­e­ren voert, om een ver­jaar­dag te kun­nen be­zoe­ken. Zijn bi­zar hef­ti­ge al­ler­gie komt van pas als hij ten strij­de trekt te­gen kwaad­aar­di­ge cy­borg­kip­pen. Hij ver­plaatst zich door de 21 le­vels door in de juis­te rich­ting te kot­sen. Ren­nen doet hij al au­to­ma­tisch. Het doel is na­tuur­lijk om de kwaad­aar­di­ge cy­borg­kip­pen te ver­slaan. Eggggg volgt de stan­daard re­gels van een plat­for­mer: uit­da­gen­de le­vels, boss­fights, ver­za­mel zo veel mo­ge­lijk goud en houd je ogen open voor ge­hei­me spul­len.

Met een sim­pel set­je knop­pen re­gel je wel­ke kant je op braakt om je om­hoog en een rich­ting op te be­we­gen. De­ze apar­te be­stu­ring met be­hulp van de ne­on­groe­ne braak­stra­len is even wen­nen, maar als je een­maal de smaak (...) te pak­ken hebt, zoef je re­la­tief een­vou­dig door de ve­le le­vels heen. De vi­su­e­le stijl van de ga­me is erg fleu­rig, mooi, sme­rig en grap­pig te­ge­lijk, en is af­kom­stig van het Spaan­se Bros­mind. Het spel is zo­wel op een iPho­ne en iPad als op een Ap­ple TV te spe­len. De be­die­ning met slechts twee toet­sen werkt het fijnst als je een tou­chs­creen ge­bruikt. Er staat ook al een ver­sie voor Steam op de plan­ning. Als je pri­ma be­stand bent te­gen een beet­je fel­groe­ne kots, is de­ze ga­me goed voor ve­le uur­tjes plat­form­ple­zier. (Alie­ke van Som­me­ren)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.