Teu­fel Mu­te BT

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

Zo rond een Ap­ple-key­no­te wil het op de iCre­a­te-re­dac­tie nog wel eens een kip­pen­hok wor­den. Lek­ker om dan een kop­te­le­foon met ruis­on­der­druk­king te tes­ten. De Mu­te BT is Teu­fels blue­tooth-va­ri­ant die ac­tie­ve noi­ce-can­cel­ling (ANC) biedt. Hier­bij van­gen mi­cro­foon­tjes de om­ge­vings­ge­lui­den op en pro­du­ce­ren klei­ne spea­ker­tjes te­gen­ge­lui­den zo­dat jij met de kop­te­le­foon op er wei­nig van hoort. De af­slui­ten­de en pret­tig zit­ten­de over-ears doen nog een ex­tra duit in het af­sluit­zak­je. Hier­door ge­niet je in al­le rust van je mu­ziek. En die klinkt heel goed. De fre­quen­ties zijn lek­ker ge­ba­lan­ceerd en bij al­le vo­lu­mes is de sound even pret­tig.

De ac­cu van de Mu­te is in­druk­wek­kend. De kop­te­le­foon werkt 28 uur met blue­tooth en ANC in­ge­scha­keld, 50 uur zon­der ANC en is in 2 uur­tjes weer op vol­le kracht. Het mee­ge­le­ver­de ka­bel­tje helpt je door die twee uur, maar je kunt zelfs de ac­cu ver­wis­se­len (die moet je er wel bij ko­pen). Zo­als bij prak­tisch al­le kop­te­le­foons, be­dien je de mu­ziek van­af de schel­pen. De knop­pen voor vo­lu­me en pau­ze­ren zijn al­le­drie het­zelf­de en zijn zo ge­plaatst dat je al­tijd even met je vin­ger moet zoe­ken naar de goe­de. Dat is niet ide­aal. En pas je het vo­lu­me aan, dan krijg je een ir­ri­tant piep­je waar­door de mu­ziek niet vloei­end blijft. Bo­ven­dien wer­ken de­ze knop­pen niet als je be­draad bent aan­ge­slo­ten op je iPho­ne.

De Teu­fel Mu­te BT is niet de bes­te kop­te­le­foon die we ooit heb­ben ge­test. De noi­se- can­cel­ling en be­die­nings­knop­pen bij­voor­beeld zijn goed, maar we heb­ben wel eens be­ter er­va­ren. Tus­sen die tests za­ten ech­ter ook kop­te­le­foons uit heel an­de­re prijs­klas­sen. Voor twee­hon­derd eu­ro krijg je bij de Mu­te BT heel veel waar voor re­la­tief wei­nig geld. (Daan Jeu­ken)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.