po­pu­lai­re Mac­vi­deo­soft­wa­re HandBra­ke be­smet met mal­wa­re

Heb je dit pro­gram­ma op je Mac? Lees wat je dan moet doen.

iCreate (Netherlands) - - NIEUWS TOP 5 -

H eb je re­cen­te­lijk de po­pu­lai­re app HandBra­ke op je Mac ge­down­load? Dan is de kans aan­we­zig dat je Mac ge­trof­fen is door mal­wa­re. Daar­voor waar­schu­wen de ont­wik­ke­laars op het ei­gen fo­rum. Ie­der­een die de vi­deo­soft­wa­re tus­sen 2 en 6 mei heeft ge­down­load, heeft vol­gens de ont­wik­ke­laars vijf­tig pro­cent kans dat de Mac is ge­ïn­fec­teerd met mal­wa­re. Het gaat om een va­ri­ant van OSX.PROTON, waar­mee de hac­ker ver­schil­len­de toe­gangs­rech­ten ver­krijgt. Zo kun­nen wacht­woor­den wor­den ge­sto­len of de web­cam wor­den ge­bruikt.

Be­smet, en dan?!

Het is dus ver­stan­dig om te con­tro­le­ren of je ge­down­lo­a­de HandBra­ke be­smet is met mal­wa­re. Dit doe je door het pro­gram­ma Ac­ti­vi­tei­ten­weer­ga­ve te ope­nen en te chec­ken of je een pro­ces ge­naamd ‘Ac­ti­vi­ty_ agent’ ziet. Is dit het ge­val? Dan is je Mac he­laas be­smet. Om de mal­wa­re van de Mac te ver­wij­de­ren, open je het pro­gram­ma Ter­mi­nal. Dat is stan­daard aan­we­zig op de Mac en je vindt het in de map ‘Pro­gram­ma’s>Hulp­pro­gram­ma’s’. Voer daar de twee com­man­do’s in het ka­der on­der aan de­ze pa­gi­na uit.

Staat er daar­naast in de ‘Bi­bli­o­theek’ van je ge­brui­ker (daar kom je via ‘Fin­der>Ga’ en in­ge­druk­te Alt-toets) de map ‘ Vi­deoFra­me­works’ én zit daar het be­stand proton. zip in? Dan moet je die he­le map ver­wij­de­ren. Zorg er ver­vol­gens voor dat al­le in­stal­la­ties van de HandBra­ke-app van je Mac ver­wij­derd zijn. Pas voor de ze­ker­heid al­le wacht­woor­den aan die in je sleu­tel­han­ger staan of die be­waard wor­den in een brow­ser.

Hac­kers kun­nen je wacht­woor­den ste­len of je web­cam ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.