Po­lar­steps

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

V eel rei­zi­gers zal het be­kend voor­ko­men tij­dens hun rond­zwer­vin­gen over de aard­bol: hoe houd je het ge­he­le thuis­front op de hoog­te zon­der dat je om de paar da­gen in tien ver­schil­len­de What­sApp- groe­pen je ver­ha­len, lo­ca­ties en fo­to’s moet de­len? Dat kan ef­fi­ci­ën­ter, dach­ten de (Ne­der­land­se) ma­kers van de app Po­lar­steps. De­ze ‘tra­vel trac­ker’ houdt au­to­ma­tisch je lo­ca­tie bij zo­dat ge­no­dig­den – of als je wilt, ie­der­een – jouw reis on­li­ne kun­nen vol­gen op een in­ter­ac­tie­ve we­reld­kaart. De fo­to’s en ver­ha­len moet je wel­is­waar zelf toe­voe­gen, maar met het ge­mak van de­ze app wordt dat eer­der een ge­not dan een ver­plich­ting.

Om­dat lo­ca­tie­be­pa­ling nog­al een aan­slag op de bat­te­rij van je iPho­ne vormt, maakt Po­lar­steps geen ge­bruik van gps maar van tri­an­gu­la­tie via het te­le­foon­net­werk. Uit on­ze tests blijkt in­der­daad dat het ex­tra bat­te­r­ij­ver­bruik be­perkt wordt tot een mi­ni­mum. In­ter­net in het bui­ten­land is ook niet no­dig om je lo­ca­tie te be­pa­len, want die wordt of­fli­ne bij­ge­hou­den. Om je af­ge­leg­de reis, fo­to’s en ver­ha­len te uplo­a­den heb je wel een in­ter­net­toe­gang no­dig, maar met wi­fi in al­le uit­hoe­ken van de we­reld kan dat haast geen pro­bleem zijn.

Dat heeft Po­lar­steps dus pri­ma voor el­kaar. Maar waar het echt in uit­blinkt, is de ma­nier waar­op rei­zen wor­den weer­ge­ge­ven. Een lust voor het oog die daar­mee ook reis­in­spi­ra­tie voor an­de­ren vormt. In de app (en ook op de web­si­te) zit na­me­lijk een zoek­func­tie waar­mee je pre­cies kunt zien wel­ke plek­ken an­de­re rei­zi­gers in een land heb­ben be­zocht. Maar het groot­ste ple­zier is weg­ge­legd voor de rei­zi­ger zelf. Weer thuis­ko­men wordt na­me­lijk een heel stuk be­haag­lij­ker als je met­een kunt na­ge­nie­ten van een schit­te­rend vi­su­eel over­zicht van je reis. En als­of dat nog niet ge­noeg is, kun je dit met één druk op de knop ver­eeu­wi­gen in een ge­print fo­to­boek. Hoef je je aan die el­len­di­ge klus ook niet meer te wa­gen. (Jel­le Mol)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.