Li­ma Ul­tra

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

D at een suc­ces­vol­le Kick­star­ter-cam­pag­ne uit­ein­de­lijk leidt tot een con­creet pro­duct, ge­beurt ze­ker niet al­tijd. Dat een suc­ces­vol Kick­star­ter-pro­duct la­ter nog een op­vol­ger krijgt – on­der ei­gen be­heer, zon­der crowd­fun­ding-cen­ten – is nog zeld­za­mer. Dan weet je vrij­wel ze­ker dat de ma­kers niet al­leen we­ten waar ze mee be­zig zijn, maar dat ze daad­wer­ke­lijk een ge­wil­de gad­get heb­ben be­dacht en ge­maakt. Dat is het ge­val met de Li­ma, die in 2013 bij­na twin­tig keer zo veel geld bin­nen­haal­de dan ge­vraagd werd. Wij heb­ben nu de Li­ma Ul­tra ge­test, de ver­be­ter­de en snel­le­re ver­sie.

Het klei­ne kast­je sluit je aan op je rou­ter, ver­vol­gens hang je er een ex­ter­ne har­de schijf aan. Je raadt al waar dit heen gaat … na een kor­te con­fi­gu­ra­tie via het pro­gram­ma op de Mac heeft Li­ma de har­de schijf klaar­ge­stoomd voor het ge­bruik als per­soon­lij­ke cloud voor je be­stan­den. Het werkt net als Drop­box, iCloud Dri­ve of Box, maar dan he­le­maal in ei­gen be­heer, be­vei­ligd met en­cryp­tie en met zo veel op­slag als de har­de schijf toe­laat. Net als bij Drop­box krijg je een ex­tra knop in Fin­der voor Li­ma-spe­ci­fie­ke ac­ties, zo­als het de­len van be­stan­den met an­de­ren. Al­le be­stan­den die je in Fin­der naar Li­ma sleept, ver­schij­nen bin­nen en­ke­le se­con­den in de app van Li­ma voor iOS. Voor mu­ziek en film­pjes krijg je daar­in zelfs een iTu­nes-ach­ti­ge weer­ga­ve waar­bij al­le be­stan­den in een me­di­a­bi­bli­o­theek wor­den ge­zet. Voor de rest biedt Li­ma vrij­wel al­le op­ties die de ge­brui­ke­lij­ke cloud­dien­sten ook heb­ben. Laat je fo­to’s en film­pjes au­to­ma­tisch uplo­a­den naar je cloud of upload be­stan­den van­uit an­de­re apps met de deel- ex­ten­sie.

We snap­pen wel waar­om Li­ma een suc­ces is ge­wor­den: het is ge­woon een han­dig pro­duct dat pro­bleem­loos werkt. Het eni­ge wat we nog mis­sen, zijn ge­deel­de map­pen à la Drop­box … maar ja, die heeft iCloud Dri­ve ook niet. (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.