Chro­ma

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

A ppa­ra­ten als de iPho­ne en de iPad heb­ben ons le­ven een stuk ge­mak­ke­lij­ker ge­maakt. Al­le in­for­ma­tie die voor jou in­te­res­sant is, heb je di­rect bin­nen hand­be­reik. Maar juist al die han­di­ge mel­din­gen met licht­jes en ge­luid­jes zor­gen ook voor be­hoor­lijk wat on­rust. Daar­om is het soms fijn om je even af te slui­ten van je om­ge­ving en lek­ker iets sim­pels en nut­te­loos te gaan doen, bij­voor­beeld kleu­ren. Het is dan ook niet zo gek dat boek­han­dels te­gen­woor­dig een hoek met kleur­boe­ken voor vol­was­se­nen heb­ben en dat die nog po­pu­lair is ook – niet al­leen in de ca­te­go­rie 50+. Maar waar­om zou je een kleur­boek ha­len als het ook met die be­wus­te iPho­ne of iPad kan? Bij­voor­beeld met Chro­ma.

Di­gi­taal kleu­ren heeft zo zijn voor­de­len. Zo kun je in­zoo­men op de­tails om nauw­keu­ri­ger te wer­ken. En heeft de ge­ko­zen kleur toch niet he­le­maal het ef­fect dat je voor ogen had, dan doe je het ge­woon op­nieuw. Met al­ler­lei vals­speel­func­ties kun je het je­zelf zo ge­mak­ke­lijk ma­ken als je wilt. Met de Paint Buc­ket hoef je een vlak­je maar aan te ra­ken en hij is ge­vuld. En met de op­tie Co­lor Within Li­nes is het ook met een stift, pen of kwast een koud kunst­je om bin­nen de lijn­tjes te blij­ven. Jam­mer van Chro­ma is wel dat de pla­ten vrij­wel al­le­maal lief­lijk en zoet zijn met veel bloe­me­tjes en schat­ti­ge dier­tjes. Daar had­den ook best wat stoer­de­re ont­wer­pen bij ge­mo­gen. Bo­ven­dien is het gra­tis aan­bod be­perkt tot een hand­vol kleur­pla­ten en dood­les. Voor een pre­mi­um ac­count met meer pla­ten, kleur­pa­let­ten en mo­ge­lijk­he­den ben je maan­de­lijks € 6,49 of jaar­lijks € 32,88 kwijt. Hoe mooi het kan wor­den, zie je aan de re­sul­ta­ten van de com­mu­ni­ty in de ga­le­rij. Daar kun je ook in­spi­ra­tie op­doen voor je ei­gen cre­a­ties. (Her­man He­rin­ga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.